PL   EN

2015 r.

Skonsolidowany raport kwartalny QS 1/2023 2023-05-30

Czytaj więcej…


Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku. 2023-01-27
Na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _zwanego dalej "Rozporządzeniem"_ Zarząd Spółki STARHEDGE S.A. _zwanej dalej: Emitent, Spółka_ z siedzibą w Warszawie, przekazuje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2023:

Raporty roczne:
- Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2022 - 14 kwietnia 2023 roku;
- Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2022 - 14 kwietnia 2023 roku;

Skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe, w zakresie i zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia:

- za I kwartał 2023 - 27 maja 2023 roku;
- za III kwartał 2023 - 17 listopada 2023 roku;

Skonsolidowany raport śródroczny za I półrocze 2023 zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe na podstawie, w zakresie i zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia:
- 16 września 2023 roku.

Ponadto Emitent informuje, że:
? zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał roku obrotowego 2021, oraz za II kwartał roku obrotowego 2022
? zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia nie będzie publikował odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych, a skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalne informacje finansowe jednostki dominującej.Podstawa prawna:
- par. 80 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim,

Czytaj więcej…


Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki STARHEDGE S.A. w drodze emisji akcji serii E. 2022-09-09

Zarząd Starhedge S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej "Emitent"_, na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 oraz § 6 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Rozporządzenie_ informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o rejestracji w dniu 7 września 2022 roku przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta.
W wyniku podwyższenia kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony z kwoty 21 120 000,00 zł do kwoty 21 120 000,00 zł, tj. o kwotę 5.234.750,00 zł _słownie: pięć milionów, dwieście trzydzieści cztery tysiące, siedemset pięćdziesiąt złotych_, poprzez emisję 20.939.000 _słownie: dwadzieścia milionów, dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy_ akcji serii E o wartości nominalnej 0,24 zł każda.
Po rejestracji podwyższenia kapitału w Krajowym Rejestrze Sądowym, kapitał zakładowy Spółki wynosi 26 145 360,00 PLN i dzieli się na:

- 5.587.403 akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,24 złotych każda,
- 1.424.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,24 złotych każda,
- 42.988.597 akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,24 złotych każda,
- 38.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,24 złotych każda, - 20.939.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,24 złotych każda,
dających prawo do 108.939.000 głosów na walnym zgromadzeniu.

Akcje wszystkich serii nie są uprzywilejowane.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 oraz § 6 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2018 r. poz. 512 i 685_

Czytaj więcej…


Zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta 2022-06-07

Zarząd Starhedge S.A. z siedzibą w Warszawie _zwanej dalej również: "Emitentem" lub "Spółką_ zawiadamia, że Emitent w związku z podniesieniem na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników z dnia 7 czerwca 2022 roku, kapitału zakładowego w spółce zależnej od Emitenta tj. Starhedge Zarządzanie i Administracja Nieruchomościami Sp. z o.o. _KRS: 0000743210_ z kwoty 5.000,00 zł _pięć tysięcy złotych_ do kwoty 105.000,00 zł _sto pięć tysięcy złotych_, tj. o kwotę 100.000,00 zł _sto tysięcy złotych_ poprzez utworzenie 2.000 _dwa tysiące_ nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł _pięćdziesiątt złotych_ każdy oraz w związku ze złożonym jednocześnie w wykonaniu wskazanej uchwały przez Emitenta oświadczeniem o objęciu przez Emitenta 2.000 nowoutworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym tej spółki, o wartości nominalnej wynoszącej po 50,00 zł każdy i łącznej wartości nominalnej wynoszącej 100.000,00 złotych, również w dniu 7 czerwca 2022 roku, zawarł przed notariuszem Klaudią Najdowską w Warszawie, w formie aktu notarialnego umowę przeniesienia, na podstawie której Starhedge S.A. wniosła do spółki Starhedge Zarządzanie i Administracja Nieruchomościami Sp. z o.o., nieruchomość stanowiącą zabudowaną działkę gruntu o numerze ewidencyjny 583/2 _pięćset osiemdziesiąt trzy łamane przez dwa_, o obszarze 0,2565 ha _dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt pięć metrów kwadratowych_, położoną w województwie łódzkim, powiecie bełchatowskim, gminie Bełchatów M., w Bełchatowie, przy ulicy Czaplinieckiej nr 44B _czterdzieści cztery litera "B"_, dla której Sąd Rejonowy w Bełchatowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW NR PT1B/00034352/1, na pokrycie wartości objętych udziałów.

Wartość nieruchomości wniesionej do Spółki Starhedge Zarządzanie i Administracja Nieruchomościami Sp. z o.o. została oszacowana na dzień 7 czerwca 2022 roku m.in. w oparciu o wartość księgową składnika majątku Emitenta, na łączną kwotę 17.464.475,07 złotych, natomiast nadwyżka wartości tego wkładu ponad wartość nominalną pokrytych nim 2.000 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Starhedge Zarządzanie i Administracja Nieruchomościami Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, o wartości wynoszącej po 50,00 zł każdy, zostanie przekazana w wysokości 17.364.475,07 na kapitał zapasowy spółki Starhedge Zarządzanie i Administracja Nieruchomościami Sp. z o.o. _agio_.

Pozostałe warunki zawartej umowy nie odbiegają od warunków tego typu umów zawieranych na rynku.

Wniesienie opisanej nieruchomości stanowiącej modernizowany i adoptowany budynek mieszkalny wielorodzinny do odrębnego podmiotu, zależnego w całości od Emitenta, jest elementem wdrażanego przez Emitenta modelu biznesowego polegającego na stworzenie Spółek celowych, których zadaniem będzie realizowanie poszczególnych elementów strategii grupy kapitałowej w tym umożliwienie pozyskiwania Inwestorów dla poszczególnych projektów, a także umożliwienie pełniejszej kontroli nad strukturą kosztów.

Czytaj więcej…


Raport roczny za 2021 2022-04-28
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2 020 2021 2 020
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 4 150,00 5 241,00 907,00 1 180,00
II. Koszty działalności operacyjnej 2 245,00 1 694,00 490,00 381,00
III. Zysk _strata_ na działalności operacyjnej 2 257,00 3 507,00 493,00 790,00
IV. Zysk _strata_ brutto 79,00 5 442,00 17,00 1 225,00
V. Zysk _strata_ netto 60,00 5 442,00 13,00 1 225,00
VI. Aktywa trwałe 56 433,00 51 632,00 12 270,00 11 188,00
VII. Aktywa obrotowe 20 030,00 26 775,00 4 355,00 5 802,00
VIII. Kapitał własny 70 131,00 70 071,00 15 248,00 15 184,00
IX. Kapitał zakładowy 26 876,00 26 876,00 5 843,00 5 824,00
X. Zobowiązania długoterminowe 165,00 0,00 36,00 0,00
XI. Zobowiązania krótkoterminowe 6 167,00 8 445,00 1 341,00 1 830,00
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 070,00 1 194,00 1 108,00 269,00
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 438,00 2 835,00 -969,00 638,00
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 647,00 -2 986,00 -360,00 -672,00
XV. Wartość księgowa na akcję _zł/euro_ 0,80 0,80 0,17 0,17
XVI. Liczba udziałów/akcji w sztukach 88 000 000,00 88 000 000,00 88 000 000,00 88 000 000,00
XVII. Zysk _strata_ netto na akcję zwykłą _zł/euro_ 0,00 0,06 0,00 0,01
*Dane bilansowe prezentowane są za okres porównywalny kończący się 31.12.2020 roku, zgodnie z formatem prezentowanym w Jednostkowym sprawozdaniu z sytuacji finansowej.
Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EURO w okresach objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, ustalane przez Narodowy Bank Polski objętych historycznymi danymi finansowymi wynoszą: dla danych bilansowych za Rok bieżący 4,5994, za Rok poprzedni4,6148; dla danych rachunku zysków i strat za Rok bieżący 4,5775, za Rok poprzedni 4,4742.
Poszczególne pozycje aktywów i pasywów skonsolidowanego bilansu przeliczono według kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EURO obowiązujących na ostatni dzień prezentowanego okresu.
Poszczególne pozycje skonsolidowanego rachunku dochodów całkowitych oraz skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EURO obowiązujących na ostatni dzień miesiąca w danym okresie sprawozdawczym.
Podstawowe pozycje skonsolidowanego bilansu, skonsolidowanego rachunku dochodów całkowitych oraz skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych z prezentowanego sprawozdania finansowego oraz danych porównywalnych, przeliczonych na EURO.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

 

 

Czytaj więcej…


Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 rok 2022-04-22
Zarząd Starhedge S.A. z siedzibą w Warszawie, _dalej: "Emitent" "Spółka "_, w nawiązaniu do raportów bieżących nr 4/2022 z dnia 29 stycznia 2022 r. oraz 6/2022 z dnia 11 kwietnia 2022 roku, w sprawie harmonogramu przekazywania raportów okresowych w 2022 roku oraz zmianie terminu przekazania jednostkowego oraz skonsolidowanego Raportu Rocznego za rok 2021, podaje do publicznej wiadomości informacje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości raportów : jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2021 r.
Pierwotnie daty publikacji wskazanych raportów były ustalone :
jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2021 roku, na dzień 14 kwietnia 2022 roku,
zaktualizowane daty publikacji wskazanych raportów jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2021 roku, były ustalone na dzień 26 kwietnia 2022 roku,
Nowy termin przekazania raportów okresowych, o których mowa powyżej to:
- jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za 2021 - 28 kwiecień 2022Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Czytaj więcej…


Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 rok 2022-04-11
Zarząd Starhedge S.A. _"Spółka"_ podaje do publicznej wiadomości informację o zmianie daty przekazania raportu rocznego za rok 2021 i skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 rok, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 4/2022 z dnia 29 stycznia 2022 r.
Pierwotnie daty publikacji wskazanych raportów były ustalone :
jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2021 roku, na dzień 14 kwietnia 2022 roku,
Raport roczny za 2021 rok i skonsolidowany raport roczny za 2021 rok zostanie opublikowany w dniu 26 kwietnia 2022 roku.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Czytaj więcej…


Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów obecnych w dniu 28 stycznia 2022 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Starhedge S.A. 2022-02-08
Zarząd Spółki Starhedge S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 28 stycznia 2022 roku.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt. 3 - WZA lista powyżej 5% oraz art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Załączniki

Akcjnariusze_ponad_5%_na_NWZA20.01.2022

Czytaj więcej…


Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku. 2022-01-29

Na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _zwanego dalej "Rozporządzeniem"_ Zarząd Spółki STARHEDGE S.A. _zwanej dalej: Emitent, Spółka_ z siedzibą w Warszawie, przekazuje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2022:

Raporty roczne:
- Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2021 - 14 kwietnia 2022 roku;
- Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2021 - 14 kwietnia 2022 roku;

Skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe, w zakresie i zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia:

- za I kwartał 2022 - 25 maja 2022 roku;
- za III kwartał 2022 - 4 listopada 2022 roku;

Skonsolidowany raport śródroczny za I półrocze 2022 zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe na podstawie, w zakresie i zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia:
- 7 września 2022 roku.

Ponadto Emitent informuje, że:
? zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał roku obrotowego 2021, oraz za II kwartał roku obrotowego 2022
? zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia nie będzie publikował odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych, a skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalne informacje finansowe jednostki dominującej.Podstawa prawna:
- par. 80 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim,
- art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Czytaj więcej…


Powołanie nowych członków Rady Nadzorczej Spółki 2022-01-29
Zarząd Starhedge S.A. "Spółka, "Emitent", działając na podstawie § 5 pkt 5 i § 10 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 roku Dz. U. z 2018 r. poz. 757 "Rozporządzenie", przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 28 stycznia 2022 r. działając na podstawie § 23 ust. 5 statutu Spółki, powołała do składu Rady Nadzorczej Starhedge S.A., Panią Martę Sobala, Panią Katarzynę Marciniec oraz Pana Jana Hambura jako nowych Członków Rady Nadzorczej Emitenta.

Informacje na temat kariery zawodowej nowych Członków Rady Nadzorczej Spółki stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.
Jednocześnie Spółka informuje, że wszyscy nowo powołani Członkowie Rady Nadzorczej wyrazili pisemne zgody na kandydowanie i powołanie do Rady Nadzorczej Spółki składając stosowne oświadczenia.
Zgodnie z oświadczeniami złożonymi wcześniej przez każdego z wybranych członków Rady Nadzorczej, osoby te nie prowadzą działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, nie są wspólnikami konkurencyjnej spółki cywilnej, spółki osobowej lub spółki kapitałowej, ani członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
Żaden z nowo wybranych Członków nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Pan Jan Hambura spełnia kryteria niezależności określone art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz wymogi dla członków komitetu audytu, określone art. 129 ust. 5 tejże ustawy i złożył w tym zakresie stosowne oświadczenie.
Panie Marta Sobala oświadczyła że spełnia wymogi dla członków komitetu audytu, określone art. 129 ust. 5 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Katarzyna Marciniec oświadczyła że spełniają dodatkowo wymogi dla członków komitetu audytu, określone art. 129 ust. 1 tejże ustawy.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust.1 pkt 2 lit. a_ Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz. U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 oraz § 5 pkt. 5 i § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

zyciorys_28.01.K.Marciniec
Marta_Sobala
Zyciorys_Jan_Hambura

Czytaj więcej…


Treść Uchwał podjętych w dniu 28 stycznia 2022 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy STARHEDGE S.A. 2022-01-28
Działając zgodnie z § 19 ust 1. pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [Dz.U. 2018 poz. 757] Zarząd Spółki STARHEDGE S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_ przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 stycznia 2022 roku, w formie załącznika do niniejszego raportu.
Jednocześnie Zarząd Starhedge S.A. informuje, że:
- zgodnie z § 19 ust 1. pkt. 7 ww. Rozporządzenia nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad;
- zgodnie z § 19 ust 1. pkt. 8 ww. Rozporządzenia nie było uchwał, które byłyby poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte;
- zgodnie z § 19 ust 1. pkt. 9 ww. Rozporządzenia do protokołu podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 19 pkt. 6_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki

uchwaly_podjete_na_NWZA_STARHEDGE_28.01.2022

Czytaj więcej…


Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Emitenta. 2022-01-04

Zarząd Starhedge S.A. z siedzibą w Warszawie _zwanej dalej również: "Emitentem" _ zawiadamia, że w dniu 3 stycznia 2022 roku spółka zależna od Emitenta tj. Gdyńskie Przedsiębiorstwo Handlowe "SURTEX" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Gdyni wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000030363 _dalej; "Spółka"_, zwarła przed notariuszem Joanną Solecką prowadzącą Kancelarię Notarialna w Gdyni, przy ulicy Władysława IV nr 49/1 umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działek gruntu o numerach 846, 850, 855 i 856 oraz stanowiących odrębne nieruchomości budynków posadowionych na tych działkach, położonych w Gdyni przy ulicy Bolesława Krzywoustego 8, objętych księgami wieczystymi GD1Y/00024584/9 i GD1Y/00005119/0, za cenę 6.190.000,00 zł _sześć milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych_.
Nabywcą wskazanych powyżej praw jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą w Polsce, a nabycia dokonano na cele prowadzonej przez w/w osobę działalności gospodarczej. Nabywca nie jest powiązany kapitało ani osobowo z Emitentem, ani z żadną ze Spółek grupy kapitałowej Starhedge S.A.
Cena sprzedaży została uiszczona ze środków własnych nabywcy przy zawarciu opisanej umowy sprzedaży. Przedmiot sprzedaży został wydany nabywcy po podpisaniu umowy.
Pozostałe warunki zawartej umowy nie odbiegają od warunków tego typu umów zawieranych na rynku.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _zwane też MAR_.

Czytaj więcej…


Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Emitenta 2021-12-30

Zarząd STARHEDGE S.A. z siedzibą w Warszawie _zwanej dalej również: "Emitentem" lub "Spółką_ zawiadamia, że w związku z:
1. podjęciem w dniu 30 grudnia 2021 roku uchwały na nadzwyczajnym zgromadzeniu wspólników spółki zależnej od Emitenta tj. spółki SOLARIS HOUSE sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego tej spółki z dotychczasowej wysokości w kwocie 100.000,00 zł do kwoty 2.100.000,00 zł, poprzez utworzenie 40.000 nowych udziałów o wartości nominalnej wynoszącej po 50,00 zł każdy i łącznej wartości nominalnej wynoszącej 2.000.000 złotych, które miały zostać w całości objęte przez Central Fund of Immovables sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi w zamian za aport w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki Central Fund of Immovables sp. z o.o. siedzibą w Łodzi obejmującej wyodrębniony pod względem finansowym, organizacyjnym i funkcjonalnym w istniejącym przedsiębiorstwie tej spółki działającej pod firmą Central Fund of Immovables spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, przeznaczonych do realizacji działalności budowlanej, w tym w szczególności deweloperskiej, instalacyjnej, remontowej oraz budowlano - inwestycyjnej, wraz z inwestycjami budowlanymi w toku przeznaczonymi do sprzedaży/wyprzedaży po ich zakończeniu, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania, zwaną dalej "Zorganizowaną Częścią Przedsiębiorstwa" lub "ZCP",
2.Złożeniem w dniu 30 grudnia 2021 roku przez Central Fund of Immovables sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi oświadczenia o objęciu powyższych nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki SOLARIS HOUSE sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi;
w dniu 30 grudnia 2021 roku SOLARIS HOUSE sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi zawarła przed notariuszem Mariuszem Wróblewskim w formie aktu notarialnego umowę przeniesienia Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa w celu pokrycia przez Central Fund of Immovables sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi wartości objętych udziałów, o których mowa powyżej.

Wartość Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa została oszacowana na dzień 30 grudnia 2021 roku m.in. w oparciu o posiadane operaty szacunkowe na łączną kwotę 221.149.250,00 złotych, a nadwyżka wartości tego wkładu ponad wartość nominalną pokrytych nim 40.000 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki SOLARIS HOUSE sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, o wartości wynoszącej po 50,00 zł każdy zostanie przekazana w wysokości 219.149.250,00 zł na kapitał zapasowy spółki SOLARIS HOUSE sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi _agio_.
W skład wniesionej do SOLARIS HOUSE sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa w szczególności wchodzą:
1_ prawo użytkowania wieczystego uregulowanej w księdze wieczystej nr LD1M/00087977/6 nieruchomości oraz własność posadowionego na nieruchomości budynku, stanowiącego odrębną nieruchomość i urządzeń stanowiących odrębny przedmiot własności, zwanej dalej "Nieruchomością 1"
2_ prawo użytkowania wieczystego uregulowanej w księdze wieczystej nr LD1M/00181376/2 nieruchomości oraz prawo własności posadowionego na tej nieruchomości budynku, stanowiącego odrębną nieruchomość i urządzeń stanowiących odrębny przedmiot własności, zwaną dalej "Nieruchomością 2";
3_ prawo użytkowania wieczystego uregulowanej w księdze wieczystej nr LD1M/00081136/7 nieruchomości wraz z prawem własności posadowionych na nieruchomości budynków stanowiących odrębne nieruchomości, zwaną dalej łącznie z opisaną w pkt 4_ poniżej "Nieruchomością 3";
4_ prawo własności uregulowanej w księdze wieczystej nr LD1M/00088391/1 nieruchomości zwanej dalej łącznie z opisaną w pkt 4_ powyżej "Nieruchomością 3";
5_ udział wynoszący 9866/10000 w uregulowanej w księdze wieczystej nr LD1M/00116915/7 nieruchomości stanowiącej zabudowaną działkę gruntu, zwany dalej łącznie z opisanym w pkt 6_ poniżej "Nieruchomością 4";
6_uregulowany w księdze wieczystej KW LD1M/00150728/9 samodzielny lokal mieszkalny, z którym związany jest udział wynoszący 134/10000 części w częściach wspólnych budynku i urządzeń oraz w prawie własności uregulowanej w księdze wieczystej nr LD1M/00116915/7 stanowiącej zabudowaną działkę gruntu zwany dalej łącznie z opisanym w pkt 5_ powyżej "Nieruchomością 4";
7_ inwestycje deweloperskie prowadzone na Nieruchomości 1, Nieruchomości 2, Nieruchomości 3 oraz Nieruchomości 4;
8_ ruchomości, w tym maszyny i pojazdy budowlane, a także urządzenia, narzędzia oraz sprzęt budowlany służące do realizacji działalności budowlanej, w tym w szczególności deweloperskiej, remontowej, instalacyjnej oraz budowlano - inwestycyjnej, szczegółowo wymienione w Załączniku nr 1 do tej umowy;
9_ ruchomości w postaci wyposażenia biura budowy, szczegółowo wymienione w Załączniku nr 2 do uchwały,
10_ materiały, towary i wyroby _także w toku produkcji, półprodukty_ szczegółowo wymienione w Załączniku nr 3 do umowy;
11_ kadrę działu budowlano - dewelopersko - inwestycyjnego;
12_ prawa i obowiązki, w tym zobowiązania wynikające z umów zawartych w związku z działalnością ZCP;
13_ prawa i obowiązki wynikające z gwarancji udzielonych w związku z realizacją budów realizowanych na Nieruchomości 1, Nieruchomości 2, Nieruchomości 3 i Nieruchomości 4;
14_ środki pieniężne zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym prowadzonym w związku z działalnością ZCP;
15_ wszelkie prawa własności intelektualnej związane z działalnością Zorganizowaną Częścią Przedsiębiorstwa i wykorzystywane w jej działalności w zakresie w jakim przysługują Spółce oraz zobowiązania związane ze ZCP
16_ udzielone pozwolenia związane z prowadzeniem ZCP, w tym w szczególności prawa wynikające z decyzji administracyjnych zatwierdzających projekty budowlane i udzielających pozwolenia na budowę inwestycji prowadzonych na Nieruchomości 1, Nieruchomości 2, Nieruchomości 3 oraz Nieruchomości 4:
17_ związane z ZCP wierzytelności, szczegółowo wymienione w Załączniku nr 4 do uchwały;
18_ tajemnice przedsiębiorstwa w zakresie objętym ZCP, w tym know - how, wskazane w umowie, w tym Załączniku nr do Umowy
19_ posiadane dokumenty wchodzące w skład ZCP i związane z nimi prawa do tych dokumentów, w tym w szczególności: dokumentacja pracownicza, dokumenty projektów koncepcyjnych, architektonicznych oraz projektów budowlanych i wykonawczych związanych z realizacją inwestycji na Nieruchomości 1, Nieruchomości 2, Nieruchomości 3 oraz Nieruchomości 4, dokumenty umów, dokumenty Nieruchomości 1, Nieruchomości 2, Nieruchomości 3 oraz Nieruchomości 4, jak również wszystkie pozostałe dokumenty i dokumentacja związana z realizacją inwestycji na Nieruchomości 1, Nieruchomości 2, Nieruchomości 3 oraz Nieruchomości 4, w tym dzienniki budowy, atesty i karty produktów na wykorzystane do budowy materiały i produkty, decyzje administracyjne wydane w stosunku do Nieruchomości 1, Nieruchomości 2, Nieruchomości 3 lub Nieruchomości 4 oraz pozostałe dokumenty, w tym udzielonych gwarancji;
20_ inne niż wskazane wyżej wierzytelności i prawa przysługujące Spółce działającej pod firmą Central Fund of Immovables Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi powstałe wobec kontrahentów i klientów w związku z prowadzonym ZCP w zakresie objętym przedmiotem wkładu opisanego w uchwale, w tym w szczególności wynikające z umów opisanych w pkt 15_ powyżej, wskazane w Załączniku nr 4 do uchwały;
21_ Posiadane prawa do dysponowania działkami gruntu na cele budowlane w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji objętych pozwoleniami na budowę, opisanymi w pkt 16_ powyżej.

Pozostałe warunki zawartej umowy nie odbiegają od warunków tego typu umów zawieranych na rynku.
Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego spółki SOLARIS HOUSE sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi na powyżej wskazanych warunkach oraz zawarcie powyżej opisanej umowy przeniesienia Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa nastąpiło w celu pozyskania dla spółki SOLARIS HOUSE sp. z o.o. kompletnego zespołu składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań pozwalających na samodzielne powadzenie w ramach tej spółki działalności budowlanej, w tym w szczególności deweloperskiej, instalacyjnej, remontowej oraz budowlano - inwestycyjnej, w tym zarówno przy wykorzystaniu nabytych w ramach ZCP inwestycji budowlanych, jak i aktywa, które wcześniej zostało także w tym celu wniesione do spółki.

Czytaj więcej…


Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STARHEDGE S.A. 2021-12-27

Zarząd STARHEDGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000017849 _dalej: "Emitent"_, działając na podstawie § 20 ust. 3 Statutu Spółki zgodnie z art. 399 § 1 k.s.h w związku z art. 402_1_ § 1 kodeksu spółek handlowych _"k.s.h."_ zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 28 stycznia 2022 roku w Warszawie przy ulicy Łączyny 5 o godzinie 12.00, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Powołanie Członków Rady Nadzorczej Emitenta.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii E w drodze subskrypcji prywatnej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.
8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia".

W zgromadzeniu mogą uczestniczyć tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, czyli w dniu 12 stycznia 2022 roku.
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi na piśmie lub elektronicznie na adres e-mail biuro@starhedge.pl nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. do 7 stycznia 2022 roku wraz z uzasadnieniem lub projektem uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej na adres email: biuro@starhedge.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad, Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa.
Każdy akcjonariusz może zgłaszać podczas Walnego Zgromadzenia projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu chyba, że co innego wynika z udzielonego pełnomocnictwa.

O ustanowieniu pełnomocnika akcjonariusz zawiadamia spółkę przed terminem Walnego Zgromadzenia na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres e-mail: biuro@starhedge.pl. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej powinno zostać na odrębnym dokumencie podpisanym przez akcjonariusza lub osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza i przesłane w formie skanu dokumentu pełnomocnictwa w formacie PDF.
Obligatoryjnie, z pełnomocnictwem elektronicznym w formie skanu, należy przesłać dokumenty potwierdzające uprawnienia akcjonariusza do udziału w Walnym Zgromadzeniu, jak również dokumenty potwierdzające tożsamość pełnomocnika i akcjonariusza oraz aktualny odpis z właściwego rejestru potwierdzający prawo osoby podpisującej pełnomocnictwo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną.
Pełnomocnictwo powinno zawierać dokładne oznaczenie akcjonariusza i pełnomocnika _ze wskazaniem: imienia i nazwiska, adresu zameldowania lub zamieszkania, PESEL, numeru dokumentu tożsamości oraz numeru telefonu i adresu pocztu elektronicznej, a w przypadku osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych: firmy, siedziby, numeru telefonu, adresu poczty e-mail, oraz nr KRS/REGON i wskazanie organu rejestrowego_.
Pełnomocnictwo wymaga podpisu akcjonariusza lub osób uprawnionych do reprezentacji akcjonariusza oraz powinno zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu, nazwę spółki, datę i nazwę Walnego Zgromadzenia oraz wskazywać czy pełnomocnictwo obowiązuje tylko na dzień otwarcia Walnego Zgromadzenia czy też do jego faktycznego zamknięcia.
Udzielając pełnomocnictwa w formie elektronicznej akcjonariusz powinien dołożyć wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa, pełnomocnictwo nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnej korespondencji w formie elektronicznej lub kontakcie telefonicznym skierowanym do akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu.
Spółka zastrzega, że brak ustosunkowania się i współpracy akcjonariusza lub pełnomocnika podczas weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i będzie stanowił podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, przed podpisaniem listy obecności należy przedłożyć dokument potwierdzający uprawnienie akcjonariusza do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
Pełnomocnik powinien okazać dokument udzielonego pełnomocnictwa, w tym pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej lub jego odpis, dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika, a w przypadku pełnomocnika akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną także aktualny odpis z właściwego rejestru i ewentualny ciąg pełnomocnictw.
Osoby działające w imieniu akcjonariuszy nie będących osobami fizycznymi jako członkowie ich władz powinni wykazać swoje prawo reprezentacji aktualnym odpisem z rejestru przedsiębiorców.
Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu odbywa się poprzez podniesienie ręki.
Statut Spółki nie dopuszcza możliwości uczestnictwa w Zgromadzeniu oraz wypowiadania się i oddawania głosu podczas Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje możliwości oddawania głosu na Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.
Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia, formularz do głosowania przez pełnomocnika i pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Zgromadzeniu oraz projekty uchwał będą udostępnione na stronie internetowej spółki: www.starhedge.pl oraz w siedzibie spółki w Warszawie, przy ulicy Łączyny 5.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu zgromadzenia wraz z projektami uchwał oraz dokumentami prawnie wymagalnymi stanowią załączniki do niniejszego raportu oraz są dostępne na stronie http://starhedge.pl/pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia/

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie, w związku z § 19 ust. 1 pkt 1-2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 29 marca 2018 r. _Dz.U. z 2018 r. poz. 757_ w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, z późniejszymi zmianami.

Formularz_do_glosowania_przez_pelnomocnika_28.01.2022_STH

SH_formularz_Pelnomocnictwa2022

ogloszenie_NWZA_28.01.2022

projekty_uchwal_NWZA__STARHEDGE_28.01

Czytaj więcej…


Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Emitenta. 2021-10-22
Zarząd Spółki Starhedge S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent", "Spółka"_ działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt. 2 lit. a_ ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 5 pkt 4 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu wczorajszym do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Mateusza Kaczmarka z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta. W treści otrzymanej informacji Pan Mateusz Kaczmarek jako przyczyny rezygnacji wskazał względy osobiste oraz obowiązki zawodowe, które nie pozwalają panu Mateuszowi Kaczmarkowi na pełne zaangażowanie się w pracę Rady Nadzorczej Emitenta.
Zarząd oraz Rada Nadzorcza Spółki dziękują Panu Mateuszowi Kaczmarkowi za jego zaangażowanie i pracę, które wniósł w okresie sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 4 w związku z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. _Dz.U. z 2018 r. poz. 757_.

Czytaj więcej…


Zawarcie znaczącej umowy przez Spółkę zależną od Emitenta. 2021-10-12

Zarząd Spółki Starhedge S.A. z siedzibą w Warszawie _zwaną dalej "Emitentem"_ zawiadamia, że w dniu dzisiejszym powziął od swojej spółki zależnej tj. Poznańskiego Przedsiębiorstwa Handlowego "Surtex" Sp. z o.o. _zwanej dalej "Spółką"_, że w dniach 11 i 12 października 2021 roku, Spółka zawarła umowy oraz złożyła oświadczenia o ustanowieniu hipoteki oraz poddaniu się egzekucji w trybie przepisu art. 777 § 1 pkt 6 k.p.c. na rzecz banku mającego siedzibę w Polsce, na rzecz którego, jako dłużnik rzeczowy, ustanowiła zabezpieczenie hipoteczne tj. hipotekę umowną łączną do kwoty 164.027.328,00 PLN _słownie: sto sześćdziesiąt cztery miliony dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dwadzieścia osiem złotych_, obciążającą prawo użytkowania wieczystego oraz prawo własności stanowiących odrębną nieruchomość budynków i urządzeń położonych przy ul. Głównej w Poznaniu, dla których Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerach KW: PO2P/00040771/8, PO2P/00138907/5, PO2P/00100046/6, PO2P/00142582/1, należących do Spółki. Każda z w/w czynności zabezpieczających, tj. zarówno hipoteka umowa łączna, jak i poddanie się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 6 k.p.c. zostało dokonane do kwoty 164.027.328,00 PLN _słownie: sto sześćdziesiąt cztery miliony dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dwadzieścia osiem złotych_.
Ustanowienie powyższego zabezpieczenia zostało dokonane na rzecz podmiotu mającego siedzibę w Polsce, nie powiązanego kapitałowo ze Spółką, ani Emitentem.
Postanowienia zrealizowanych czynności, nie odbiegają od warunków rynkowych, powszechnie stosowanych do tego typu czynności zawieranych na rynku.

Czytaj więcej…


Rezygnacja członkini Rady Nadzorczej Emitenta. 2021-10-11

Zarząd Spółki Starhedge S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent", "Spółka"_ działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt. 2 lit. a_ ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 5 pkt 4 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym tj. 11 października 2021 r. do Spółki wpłynęła rezygnacja Pani Agnieszki Witkowskiej z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta. W treści otrzymanej informacji Pani Agnieszka Witkowska nie wskazała przyczyny rezygnacji.
Zarząd oraz Rada Nadzorcza Spółki dziękują Pani Agnieszce Witkowskiej za jej zaangażowanie i pracę, które wniosła w okresie sprawowania funkcji Członkini Rady Nadzorczej.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 4 w związku z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. _Dz.U. z 2018 r. poz. 757_.

Czytaj więcej…


Rezygnacja członkini Rady Nadzorczej Emitenta. 2021-10-02

Zarząd Spółki Starhedge S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent", "Spółka"_ działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt. 2 lit. a_ ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 5 pkt 4 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu wczorajszym tj. 1 października 2021 r. Spółka powzięła informację o rezygnacji Pani Emilii Hermaszewskiej z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta. W treści otrzymanej informacji Pani Emilia Hermaszewska dziękując za współpracę nie wskazała przyczyny rezygnacji.
Zarząd oraz Rada Nadzorcza Spółki dziękują Pani Emilii Hermaszewskiej za jej zaangażowanie i pracę, którą wniosła w okresie sprawowania funkcji Członkini Rady Nadzorczej.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 4 w związku z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. _Dz.U. z 2018 r. poz. 757_.

Czytaj więcej…


Powołanie Prezesa Zarządu Emitenta, uzupełnienie. 2021-09-30

Zarząd Spółki Starhedge S.A. _dalej: "Spółka"_ w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 14/2021 z dnia 29.09.2021r. przekazuje do publicznej wiadomości, informacje dotyczące kwalifikacji zawodowych oraz zajmowanych stanowisk nowo powołanej Prezes Zarządu wraz informacjami o których mowa w § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust.1 pkt 2 lit. a_ Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz. U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

ZyciorysZawodowy_A.Fritz

Czytaj więcej…


RB 14/2021 2021-09-29
Zmiany w Składzie Zarządu Emitenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Starhedge S.A. _dalej: "Spółka", "Emitent"_ przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym Pan Tomasz Bujak Prezes Zarządu Emitenta złożył Radzie Nadzorczej Spółki oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki oraz członkostwa w Zarządzie Spółki ze skutkiem na dzień 29 września 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, na mocy której przyjęła rezygnację Pana Tomasza Bujaka z funkcji Prezesa Zarządu. Pan Tomasz Bujak złożył na ręce Przewodniczącego RN wyjaśnienie skierowane do Rady, iż rezygnacja spowodowana jest innymi obowiązkami zawodowymi , których realizacja wymaga zwiększenia nakładu czasu. Zarząd oraz Rada Nadzorcza Spółki dziękują Panu Tomaszowi Bujakowi za jego zaangażowanie i pracę, które wniósł w okresie sprawowania funkcji w Zarządzie Emitenta.
Jednocześnie Rada Nadzorcza powołała do składu Zarządu wspólnej kadencji na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Panią Aleksandrę Fritz. Zarząd Spółki informuje, że nowo powołana Prezes Zarządu Pani Aleksandra Fritz złożyła oświadczenie, z którego wynika, że jego działalność wykonywana poza przedsiębiorstwem Spółki nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki, nie uczestniczy ona w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej, a także nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów. Otrzymane przez Spółkę oświadczenie zawiera również deklarację nowo powołanej Prezes Zarządu Spółki, że nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Informacje dotyczące kwalifikacji oraz zajmowanych stanowisk nowo powołanej Prezes Zarządu Spółka przekaże niezwłocznie.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust.1 pkt 2 lit. a_ Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz. U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 oraz § 5 pkt. 4 i 5 i § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Czytaj więcej…


Skonsolidowany raport półroczny PSr 2021-09-17
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze /2020 półrocze / 2021 półrocze /2020
I. Przychody łącznie całkowite 17 204,50 16 665,03 3 762,93 3 664,98
II. Przychody ze sprzedaży 16 362,33 16 204,04 3 578,73 3 563,60
III. Koszty działalności operacyjnej _14 410,44_ _14 187,05_ _3 151,82_ _3 120,02_
IV. Amortyzacja _570,38_ _443,16_ _124,75_ _97,46_
V. Zysk _strata_ na sprzedaży 1 951,89 2 016,99 426,91 443,58
VI. Zysk _strata_ na działalności operacyjnej 2 562,01 2 184,98 560,36 480,52
VII. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem 2 224,66 1 779,46 486,57 391,34
VIII. Zysk _strata_ netto 1 904,67 1 746,06 416,59 383,99
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 235,53 2 087,08 488,95 458,99
X. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej _1 439,80_ 2 118,41 _314,91_ 465,88
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej _2 113,72_ _2 794,13_ _462,31_ _614,49_
XII. 30.06.2021 31.12.2020 30.06.2021 31.12.2020
XIII. Aktywa trwałe 37 125,78 32 808,24 7 966,39 7 109,35
XIV. Aktywa obrotowe 40 593,50 43 169,10 8 710,49 9 354,49
XV. Pożyczki udzielone długoterminowe 4 371,16 - 937,96 -
XVI. Pożyczki udzielone krótkoterminowe 3,00 100,00 0,64 21,67
XVII. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 826,85 2 464,83 177,42 534,11
XVIII. 53 359,92 51 759,46 11 449,89 11 215,97
XIX. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 5 585,11 5 630,46 1 198,44 1 220,09
XX. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 18 774,26 18 587,42 4 028,55 4 027,78
XXI. Rezerwy długoterminowe 1 996,96 1 996,96 428,51 432,73
XXII. Wartość księgowa na jedną akcję na dzień bilansowy _w zł._ 0,61 0,59 0,13 0,59
XXIII. Zysk _strata_ za okres na jedną akcję zwykłą _w zł._ 0,01 0,01 0,00 0,01
XXIV. Liczba akcji na dzień bilansowy 88 000 000,00 88 000 000,00 88 000 000,00 88 000 000,00
XXV. Średnia ważona liczba akcji 88 000 000,00 88 000 000,00 88 000 000,00 88 000 000,00
JEDNOSTKA DOMINUJĄCA
XXVI. Przychody łącznie całkowite 1 462,79 3 571,68 321,69 804,21
XXVII. Przychody ze sprzedaży 750,00 1 140,95 164,94 256,90
XXVIII. Koszty działalności operacyjnej _627,03_ _747,95_ _137,89_ _168,41_
XXIX. Amortyzacja - - - -
XXX. Zysk _strata_ na sprzedaży 122,97 393,00 27,04 88,49
XXXI. Zysk _strata_ na działalności operacyjnej 683,58 2 700,15 150,33 607,97
XXXII. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem 578,63 2 438,84 127,25 549,13
XXXIII. Zysk _strata_ netto 578,63 2 438,84 127,25 549,13
XXXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 504,75 1 388,13 330,92 312,56
XXXV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej _728,90_ 2 317,41 _160,30_ -
XXXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej _1 707,33_ _3 059,00_ _375,47_ -
XXXVII. 30.06.2021 31.12.2020 r. 30.06.2021 31.12.2020 r.
XXXVIII. Aktywa trwałe 54 621,26 51 741,66 12 082,21 11 212,11
XXXIX. Aktywa obrotowe 22 124,33 26 774,76 4 893,90 5 801,93
XL. Pożyczki udzielone długoterminowe 2 879,60 - 636,97 -
XLI. Pożyczki udzielone krótkoterminowe - - - -
XLII. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 154,26 1 085,73 34,12 235,27
XLIII. Kapitał własny 70 649,91 70 071,28 15 627,75 15 184,03
XLIV. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 435,96 - 96,43 -
XLV. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 5 569,48 8 445,14 1 231,97 1 830,01
XLVI. Wartość księgowa na jedną akcję na dzień bilansowy _w zł._ 0,80 0,80 0,17 0,17

Wybrane dane
finansowe zawarte w niniejszym sprawozdaniu zostały przeliczone na EURO
według następujących zasad:poszczególne
pozycje aktywów i pasywów - według średniego kursu ogłoszonego na dany
dzień przez Narodowy Bank Polski _odpowiednio 4,5208 zł / EURO na 30
czerwca 2021 roku,_#160; 4,6148
zł / EURO na 31 grudnia 2020 roku_, poszczególne pozycje sprawozdania z
całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów środków pieniężnych
- według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów
ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego
zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego _odpowiednio 4,5472 zł /
EURO za 6 miesięcy 2021 roku i 4,4413 zł / EURO za 6 miesięcy 2020 roku_.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

 

2.7_Raport_z_przegladu_30.06.2021_jednostk._sf
2.7_Raport_z_przegladu_30.06.2021_skonsolid._sf
STARHEDGE_SA_-_SZ_I_polrocze_2021_
SSF__GK_STARHEDGE_II_kwartal_2021__

Czytaj więcej…


RB 13/2021 2021-07-27
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów obecnych w dniu 22 lipca 2021 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Starhedge S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Starhedge S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 22 lipca 2021 roku.
Akcjnariusze_ponad_5%_na_Walnym_-_STH22.07.2021

Czytaj więcej…


RB 12/2021 2021-07-23
Powołanie nowej członkini Rady Nadzorczej Spółki

 

Zarząd Spółki STARHEDGE S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka", "Emitent"_ przekazuje do publicznej wiadomości, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w dniu 22 lipca 2021 r. uchwałę o powołaniu do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Panią Emilię Hermaszewską.
Nowo powołana Członkini Rady Nadzorczej zgodnie z oświadczeniem złożonym Emitentowi wyraziła zgodę na kandydowanie, nie wykonuje w stosunku do Spółki innej działalności konkurencyjnej, ani też nie są wspólniczką konkurencyjnych spółek cywilnych, osobowych, nie jest członkiem organów konkurencyjnych spółek kapitałowych, nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członkini ich organów, nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Życiorys zawodowy nowo powołanej Członkini Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust.1 pkt 2 lit. a_ Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz. U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 oraz § 5 pkt. 5 i § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki

cv_eh

Czytaj więcej…


RB 11/2021 2021-07-23

Treść Uchwał podjętych po przerwie w dniu 22 lipca 2021 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu STARHEDGE S.A.

Zarząd Spółki STARHEDGE S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_ informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło po przerwie w dniu 22 lipca 2021 roku uchwałę, której treść stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Ponadto Zarząd informuje, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w podjętej uchwale wyraziło zgodę kwalifikowaną większością głosów o zarządzeniu przerwy w obradach do dnia 22 lipca 2021 roku do godziny 12:00, na co. Wznowienie obrad nastąpi w zawnioskowanym terminie w siedzibie Spółki to jest w Warszawie _02-820_ przy ulicy Łączyny 5.
Po przerwie w obradach Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę, której treść, wraz z określeniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, w tym liczbą głosów za, przeciw i wstrzymujących się, jest podana w załączniku do niniejszego raportu.
Do podjętych uchwał nie zgłoszono sprzeciwów.
Dodatkowo Spółka informuje, że do momentu zarządzenia przerwy w obradach, nie miało miejsce odstąpienie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, a ponadto nie zostały zgłoszone projekty uchwał, które byłyby poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 19 ust. 1 pkt 5-9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 29 marca 2018 r. _Dz.U. z 2018 r. poz. 757_ w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, z późniejszymi zmianami
Załączniki

uchwaly_powziete_poczas_ZWZA_StarhedgeSA_22.07.2021

Czytaj więcej…


RB 10/2021 2021-07-05
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów obecnych w dniu 28 czerwca 2021 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Starhedge S.A.

 

Zarząd Spółki Starhedge S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 28 czerwca 2021 roku.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt. 3 – WZA lista powyżej 5% oraz art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Akcjnariusze_ponad_5%_na_Walnym_-_STH2021

Czytaj więcej…


RB 9/2021. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki 2021-06-29
Zarząd Spółki STARHEDGE S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka", "Emitent"_ informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w dniu 28 czerwca 2021 r. uchwałę o powołaniu do pełnienia funkcji Członka Ray Nadzorczej Pana Wojciecha Ostrowskiego.
Nowo powołany członek Rady Nadzorczej zgodnie z oświadczeniem złożonym Emitentowi wyraził zgodę na kandydowanie, nie wykonuje w stosunku do Spółki innej działalności konkurencyjnej, ani też nie są wspólnikiem konkurencyjnych spółek cywilnych, osobowych, nie jest członkiem organów konkurencyjnych spółek kapitałowych, nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów, nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Życiorys zawodowy nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust.1 pkt 2 lit. a_ Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz. U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 oraz § 5 pkt. 5 i § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki

CV_opisowe_Wojciech_Ostrowski

Czytaj więcej…


RB 8/2021. Rezygnacja członkini Rady Nadzorczej Emitenta. 2021-06-29
Zarząd Spółki Starhedge S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent", "Spółka"_ działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt. 2 lit. a_ ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 5 pkt 4 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym tj. 28 czerwca 2021 r. do Spółki wpłynęła rezygnacja Pani Anny Korwin- Kochanowskiej z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta. W treści otrzymanej informacji jako przyczynę rezygnacji wskazano powody osobiste.
Zarząd oraz Rada Nadzorcza Spółki dziękują Pani Annie Korwin- Kochanowskiej za jej zaangażowanie i pracę, które wniosła w okresie sprawowania funkcji Członkini Rady Nadzorczej.Podstawa Prawna: § 5 ust. 4 w związku z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. _Dz.U. z 2018 r. poz. 757_.

Czytaj więcej…


RB 7/2021. Treść Uchwał podjętych w dniu 28 czerwca 2021 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu STARHEDGE S.A. wraz z ogłoszeniem przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia do 22 lipca 2021 r. 2021-06-28

Zarząd Spółki STARHEDGE S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_ informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w dniu 28 czerwca 2021 roku uchwały, których treść stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Ponadto Zarząd informuje, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w podjętej uchwale wyraziło zgodę kwalifikowaną większością głosów o zarządzeniu przerwy w obradach do dnia 22 lipca 2021 roku do godziny 12:00, na co. Wznowienie obrad nastąpi w zawnioskowanym terminie w siedzibie Spółki to jest w Warszawie _02-820_ przy ulicy Łączyny 5.
Do chwili ogłoszenia przerwy w obradach Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały, których treść, wraz z określeniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, w tym liczbą głosów za, przeciw i wstrzymujących się, jest podana w załączniku do niniejszego raportu.
Do podjętych uchwał nie zgłoszono sprzeciwów.
Dodatkowo Spółka informuje, że do momentu zarządzenia przerwy w obradach, nie miało miejsce odstąpienie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, a ponadto nie zostały zgłoszone projekty uchwał, które byłyby poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 19 ust. 1 pkt 5-9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 29 marca 2018 r. _Dz.U. z 2018 r. poz. 757_ w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, z późniejszymi zmianami

Załączniki

uchwaly_powziete_poczas_ZWZA_StarhedgeSA_28.06.2021

Czytaj więcej…


Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STARHEDGE S.A. 2021-06-01

Zarząd STARHEDGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000017849 _dalej: "Emitent"_, działając na podstawie § 20 ust. 2 Statutu Spółki zgodnie z art. 399 § 1 k.s.h w związku z art. 402_1_ § 1 kodeksu spółek handlowych _"k.s.h."_ zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2021 roku w Warszawie przy ulicy Łączyny 5 o godzinie 14.00, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020.
6. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Starhedge S.A. w roku obrotowym 2020.
7. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
8. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
9. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności Spółki i Grupy Kapitałowej STARHEDGE S.A. za rok obrotowy 2020.
10. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę za rok obrotowy 2020.
11. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
12. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Starhedge SA
14. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia".

W zgromadzeniu mogą uczestniczyć tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, czyli w dniu 12 czerwca 2021 roku.
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi na piśmie lub elektronicznie na adres e-mail biuro@starhedge.pl nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. do 7 czerwca 2019 roku wraz z uzasadnieniem lub projektem uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej na adres email: biuro@starhedge.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad, Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa.
Każdy akcjonariusz może zgłaszać podczas Walnego Zgromadzenia projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu chyba, że co innego wynika z udzielonego pełnomocnictwa.

O ustanowieniu pełnomocnika akcjonariusz zawiadamia spółkę przed terminem Walnego Zgromadzenia na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres e-mail: biuro@starhedge.pl. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej powinno zostać na odrębnym dokumencie podpisanym przez akcjonariusza lub osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza i przesłane w formie skanu dokumentu pełnomocnictwa w formacie PDF.
Obligatoryjnie, z pełnomocnictwem elektronicznym w formie skanu, należy przesłać dokumenty potwierdzające uprawnienia akcjonariusza do udziału w Walnym Zgromadzeniu, jak również dokumenty potwierdzające tożsamość pełnomocnika i akcjonariusza oraz aktualny odpis z właściwego rejestru potwierdzający prawo osoby podpisującej pełnomocnictwo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną.
Pełnomocnictwo powinno zawierać dokładne oznaczenie akcjonariusza i pełnomocnika _ze wskazaniem: imienia i nazwiska, adresu zameldowania lub zamieszkania, PESEL, numeru dokumentu tożsamości oraz numeru telefonu i adresu pocztu elektronicznej, a w przypadku osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych: firmy, siedziby, numeru telefonu, adresu poczty e-mail, oraz nr KRS/REGON i wskazanie organu rejestrowego_.
Pełnomocnictwo wymaga podpisu akcjonariusza lub osób uprawnionych do reprezentacji akcjonariusza oraz powinno zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu, nazwę spółki, datę i nazwę Walnego Zgromadzenia oraz wskazywać czy pełnomocnictwo obowiązuje tylko na dzień otwarcia Walnego Zgromadzenia czy też do jego faktycznego zamknięcia.
Udzielając pełnomocnictwa w formie elektronicznej akcjonariusz powinien dołożyć wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa, pełnomocnictwo nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnej korespondencji w formie elektronicznej lub kontakcie telefonicznym skierowanym do akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu.
Spółka zastrzega, że brak ustosunkowania się i współpracy akcjonariusza lub pełnomocnika podczas weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i będzie stanowił podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, przed podpisaniem listy obecności należy przedłożyć dokument potwierdzający uprawnienie akcjonariusza do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
Pełnomocnik powinien okazać dokument udzielonego pełnomocnictwa, w tym pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej lub jego odpis, dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika, a w przypadku pełnomocnika akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną także aktualny odpis z właściwego rejestru i ewentualny ciąg pełnomocnictw.
Osoby działające w imieniu akcjonariuszy nie będących osobami fizycznymi jako członkowie ich władz powinni wykazać swoje prawo reprezentacji aktualnym odpisem z rejestru przedsiębiorców.
Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu odbywa się poprzez podniesienie ręki.
Statut Spółki nie dopuszcza możliwości uczestnictwa w Zgromadzeniu oraz wypowiadania się i oddawania głosu podczas Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje możliwości oddawania głosu na Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.
Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia, formularz do głosowania przez pełnomocnika i pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Zgromadzeniu oraz projekty uchwał będą udostępnione na stronie internetowej spółki: www.starhedge.pl oraz w siedzibie spółki w Warszawie, przy ulicy Łączyny 5.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu zgromadzenia wraz z projektami uchwał oraz dokumentami prawnie wymagalnymi stanowią załączniki do niniejszego raportu oraz są dostępne na stronie STARHEDGE S.A. Zwyczajne WZA

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie, w związku z § 19 ust. 1 pkt 1-2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 29 marca 2018 r. _Dz.U. z 2018 r. poz. 757_ w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, z późniejszymi zmianami.

 

ogloszenieZWZA_28.06.2021
projekty_uchwal_na_walne_STARHEDGE_28.06.2021
Formularz_do_glosowania_przez_pelnomocnika_28.06.2021
SH_formularz_Pelnomocnictwa2021
InfoLiczbaGlosowZWZA2021
SPRAWOZDANIE_RADY_NADZORCZEJ_2020
SPRAWOZDANIE_O_WYNAGRODZENIACH_2020

Czytaj więcej…


Informacja o transakcjach osoby powiązanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR. 2021-05-20

Zarząd Starhedge S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_ działając w wykonaniu obowiązków wynikających z art. 19 ust. 3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady _UE_ Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _"Rozporządzenie MAR"_ niniejszym informuje, że w dniu 19 maja 2021 w godzinach wieczornych do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR _"Powiadomienia"_.
W załączeniu treść otrzymanego powiadomienia.
Podstawa prawna:
Niniejszą informację Zarząd Emitenta przekazuje na podstawie art. 19 ust. 3. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

 

pdf_278883MAR19

Czytaj więcej…


Informacja o transakcjach osoby powiązanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR 2021-05-14

Raport bieżący nr 4/2021

Zarząd Starhedge S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_ działając w wykonaniu obowiązków wynikających z art. 19 ust. 3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady _UE_ Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _"Rozporządzenie MAR"_ niniejszym informuje, że w dniu 12 maja 2021 w godzinach późnych wieczornych do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR _"Powiadomienia"_.
W załączeniu treść otrzymanego powiadomienia.

pdf_276548MAR19

Podstawa prawna:
Niniejszą informację Zarząd Emitenta przekazuje na podstawie art. 19 ust. 3. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Czytaj więcej…


Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Emitenta 2021-04-28

Zarząd Spółki Starhedge S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent", "Spółka"_ działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt. 2 lit. a_ ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 5 pkt 4 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu wczorajszym tj. 27 kwietnia 2021 r. w godzinach wieczornych do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Marcina Rumowicza z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta. W treści otrzymanej informacji jako przyczynę rezygnacji wskazano powody osobiste.
Zarząd oraz Rada Nadzorcza Spółki dziękują Panu Marcinowi Rumowiczowi za jego zaangażowanie i pracę, które wniósł w okresie sprawowania funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 4 w związku z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. _Dz.U. z 2018 r. poz. 757_.

Czytaj więcej…


Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku. 2021-01-28
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
Npodstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _zwanego dalej "Rozporządzeniem"_ Zarząd Spółki STARHEDGE S.A. _zwanej dalej: Emitent, Spółka_ z siedzibą w Warszawie, przekazuje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2021:

Raporty roczne:
- Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2020 – 16 kwietnia 2021 roku;
- Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2020 - 16 kwietnia 2021 roku;

Skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe, w zakresie i zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia:

- za I kwartał 2021 - 28 maja 2021 roku;
- za III kwartał 2021 - 26 listopada 2021 roku;

Skonsolidowany raport śródroczny za I półrocze 2021 zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe na podstawie, w zakresie i zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia:

- 17 września 2021 roku.

Ponadto Emitent informuje, że:
• zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał roku obrotowego 2020, oraz za II kwartał roku obrotowego 2021
• zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia nie będzie publikował odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych, a skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalne informacje finansowe jednostki dominującej.

Podstawa prawna:
- par. 80 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim,
- art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Czytaj więcej…


Skonsolidowany raport kwartalny QSr 2020-11-20
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał_y_ narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2020-09-30
I. Przychody łącznie całkowite 24 601 906,54 32 225 890,72 5 538 419,72 7 479 434,32
II. Przychody ze sprzedaży 24 047 849,85 30 910 738,57 5 413 689,61 7 174 195,46
III. Koszty działalności operacyjnej _21 196 064,75_ _27 297 365,24_ _4 771 691,28_ _6 335 553,37_
IV. Amortyzacja _699 790,73_ _243 836,00_ _157 537,98_ _56 592,86_
V. Zysk _strata_ na sprzedaży 2 851 785,10 3 613 373,33 641 998,33 838 642,09
VI. Zysk _strata_ na działalności operacyjnej 3 051 291,06 3 170 023,18 686 911,42 735 743,21
VII. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem 2 490 724,66 2 633 091,76 560 715,84 611 124,67
VIII. Zysk _strata_ netto 2 432 652,66 2 613 125,76 547 642,58 606 490,68
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 258 841,39 12 214 594,97 283 392,34 2 834 933,61
X. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2 080 008,60 _8 599 247,36_ 468 254,79 _1 995 833,30_
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej _1 873 655,75_ _6 867 863,17_ _421 800,32_ _1 593 989,50_
XII. Aktywa trwałe 32 810 979,16 32 361 382,96 7 248 161,87 7 599 244,56
XIII. Aktywa obrotowe 43 657 087,59 39 899 215,54 9 644 138,82 9 369 312,09
XIV. Pożyczki udzielone długoterminowe - 164 760,70 - 38 689,84
XV. Pożyczki udzielone krótkoterminowe 160 951,45 162 647,07 35 555,24 38 193,51
XVI. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 164 065,29 747 628,05 478 056,31 175 561,36
XVII. Kapitał własny 51 511 474,60 49 295 085,88 11 379 224,75 11 575 692,35
XVIII. 10 615 440,49 11 318 937,16 2 345 020,87 2 657 963,40
XIX. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 14 341 151,66 11 646 575,45 3 168 055,06 2 734 900,89
XX. Rezerwy długoterminowe 1 996 962,00 1 996 962,00 441 142,09 468 935,54
XXI. Rezerwy krótkoterminowe - - - -
XXII. Wartość księgowa na jedną akcję na dzień bilansowy _w zł._ 0,59 0,56 0,13 0,13
XXIII. Zysk _strata_ za okres na jedną akcję zwykłą _w zł._ 0,01 0,01 0,00 0,00
XXIV. Liczba akcji na dzień bilansowy* 88 000 000 88 000 000 88 000 000 88 000 000
XXV. Średnia ważona liczba akcji 88 000 000 88 000 000 88 000 000 88 000 000

Wybrane dane
finansowe zawarte w niniejszym sprawozdaniu zostały przeliczone na EURO
według następujących zasad:poszczególne
pozycje aktywów i pasywów - według średniego kursu ogłoszonego na dany
dzień przez Narodowy Bank Polski _odpowiednio 4,3736 zł / EURO na 30
września 2020 roku,  4,2585
zł / EURO na 31 grudnia 2019 roku_, poszczególne pozycje sprawozdania z
całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów środków pieniężnych
- według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów
ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego
zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego _odpowiednio 4,3086 zł /
EURO za 9 miesięcy 2020 roku i 4,3018 zł / EURO za 9 miesięcy 2019 roku_.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

 

SSF__GK_STARHEDGE_III_kwartal_2020

Czytaj więcej…


Skonsolidowany raport półroczny 2020-09-29
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2020 półrocze/ 2019 półrocze / 2020 półrocze /2019
I. Przychody łącznie całkowite 16 665,03 20 466 3 752,33 4 773
II. Przychody ze sprzedaży 16 204,04 20 066 3 648,53 4 680
III. Koszty działalności operacyjnej _14 187,05_ _18 502_ _3 194,38_ _4 315_
IV. Amortyzacja _443,16_ _163_ _99,78_ _38_
V. Zysk _strata_ na sprzedaży 2 016,99 1 564 454,15 365
VI. Zysk _strata_ na działalności operacyjnej 2 184,98 1 372 491,97 320
VII. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem 1 779,46 1 118 400,67 261
VIII. Zysk _strata_ netto 1 746,06 1 105 393,15 258
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 087,08 8 057 469,93 1 879
X. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2 118,41 _5 413_ 476,99 _1 262_
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej _2 794,13_ _5 520_ _629,13_ _1 287_
XII. Aktywa trwałe 32 361,38 32 361 7 246,17 7 599
XIII. Aktywa obrotowe 41 297,37 39 899 9 247,06 9 369
XIV. Pożyczki udzielone długoterminowe - 165 - 39
XV. Pożyczki udzielone krótkoterminowe 160,95 163 36,04 38
XVI. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 131,09 748 477,18 176
XVII. Kapitał własny 50 883,90 49 295 11 393,62 11 576
XVIII. 9 173,37 11 319 2 054,05 2 658
XIX. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 13 601,47 11 647 3 045,56 2 735
XX. Rezerwy długoterminowe 1 996,96 1 997 447,15 469
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję na dzień bilansowy _w zł._ 0,76 0,73 0,17 0,17
XXII. Zysk _strata_ za okres na jedną akcję zwykłą _w zł._ 0,03 0,84 0,01 0,04
XXIII. Liczba akcji na dzień bilansowy* 88 000 000 88 000 000 88 000 000 88 000 000
XXIV. Średnia ważona liczba akcji 88 000 000 88 000 000 88 000 000 88 000 000
Wybrane dane
finansowe zawarte w niniejszym sprawozdaniu zostały przeliczone na EURO
według następujących zasad:poszczególne
pozycje aktywów i pasywów - według średniego kursu ogłoszonego na dany
dzień przez Narodowy Bank Polski _odpowiednio 4,466 zł / EURO na 30
czerwca 2020 roku,  4,2585 zł / EURO na 31 grudnia 2019 roku_,
poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
sprawozdania z przepływów środków pieniężnych - według kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez
Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca
okresu sprawozdawczego _odpowiednio 4,4413 zł / EURO za 6 miesięcy 2020
roku i 4,2880 zł / EURO za 6 miesięcy 2019 roku_.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

 

STARHEDGE_SA_-_SZ_GK_za_1P2020_PUBLIKACJA_
SSF__GK_STARHEDGE_II_kwartal_2020__PUBLIKACJA
Raport_z_srodrocznego_przegladu_ssf_KPW_Audyt 
Raport_z_srodrocznego_przegladu_sf_KPW_Audyt 

Czytaj więcej…


Pierwsze wezwanie Akcjonariuszy STARHEDGE S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji. 2020-09-01

Zarząd STARHEDGE S.A. _dalej: "Emitent" Spółka"_ działając na podstawie art. 16 Ustawy z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie Ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw; Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, z późn. zm._ wzywa wszystkich Akcjonariuszy posiadających akcje STARHEDGE S.A. w formie akcji papierowej do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu przeprowadzenia ich dematerializacji, która dokonana zostanie poprzez rejestrację akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych _KDPW_.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Łączyny 5, 02-820 Katowice, w dniach roboczych _od poniedziałku do piątku_ w godzinach od 9:30 do 16:30. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi.

Spółka udostępni również informację o wezwaniu na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://starhedge.pl/pl/dematerializacja-akcji/

Niniejsze wezwanie jest pierwszym spośród pięciu wymaganych przez przepisy prawa.

Czytaj więcej…


Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów obecnych w dniu 2 lipca 2020 roku na ZWZA 2020-07-09

Zarząd Spółki Starhedge S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 2 lipca 2020 roku, z określeniem ilości akcji oraz liczby głosów przysługujących każdemu z nich z podaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym WZA oraz w ogólnej liczbie głosów.

 

Akcjnariusze_ponad_5%_na_Walnym_-_STH

Czytaj więcej…


Treść Uchwał podjętych w dniu 2 lipca 2020 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy STARHEDGE S.A. 2020-07-03

Raport bieżący nr 13/2020

Działając zgodnie z § 19 ust 1. pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [Dz.U. 2018 poz. 757], Zarząd Spółki STARHEDGE S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_ przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w dniu 2 lipca 2020 roku uchwały, w formie załącznika do niniejszego raportu.
Jednocześnie Zarząd Starhedge S.A. informuje, że:
- zgodnie z § 19 ust 1. pkt. 7 ww. Rozporządzenia nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad;
- zgodnie z § 19 ust 1. pkt. 8 ww. Rozporządzenia nie było uchwał, które byłyby poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte;
- zgodnie z § 19 ust 1. pkt. 9 ww. Rozporządzenia do protokołu podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 19 pkt. 6_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Uchwaly_Starhedge_z_zwza_02.07.2020

Czytaj więcej…


Uzupełnienie dokumentów do uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STARHEDGE S.A. 2020-06-29

Zarząd STARHEDGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000017849 _dalej: "Emitent"_, w uzupełnieniu dokumentów przekazanych raportem bieżącym ESPI nr 8/2020 istotnych dla podejmowanych uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 2 lipca 2020 roku przekazuje w załączeniu :
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Starhedge S.A. za rok obrotowy 2019.
Propozycję Polityki wynagradzania członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej.

POLITYKA_WYNAGRODZEN_CZLONKOW_ZARZADU_I_RADY_NADZORCZEJ_STRHDG SPRAWOZDANIE_RADY_NADZORCZEJ_za2019

Czytaj więcej…


Zawiadomienie w trybie Art.69 o zmianie stanu posiadania akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta. 2020-06-06

Zarząd Spółki Starhedge S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej również "STARHEDGE lub Emitent"_ działając zgodnie z art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przekazuje do publicznej wiadomości, ze w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od akcjonariusza Restata Investments Limited z siedzibą w Gibraltar, zawiadomienie w trybie Art. 69 ust.1 pkt. 2 - Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o treści stanowiącej załącznik do niniejszego raportu.

zawiadomienie_RESTATA_06.06.2020

Czytaj więcej…


Zawiadomienie w trybie Art.69 o przekroczeniu 25% stanu posiadania akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta. 2020-06-06

Zarząd Starhedge S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej również "STARHEDGE lub Emitent"_ działając zgodnie z art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przekazuje do publicznej wiadomości, ze w dniu wczorajszym Spółka otrzymała od akcjonariusza Starcom Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, zawiadomienie w trybie Art. 69 ust.1 pkt.1 - Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o treści stanowiącej załącznik do niniejszego raportu.

zawiadomienie_STARCOM_INVEST_w_trybie_art_69_ust_1_pkt_1

Czytaj więcej…


Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STARHEDGE S.A. 2020-06-04
Zarząd STARHEDGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000017849 _dalej: "Emitent"_, działając na podstawie § 20 ust. 2 Statutu Spółki zgodnie z art. 399 § 1 k.s.h w związku z art. 402_1_ § 1 kodeksu spółek handlowych _"k.s.h."_ zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 2 lipca 2020 roku w Warszawie przy ulicy Łączyny 5 o godzinie 17.00, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------------------------------------
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------------------------------------
3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----------------------------------------------------
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------------------------------------
5. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019. ---------------------------------------------------------------------------------------------
6. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Starhedge S.A. w roku obrotowym 2019. ---------------------------------------------------------
7. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. --
8. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. ------------------------------ ---------------------------------------------------------
9. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Starhedge S.A.za rok obrotowy 2019. -----------------------------------------
10. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku przez Spółkę za rok obrotowy 2019.--------------
11. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019. --------------------------------------------------------------------------------------------------
12. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019. ----------------------------------------------------------------------
13. Ustalenie i przyjęcie Polityki wynagradzania członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej.----
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia" ----------------------------------------

W zgromadzeniu mogą uczestniczyć tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, czyli w dniu 16 czerwca 2020 roku.
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi na piśmie lub elektronicznie na adres e-mail biuro@starhedge.pl nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. do 11 czerwca 2020 roku wraz z uzasadnieniem lub projektem uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej na adres email: biuro@starhedge.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad, Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa.
Każdy akcjonariusz może zgłaszać podczas Walnego Zgromadzenia projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu chyba, że co innego wynika z udzielonego pełnomocnictwa.

O ustanowieniu pełnomocnika akcjonariusz zawiadamia spółkę przed terminem Walnego Zgromadzenia na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres e-mail: biuro@starhedge.pl. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej powinno zostać na odrębnym dokumencie podpisanym przez akcjonariusza lub osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza i przesłane w formie skanu dokumentu pełnomocnictwa w formacie PDF.
Obligatoryjnie, z pełnomocnictwem elektronicznym w formie skanu, należy przesłać dokumenty potwierdzające uprawnienia akcjonariusza do udziału w Walnym Zgromadzeniu, jak również dokumenty potwierdzające tożsamość pełnomocnika i akcjonariusza oraz aktualny odpis z właściwego rejestru potwierdzający prawo osoby podpisującej pełnomocnictwo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną.
Pełnomocnictwo powinno zawierać dokładne oznaczenie akcjonariusza i pełnomocnika _ze wskazaniem: imienia i nazwiska, adresu zameldowania lub zamieszkania, PESEL, numeru dokumentu tożsamości oraz numeru telefonu i adresu pocztu elektronicznej, a w przypadku osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych: firmy, siedziby, numeru telefonu, adresu poczty e-mail, oraz nr KRS/REGON i wskazanie organu rejestrowego_.
Pełnomocnictwo wymaga podpisu akcjonariusza lub osób uprawnionych do reprezentacji akcjonariusza oraz powinno zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu, nazwę spółki, datę i nazwę Walnego Zgromadzenia oraz wskazywać czy pełnomocnictwo obowiązuje tylko na dzień otwarcia Walnego Zgromadzenia czy też do jego faktycznego zamknięcia.
Udzielając pełnomocnictwa w formie elektronicznej akcjonariusz powinien dołożyć wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa, pełnomocnictwo nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnej korespondencji w formie elektronicznej lub kontakcie telefonicznym skierowanym do akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu.
Spółka zastrzega, że brak ustosunkowania się i współpracy akcjonariusza lub pełnomocnika podczas weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i będzie stanowił podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, przed podpisaniem listy obecności należy przedłożyć dokument potwierdzający uprawnienie akcjonariusza do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
Pełnomocnik powinien okazać dokument udzielonego pełnomocnictwa, w tym pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej lub jego odpis, dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika, a w przypadku pełnomocnika akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną także aktualny odpis z właściwego rejestru i ewentualny ciąg pełnomocnictw.
Osoby działające w imieniu akcjonariuszy nie będących osobami fizycznymi jako członkowie ich władz powinni wykazać swoje prawo reprezentacji aktualnym odpisem z rejestru przedsiębiorców.
Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu odbywa się poprzez podniesienie ręki.
Statut Spółki nie dopuszcza możliwości uczestnictwa w Zgromadzeniu oraz wypowiadania się i oddawania głosu podczas Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje możliwości oddawania głosu na Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.
Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia, formularz do głosowania przez pełnomocnika i pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Zgromadzeniu oraz projekty uchwał będą udostępnione na stronie internetowej spółki: www.starhedge.pl oraz w siedzibie spółki w Warszawie, przy ulicy Łączyny 5.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu zgromadzenia wraz z projektami uchwał oraz dokumentami prawnie wymagalnymi stanowią załączniki do niniejszego raportu.Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie, w związku z § 19 ust. 1 pkt 1-2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 29 marca 2018 r. _Dz.U. z 2018 r. poz. 757_ w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, z późniejszymi zmianami.

Załączniki

InfoLiczbaGlosowZWZA2020 FORMULARZ_DO_WYKONYWANIA_PRAWA_GLOSU_PRZEZ_PELNOMOCNIKA_2020 SH_formularz_Pelnomocnictwa2020

projekty_uchwal_na_ZWZA_STARHEDGE_2_lipca_2020

OgloszenieZWZA02.07.2020

Czytaj więcej…


Raport bieżący nr 7/2020 2020-05-27
Zmiana terminu publikacji Raportu okresowego za 1 kwartał 2020 r.

Zarząd Spółki Starhedge S.A. z siedzibą w Warszawie, _dalej: "Emitent" "Spółka "_, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r., niniejszym informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu okresowego za pierwszy kwartał 2020 r., który zostanie opublikowany w dniu 29 czerwca 2020 r.
Zgodnie z informacją przekazaną raportem bieżącym nr 1/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 roku data publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu była ustalona na dzień 29 maja 2020 roku.

Zarząd podjął decyzję o zmianie terminu publikacji raportów okresowych na mocy § 21 ust. 1 i 3, wydanego w ramach Tarczy Antykryzysowej, Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych z dnia 7 kwietnia 2020 r. _Dz.U. z 2020 r. poz. 622_ z uwagi na stan epidemii spowodowany szczególności przez koronawirusa COVID-19, szczególności utrudnioną w związku z tym komunikację w tym system pracy zdalnej, zmianą procedur dotyczących osób zaangażowanych w proces badania, a także ograniczoną skutkami pandemii współpracę w zakresie badania podmiotów zależnych.
Zgodnie z zaleceniami ESMA Emitent w przygotowywanych raportach okresowych stara się zapewnić przejrzystość informacji o faktycznych i potencjalnych skutkach Koronawirusa COVID-19, w zakresie możliwie jak najbardziej opartym na analizie jakościowej oraz ilościowej prowadzonej działalności, sytuacji finansowej i wyników finansowych.
W przypadku gdy w trakcie okresu obrotowego emitent zauważy znaczące zmiany w osiąganych przychodach lub ponoszonych kosztach w stosunku do poprzednich okresów również dokona oceny takich danych w kontekście powstania informacji poufnych. Jednocześnie informujemy, iż Spółka podziela Stanowisko Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, że komunikacja z inwestorami w zakresie informacji o sytuacji w spółce w kontekście koronawirusa, które nie są informacjami poufnymi, może i powinna być prowadzona za pośrednictwem innych mediów, w tym strony internetowej emitenta.
Pozostałe terminy i informacje wskazane w raporcie bieżącym nr 1/2020 nie ulegają na dzień dzisiejszy zmianie.

Szczegółowa podstawa prawna:
§21 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych z dnia 7 kwietnia 2020 r. _Dz.U. z 2020 r. poz. 622_ w zw. z § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Czytaj więcej…


Powołanie Zarządu na nową kadencję. 2020-05-25
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą Starhedge Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie _"Emitent", "Spółka"_, działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a_ Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz zgodnie z § 5 pkt5 oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Rozporządzenie_, przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 22 maja 2020 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała do Zarządu Spółki na kolejną, kadencję Pana Tomasz Bujak powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu Spółki.

Powołanie na nową trzyletnią kadencję nastąpiło z chwilą podjęcia uchwały.

Pan Tomasz Bujak pełnił funkcję w Zarządzie Spółki poprzedniej kadencji.
Informacje, o których mowa w § 10 Rozporządzenia, dotyczące Pana Tomasz Bujaka, Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Tomasz Bujak nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, jak również nie prowadzi innej, konkurencyjnej działalności wobec Spółki oraz spółek z Grupy Kapitałowej Starhedge w wielu których jest członkiem Zarządu, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Tomasz_Bujak

Czytaj więcej…


Raport bieżący nr 5/2020. Publikacja szacunkowych wybranych wstępnych danych finansowych Grupy Kapitałowej Starhedge S.A. za 2019 rok, wraz z jednostkowymi wybranymi wstepnymi danymi z bilansu i rachunku zysków i strat. 2020-05-12

Zarząd Spółki Starhedge S.A. z siedzibą w Warszawie, _dalej: "Emitent" "Spółka "_, przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości wstępne szacunkowe wynik finansowe Grupy Kapitałowej Starhedge S.A. za 2019 rok, wraz z jednostkowymi wybranymi danymi z bilansu i rachunku zysków i strat. Wybrane wstępne szacunkowe dane zostały przekazane według najlepszej wiedzy Zarządu na dzień ich sporządzenia, jednak mogą ulec zmianie. Spółka przygotowuje aktualnie Raport Roczny za rok 2019, który będzie zawierał ostateczne dane finansowe. Wstępne szacunkowe dane załączone do niniejszego raportu nie zostały jeszcze zatwierdzone przez biegłego rewidenta. W przypadku istotnych zmian przekazanych danych, jeszcze przed oficjalną publikacją raportu rocznego za 2019 rok, emitent dokona aktualizacji danych przekazanych w dniu dzisiejszym.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _zwane też MAR_.

 

wybrane_dane_jednostkowe_dla_STARHEDGE12.05.2020 wybrane_dane_skonsolidowane_dla_GK_STARHEDGE12.05.2020

Czytaj więcej…


Zmiana terminu publikacji Raportu rocznego za 2019 r. 2020-05-12

Zarząd Spółki Starhedge S.A. z siedzibą w Warszawie, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. zmienionego raportem bieżącym nr 2/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 r w sprawie harmonogramu przekazywania raportów okresowych w 2020 roku, niniejszym informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu okresowego za rok 2019 r., który zostanie opublikowany w dniu 22 maja 2020 r.
Zgodnie z informacją przekazaną raportem bieżącym nr 2/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 roku data publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu była ustalona na dzień 15 maja 2020 roku.

Zarząd podjął decyzję o zmianie terminu publikacji raportów okresowych na mocy § 21 ust. 1 i 3, wydanego w ramach Tarczy Antykryzysowej, Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych z dnia 7 kwietnia 2020 r. _Dz.U. z 2020 r. poz. 622_ z uwagi na stan epidemii spowodowany szczególności przez koronawirusa COVID-19, szczególności utrudnioną w związku z tym komunikację z biegłymi rewidentami, zmianą procedur dotyczących osób zaangażowanych w proces badania , a także ograniczoną skutkami pandemii współpracę w zakresie badania podmiotów zależnych.
Zgodnie z zaleceniami ESMA Emitent w przygotowywanych raportach okresowych stara się zapewnić przejrzystość informacji o faktycznych i potencjalnych skutkach Koronawirusa COVID-19, w zakresie możliwie jak najbardziej opartym na analizie jakościowej oraz ilościowej prowadzonej działalności, sytuacji finansowej i wyników finansowych.
W przypadku gdy w trakcie okresu obrotowego emitent zauważy znaczące zmiany w osiąganych przychodach lub ponoszonych kosztach w stosunku do poprzednich okresów również dokona oceny takich danych w kontekście powstania informacji poufnych. Jednocześnie informujemy, iż Spółka podziela Stanowisko Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, że komunikacja z inwestorami w zakresie informacji o sytuacji w spółce w kontekście koronawirusa, które nie są informacjami poufnymi, może i powinna być prowadzona za pośrednictwem innych mediów, w tym strony internetowej emitenta.
Pozostałe terminy i informacje wskazane w raporcie bieżącym nr 1/2020 nie ulegają na dzień dzisiejszy zmianie.

Szczegółowa podstawa prawna:
§21 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych z dnia 7 kwietnia 2020 r. _Dz.U. z 2020 r. poz. 622_ w zw. z § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Czytaj więcej…


Powołanie Spółki celowej CEDRY PARK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Raport bieżący nr 3/2020. 2020-04-24

Zarząd Spółki Starhedge S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu wczorajszym w godzinach wieczornych w kancelarii Notarialnej zawiązana została CEDRY PARK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Łodzi – spółka celowa do realizacji projektu dla inwestycji polegającej na budowie obiektów mieszkaniowych wielorodzinnych. Powołana Spółka celowa jest narzędziem inwestycji długoterminowej Emitenta z regularnym zwrotem, którego powodem powołania jest w szczególności utworzenie podmiotu posiadającego własną zdolność kredytową, zapewniającą płynność środków. Emitent objął 100 % udziałów w ww. spółce tj. 2.000 _dwa tysiące_ udziałów po 50,00 _pięćdziesiąt_ złotych każdy udział, o łącznej wartości 100.000,00 _sto tysięcy_ złotych i pokrył je w całości wkładem niepieniężnym _aportem_ w postaci prawa własności nieruchomości położonej w Łodzi, dzielnicy Łódź-Polesie, przy ulicy Krzysztofa Cedry bez numeru, stanowiącej działkę gruntu oznaczoną numerem 70 _siedemdziesiąt_ o powierzchni 56 _pięćdziesiąt sześć_ arów, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LD1M/00102671/3 - o wartości 3.640.000,00 _trzy miliony sześćset czterdzieści tysięcy_ złotych, poprzez zawarcie umowa przeniesienia prawa własności nieruchomości. Powstała nadwyżka wartości wniesionego wkładu niepieniężnego nad wartością nominalną objętych udziałów w kwocie 3.540.000,00 _trzy miliony pięćset czterdzieści tysięcy_ złotych została przekazana do kapitału zapasowego Spółki _agio_.

Dla wskazanej wyżej nieruchomości zostało wydane prawomocne pozwolenie na budowę i rozpoczęto prace organizacyjne.

Opisana powyżej nieruchomość jest wolna jest od wszelkich zajęć, obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich oraz ograniczeń w rozporządzaniu, praw rzeczowych ograniczonych, oprócz tych opisanych powyżej, w tym nieujawnionych w księdze wieczystej, na przedmiotowej nieruchomości nie ciążą zaległości z tytułu podatku od nieruchomości lub opłat za użytkowanie wieczyste, opisana powyżej nieruchomość nie jest przedmiotem umów najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu ani innej podobnej umowy. Opisana powyżej nieruchomość nie stanowi przedmiotu jakiegokolwiek zabezpieczenia ani postępowania egzekucyjnego, nie jest przedmiotem jakichkolwiek postępowań sądowych czy administracyjnych oraz jakichkolwiek innych postępowań powodujących utratę praw do przedmiotowej nieruchomości, nie istnieją żadne, choćby nieprawomocne decyzje administracyjne, orzeczenia sądów lub zgłoszone prywatne roszczenia osób trzecich dotyczące przedmiotowego prawa, nieruchomość nie jest obciążona jakimikolwiek zaległościami wobec Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, do których miałyby zastosowanie przepisy ordynacji podatkowej, w szczególności nie została wydana w stosunku do Spółki żadna decyzja właściwego organu podatkowego, mogąca prowadzić do powstania hipoteki przymusowej. Opisana powyżej działka gruntu jest niezabudowana i posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Opisana powyżej nieruchomość nie znajduje się na terenie specjalnej strefy ekonomicznej i dla nieruchomości opisanej powyżej nie ma obecnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Nieruchomość nie jest położona na obszarze zdegradowanym oraz na obszarze rewitalizacji wyznaczonym uchwałą nr XXV/589/16 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi z dnia 10 lutego 2016 roku podjętą przez Radę Miejską w Łodzi ani nie są położne na terenie Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 09 października 2015 roku o rewitalizacji. Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu ani decyzja, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach, nie ma także obecnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta ochroną archeologiczną ani konserwatorską, na nieruchomości nie znajdują się żadne stanowiska archeologiczne, nie są też prowadzone badania, poszukiwania archeologiczne lub prace konserwatorskie, ograniczające korzystanie z nieruchomości, żadne toksyczne ani niebezpieczne odpady czy substancje nie były wykorzystywane, przechowywane ani składowane na powierzchni lub pod powierzchnią przedmiotowej nieruchomości, jak również nieruchomość ani żadna z jej części nie jest zanieczyszczona lub skażona w stopniu, który mógłby skutkować odpowiedzialnością cywilną, karną lub administracyjną, w tym w szczególności zobowiązaniem do przeprowadzenia działań zapobiegawczych lub naprawczych w stosunku do nieruchomości.

W Umowie nowo powołanej Spółki wskazano w szczególności, iż zachowaniem postanowień kodeksu spółek handlowych, udziały w kapitale zakładowym są zbywalne, dziedziczne, mogą być przedmiotem darowizny oraz mogą być umarzane, zaś ich Zbycie i zastawienie udziałów następuje w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Ponadto wspólnicy mogą być zobowiązani, w stosunku proporcjonalnym do posiadanych udziałów do wniesienia dopłat nie przekraczających każdorazowo tysiąckrotnej wartości nominalnej posiadanych udziałów. Zarząd został także upoważniony do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 100.000.000,00 _sto milionów_ złotych dokonane w terminie do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące pięćdziesiątego /31.12.2050/ nie stanowi zmiany umowy Spółki. Kapitał zakładowy został w całości wniesiony i objęty przez wspólnika.
Z uwagi na wartość wniesionych kapitałów oraz znaczenie zawiązania spółki dla prowadzonej przez Emitenta działalności gospodarczej, a tym samym jej potencjalny charakter cenotwórczy, informacja o powołaniu spółki celowej została zakwalifikowana jako informacja poufna.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _zwane też MAR_.

Czytaj więcej…


Zmiana terminu publikacji Raportu rocznego za 2019 r. 2020-04-22

Zarząd Spółki Starhedge S.A. z siedzibą w Warszawie, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie harmonogramu przekazywania raportów okresowych w 2020 roku, niniejszym informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu okresowego za rok 2019 r., który zostanie opublikowany w dniu 15 maja 2020 r.
Zgodnie z informacją przekazaną raportem bieżącym nr 1/2020 z dnia 29 stycznia 2020 roku pierwotna data publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu była ustalona na dzień 24 kwietnia 2020 roku.

Zarząd podjął decyzję o zmianie terminu publikacji raportów okresowych na mocy § 21 ust. 1 i 3, wydanego w ramach Tarczy Antykryzysowej, Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych z dnia 7 kwietnia 2020 r. _Dz.U. z 2020 r. poz. 622_ z uwagi na stan epidemii spowodowany szczególności przez koronawirusa COVID-19, szczególności utrudnioną w związku z tym komunikację z biegłymi rewidentami, zmianą procedur dotyczących osób zaangażowanych w proces badania , a także ograniczoną skutkami pandemii współpracę w zakresie badania podmiotów zależnych.
Zgodnie z zaleceniami ESMA Emitent w przygotowywanych raportach okresowych stara się zapewnić przejrzystość informacji o faktycznych i potencjalnych skutkach Koronawirusa COVID-19, w zakresie możliwie jak najbardziej opartym na analizie jakościowej oraz ilościowej prowadzonej działalności, sytuacji finansowej i wyników finansowych.
Jednocześnie emitent informuje , iż zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 w sprawie nadużyć na rynku _MAR_ również w przypadku opóźnienia publikacji raportów okresowych, będzie dokonywał analizy, czy w trakcie sporządzania raportów okresowych powstają informacje poufne. W przypadku gdy w trakcie okresu obrotowego emitent zauważy znaczące zmiany w osiąganych przychodach lub ponoszonych kosztach w stosunku do poprzednich okresów również dokona oceny takich danych w kontekście powstania informacji poufnych.
Pozostałe terminy i informacje wskazane w raporcie bieżącym nr 1/2020 nie ulegają na dzień dzisiejszy zmianie.Szczegółowa podstawa prawna:
§21 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych z dnia 7 kwietnia 2020 r. _Dz.U. z 2020 r. poz. 622_ w zw. z § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Czytaj więcej…


Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku. 2020-01-29

Daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2020:

Raporty roczne:
  • Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2019 – 24 kwietnia 2020 roku;
  • Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2019 - 24 kwietnia 2020 roku;
  • za I kwartał 2020 - 29 maja 2020 roku;
  • za III kwartał 2020 - 20 listopada 2020 roku;
Skonsolidowany raport śródroczny za I półrocze 2020 zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe:
- 29 września 2020 roku.

Ponadto Emitent informuje, że:
• zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał roku obrotowego 2019, oraz za II kwartał roku obrotowego 2020
• zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia nie będzie publikował odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych, a skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalne informacje finansowe jednostki dominującej.

Czytaj więcej…


Raport bieżący nr 20/2019 - Powołanie Spółki celowej PIOTRKOWSKA ART Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 2019-12-02

Zarząd Spółki Starhedge S.A. zwaną dalej: "Emitent", "Starhedge z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 2 grudnia 2019 r. w kancelarii Notarialnej zawiązana została PIOTRKOWSKA ART Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością– spółka celowa do realizacji projektu dla inwestycji polegającej na budowie obiektów mieszkaniowych wielorodzinnych. Powołana Spółka celowa jest narzędziem inwestycji długoterminowej Emitenta z regularnym zwrotem, którego powodem powołania jest w szczególności utworzenie podmiotu posiadającego własną zdolność kredytową, zapewniającą płynność środków. Emitent objął 100 % udziałów w ww. spółce tj. 2.000 _dwa tysiące_ udziałów po 50,00 _pięćdziesiąt_ złotych każdy udział, o łącznej wartości 100.000,00 _sto tysięcy_ złotych i pokrył je w całości wkładem niepieniężnym _aportem_ w postaci prawa własności nieruchomości położonej w Łodzi, dzielnicy Łódź-Śródmieście, obrębie S-7, przy ulicy Piotrkowskiej bez numeru, stanowiącej działkę gruntu oznaczoną numerem 69/172 _sześćdziesiąt dziewięć łamane przez sto siedemdziesiąt dwa_ o powierzchni 07 _siedem_ arów 82 _osiemdziesiąt dwa_ metry kwadratowe, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LD1M/00037242/0, o wartości 1.968.000,00 _jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy_ złotych brutto, przy czym powstała nadwyżka wartości wniesionego wkładu niepieniężnego nad wartością nominalną objętych udziałów w kwocie 1.868.000,00 _jeden milion osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy_ złotych zostaje przekazana do kapitału zapasowego Spółki _agio_.
Opisana powyżej nieruchomość jest wolna jest od wszelkich zajęć, obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich oraz ograniczeń w rozporządzaniu, praw rzeczowych ograniczonych, oprócz tych opisanych powyżej, w tym nieujawnionych w księdze wieczystej, na przedmiotowej nieruchomości nie ciążą zaległości z tytułu podatku od nieruchomości lub opłat za użytkowanie wieczyste, opisana powyżej nieruchomość nie jest przedmiotem umów najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu ani innej podobnej umowy. Opisana powyżej nieruchomość nie stanowi przedmiotu jakiegokolwiek zabezpieczenia ani postępowania egzekucyjnego, nie jest przedmiotem jakichkolwiek postępowań sądowych czy administracyjnych oraz jakichkolwiek innych postępowań powodujących utratę praw do przedmiotowej nieruchomości, nie istnieją żadne, choćby nieprawomocne decyzje administracyjne, orzeczenia sądów lub zgłoszone prywatne roszczenia osób trzecich dotyczące przedmiotowego prawa, nieruchomość nie jest obciążona jakimikolwiek zaległościami wobec Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, do których miałyby zastosowanie przepisy ordynacji podatkowej, w szczególności nie została wydana w stosunku do Spółki żadna decyzja właściwego organu podatkowego, mogąca prowadzić do powstania hipoteki przymusowej. Opisana powyżej działka gruntu jest niezabudowana i posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Opisana powyżej nieruchomość nie znajduje się na terenie specjalnej strefy ekonomicznej i dla nieruchomości opisanej powyżej nie ma obecnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu ani decyzja, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach, nie ma także obecnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nabyta nieruchomość nie jest położna na terenie Specjalnej Strefy Rewitalizacji ani na terenie, który rada gminy wyznaczyła jako obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji uchwałą, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 09 października 2015 roku o rewitalizacji, przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta ochroną archeologiczną ani konserwatorską, na nieruchomości nie znajdują się żadne stanowiska archeologiczne, nie są też prowadzone badania, poszukiwania archeologiczne lub prace konserwatorskie, ograniczające korzystanie z nieruchomości, żadne toksyczne ani niebezpieczne odpady czy substancje nie były wykorzystywane, przechowywane ani składowane na powierzchni lub pod powierzchnią przedmiotowej nieruchomości, jak również nieruchomość ani żadna z jej części nie jest zanieczyszczona lub skażona w stopniu, który mógłby skutkować odpowiedzialnością cywilną, karną lub administracyjną, w tym w szczególności zobowiązaniem do przeprowadzenia działań zapobiegawczych lub naprawczych w stosunku do nieruchomości.
Dla wskazanej wyżej nieruchomości zostały ustalone warunki zabudowy tej inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych.
W Umowie nowo powołanej Spółki wskazano w szczególności, iż zachowaniem postanowień kodeksu spółek handlowych, udziały w kapitale zakładowym są zbywalne, dziedziczne, mogą być przedmiotem darowizny oraz mogą być umarzane, zaś ich Zbycie i zastawienie udziałów następuje w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Ponadto wspólnicy mogą być zobowiązani, w stosunku proporcjonalnym do posiadanych udziałów do wniesienia dopłat nie przekraczających każdorazowo tysiąckrotnej wartości nominalnej posiadanych udziałów. Zarząd został także upoważniony do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 100.000.000,00 _sto milionów_ złotych dokonane w terminie do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące pięćdziesiątego /31.12.2050/ nie stanowi zmiany umowy Spółki. Kapitał zakładowy został w całości wniesiony i objęty przez wspólnika.
Z uwagi na wartość wniesionych kapitałów oraz znaczenie zawiązania spółki dla prowadzonej przez Emitenta działalności gospodarczej, a tym samym jej potencjalny charakter cenotwórczy, informacja o powołaniu spółki celowej została zakwalifikowana jako informacja poufna.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _zwane też MAR_.

Czytaj więcej…


Raport bieżący nr 19/2019 KOREKTA 2019-11-29

Powołanie Spółki celowej SOLARIS HOUSE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. korekta

Zarząd Spółki Starhedge S.A. _zwaną dalej: "Emitent", "Starhedge_ z siedzibą w Warszawie informuje, że w opublikowanym w dniu dzisiejszym raporcie ESPI 19/2019 brakuje części treści raportu dotyczącego w szczególności wielkości wkładów na kapitał zakładowy oraz struktury udziałowej. Poniżej pełna prawidłowa treść raportu:
Zarząd Spółki Starhedge S.A. _zwaną dalej: "Emitent", "Starhedge_ z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 27 listopada 2019 r. w kancelarii Notarialnej zawiązana została SOLARIS HOUSE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością– spółka celowa do realizacji projektu dla inwestycji polegającej na budowie obiektów mieszkaniowych wielorodzinnych. Powołana Spółka celowa jest narzędziem inwestycji długoterminowej Emitenta z regularnym zwrotem, którego powodem powołania jest w szczególności utworzenie podmiotu posiadającego własną zdolność kredytową, zapewniającą płynność środków. Emitent objął 100 % udziałów w ww. spółce tj. 2.000 _dwa tysiące_ udziałów po 50,00 _pięćdziesiąt_ złotych każdy udział, o łącznej wartości 100.000,00 _sto tysięcy_ złotych i pokrył je w całości wkładem niepieniężnym _aportem_ w postaci prawa własności nieruchomości położonej w Bełchatowie, przy ulicy Czaplinieckiej numer 44B _czterdzieści cztery z literą ,,B"_, stanowiącej działki gruntu oznaczone numerami: 583/1 _pięćset osiemdziesiąt trzy łamane przez jeden_ oraz 583/3 _pięćset osiemdziesiąt trzy łamane przez trzy_ o łącznej powierzchni 90 _dziewięćdziesiąt_ arów 90 _dziewięćdziesiąt_ metrów kwadratowych, dla których to działek Sąd Rejonowy w Bełchatowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PT1B/00034352/1, o wartości 1.100.000,00 _jeden milion sto tysięcy_ złotych, przy czym powstała nadwyżka wartości wniesionego wkładu niepieniężnego nad wartością nominalną objętych udziałów w kwocie 1.000.000,00 _jeden milion_ złotych zostaje przekazana do kapitału zapasowego Spółki _agio_.
W dziale IV powołanej księgi wieczystej wpisów nie ma, wszystkie działy powołanej księgi wieczystej wolne są od wzmianek o wnioskach. Opisana powyżej nieruchomość nie jest przedmiotem umów najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu ani innej podobnej umowy. Nieruchomość wolna jest od wszelkich zajęć, obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich oraz ograniczeń w rozporządzaniu, praw rzeczowych ograniczonych, w tym nieujawnionych w księdze wieczystej, na przedmiotowej nieruchomości nie ciążą zaległości z tytułu podatku od nieruchomości lub opłat za użytkowanie wieczyste. Nieruchomość nie jest przedmiotem umów najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu ani innej podobnej umowy. Nieruchomość opisana w niniejszym raporcie nie stanowi przedmiotu jakiegokolwiek zabezpieczenia ani postępowania egzekucyjnego, nie jest przedmiotem jakichkolwiek postępowań sądowych czy administracyjnych oraz jakichkolwiek innych postępowań powodujących utratę praw do przedmiotowej nieruchomości, nie istnieją żadne, choćby nieprawomocne decyzje administracyjne, orzeczenia sądów lub zgłoszone prywatne roszczenia osób trzecich dotyczące przedmiotowego prawa, nieruchomość nie jest obciążona jakimikolwiek zaległościami wobec Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, do których miałyby zastosowanie przepisy ordynacji podatkowej, w szczególności nie została wydana w stosunku do Spółki żadna decyzja właściwego organu podatkowego, mogąca prowadzić do powstania hipoteki przymusowej.
Dla wskazanej wyżej nieruchomości został ustalony plan zagospodarowania przestrzennego polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, utrzymanie funkcji mieszkaniowej i usługowej, jako dominującego przeznaczenia na obszarze objętym planem. Funkcjami uzupełniającymi w Planie są w szczególności zabudowa garażowa, towarzysząca zabudowie mieszkaniowej, w szczególności parkingi, w tym parkingi podziemne, wraz z drogami obsługującymi teren.
W Umowie nowo powołanej Spółki wskazano w szczególności, iż zachowaniem postanowień kodeksu spółek handlowych, udziały w kapitale zakładowym są zbywalne, dziedziczne, mogą być przedmiotem darowizny oraz mogą być umarzane, zaś ich Zbycie i zastawienie udziałów następuje w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Ponadto wspólnicy mogą być zobowiązani, w stosunku proporcjonalnym do posiadanych udziałów do wniesienia dopłat nie przekraczających każdorazowo tysiąckrotnej wartości nominalnej posiadanych udziałów. Zarząd został także upoważniony do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 100.000.000,00 _sto milionów_ złotych dokonane w terminie do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące pięćdziesiątego /31.12.2050/ nie stanowi zmiany umowy Spółki. Kapitał zakładowy został w całości wniesiony i objęty przez wspólnika.
Z uwagi na wartość wniesionych kapitałów oraz znaczenie zawiązania spółki dla prowadzonej przez Emitenta działalności gospodarczej, a tym samym jej potencjalny charakter cenotwórczy, informacja o powołaniu spółki celowej została zakwalifikowana jako informacja poufna.

Czytaj więcej…


Raport bieżący nr 19/2019 2019-11-29
Powołanie Spółki celowej SOLARIS HOUSE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zarząd Spółki Starhedge S.A. _zwaną dalej: "Emitent", "Starhedge_ z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 27 listopada 2019 r. w kancelarii Notarialnej zawiązana została SOLARIS HOUSE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością– spółka celowa do realizacji projektu dla inwestycji polegającej na budowie obiektów mieszkaniowych wielorodzinnych. Powołana Spółka celowa jest narzędziem inwestycji długoterminowej Emitenta z regularnym zwrotem, którego powodem powołania jest w szczególności utworzenie podmiotu posiadającego własną zdolność kredytową, zapewniającą płynność środków. Emitent objął 100 % udziałów w ww. spółce tj. 2.000 _dwa tysiące_ udziałów po 50,00 _pięćdziesiąt_ złotych każdy udział, o łącznej wartości 100.000,00 _sto tysięcy_ złotych i pokrył je w całości wkładem niepieniężnym _aportem_ w postaci prawa własności nieruchomości położonej w Bełchatowie, przy ulicy Czaplinieckiej numer 44B _czterdzieści cztery z literą ,,B"_, stanowiącej działki gruntu oznaczone numerami: 583/1 _pięćset osiemdziesiąt trzy łamane przez jeden_ oraz 583/3 _pięćset osiemdziesiąt trzy łamane przez trzy_ o łącznej powierzchni 90 _dziewięćdziesiąt_ arów 90 _dziewięćdziesiąt_ metrów kwadratowych, dla których to działek Sąd Rejonowy w Bełchatowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PT1B/00034352/1, o wartości 1.100.000,00 _jeden milion sto tysięcy_ złotych, przy czym powstała nadwyżka wartości wniesionego wkładu niepieniężnego nad wartością nominalną objętych udziałów w kwocie 1.000.000,00 _jeden milion_ złotych zostaje przekazana do kapitału zapasowego Spółki _agio_.
W dziale IV powołanej księgi wieczystej wpisów nie ma, wszystkie działy powołanej księgi wieczystej wolne są od wzmianek o wnioskach. Opisana powyżej nieruchomość nie jest przedmiotem umów najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu ani innej podobnej umowy. Nieruchomość wolna jest od wszelkich zajęć, obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich oraz ograniczeń w rozporządzaniu, praw rzeczowych ograniczonych, w tym nieujawnionych w księdze wieczystej, na przedmiotowej nieruchomości nie ciążą zaległości z tytułu podatku od nieruchomości lub opłat za użytkowanie wieczyste. Nieruchomość nie jest przedmiotem umów najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu ani innej podobnej umowy. Nieruchomość opisana w niniejszym raporcie nie stanowi przedmiotu jakiegokolwiek zabezpieczenia ani postępowania egzekucyjnego, nie jest przedmiotem jakichkolwiek postępowań sądowych czy administracyjnych oraz jakichkolwiek innych postępowań powodujących utratę praw do przedmiotowej nieruchomości, nie istnieją żadne, choćby nieprawomocne decyzje administracyjne, orzeczenia sądów lub zgłoszone prywatne roszczenia osób trzecich dotyczące przedmiotowego prawa, nieruchomość nie jest obciążona jakimikolwiek zaległościami wobec Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, do których miałyby zastosowanie przepisy ordynacji podatkowej, w szczególności nie została wydana w stosunku do Spółki żadna decyzja właściwego organu podatkowego, mogąca prowadzić do powstania hipoteki przymusowej.
Dla wskazanej wyżej nieruchomości został ustalony plan zagospodarowania przestrzennego polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, utrzymanie funkcji mieszkaniowej i usługowej, jako dominującego przeznaczenia na obszarze objętym planem. Funkcjami uzupełniającymi w Planie są w szczególności zabudowa garażowa, towarzysząca zabudowie mieszkaniowej, w szczególności parkingi, w tym parkingi podziemne, wraz z drogami obsługującymi teren.
W Umowie nowo powołanej Spółki wskazano w szczególności, iż zachowaniem postanowień kodeksu spółek handlowych, udziały w kapitale zakładowym są zbywalne, dziedziczne, mogą być przedmiotem darowizny oraz mogą być umarzane, zaś ich Zbycie i zastawienie udziałów następuje w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Ponadto wspólnicy mogą być zobowiązani, w stosunku proporcjonalnym do posiadanych udziałów do wniesienia dopłat nie przekraczających każdorazowo tysiąckrotnej wartości nominalnej posiadanych udziałów. Zarząd został także upoważniony do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 100.000.000,00 _sto milionów_ złotych dokonane w terminie do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące pięćdziesiątego /31.12.2050/ nie stanowi zmiany umowy Spółki. Kapitał zakładowy został w całości wniesiony i objęty przez wspólnika.
Z uwagi na wartość wniesionych kapitałów oraz znaczenie zawiązania spółki dla prowadzonej przez Emitenta działalności gospodarczej, a tym samym jej potencjalny charakter cenotwórczy, informacja o powołaniu spółki celowej została zakwalifikowana jako informacja poufna.

Czytaj więcej…


Raport bieżący nr 18/2019 2019-11-28
Powołanie Spółki celowej GARDEN HOUSE NOWE SADY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Zarząd Spółki Starhedge S.A. _zwaną dalej: "Emitent", "Starhedge_ z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 27 listopada 2019 r. w kancelarii Notarialnej zawiązana została GARDEN HOUSE NOWE SADY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością– spółka celowa do realizacji projektu dla inwestycji polegającej na budowie obiektów mieszkaniowych wielorodzinnych. Powołana Spółka celowa jest narzędziem inwestycji długoterminowej Emitenta z regularnym zwrotem, którego powodem powołania jest w szczególności utworzenie podmiotu posiadającego własną zdolność kredytową, zapewniającą płynność środków. Emitent objął 100 % udziałów w ww. spółce tj. 2.000 _dwa tysiące_ udziałów po 50,00 _pięćdziesiąt_ złotych każdy udział, o łącznej wartości 100.000,00 _sto tysięcy_ złotych i pokrył je w całości wkładem niepieniężnym _aportem_ w postaci prawa własności nieruchomości stanowiącej działkę gruntu oznaczoną numerem 61/7 _sześćdziesiąt jeden łamane przez siedem_, o powierzchni 01 _jeden_ hektar 05 _pięć_ arów 84 _osiemdziesiąt cztery_ metry kwadratowe, położonej w Łodzi, dzielnicy Łódź-Górna, przy ulicy Nowe Sady, obrębie G-8, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LD1M/00328204/9, o wartości 7.400.000,00 _siedem milionów czterysta tysięcy_ złotych, przy czym powstała nadwyżka wartości wniesionego wkładu niepieniężnego nad wartością nominalną objętych udziałów w kwocie 7.300.000,00 _siedem milionów trzysta tysięcy_ złotych zostaje przekazana do kapitału zapasowego Spółki _agio_.
Opisana powyżej nieruchomość nie jest przedmiotem umów najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu ani innej podobnej umowy. Nieruchomość nie stanowi przedmiotu jakiegokolwiek zabezpieczenia ani postępowania egzekucyjnego, nie jest przedmiotem jakichkolwiek postępowań sądowych czy administracyjnych oraz jakichkolwiek innych postępowań powodujących utratę praw do przedmiotowej nieruchomości, nie istnieją żadne, choćby nieprawomocne decyzje administracyjne, orzeczenia sądów lub zgłoszone prywatne roszczenia osób trzecich dotyczące przedmiotowego prawa, nieruchomość nie jest obciążona jakimikolwiek zaległościami wobec Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, do których miałyby zastosowanie przepisy ordynacji podatkowej, w szczególności nie została wydana w stosunku do Spółki żadna decyzja właściwego organu podatkowego, mogąca prowadzić do powstania hipoteki przymusowej. Nieruchomość wolna jest od wszelkich zajęć, obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich oraz ograniczeń w rozporządzaniu, praw rzeczowych ograniczonych, w tym nieujawnionych w księdze wieczystej, na przedmiotowej nieruchomości nie ciążą zaległości z tytułu podatku od nieruchomości. Dla wskazanej wyżej nieruchomości zostały ustalone warunki zabudowy tej inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z urządzeniami budowlanymi oraz zjazdu z ulicy. Nieruchomość nie jest zabudowana i posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.
Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu ani decyzja, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach, nie ma także obecnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nabyta nieruchomość nie jest położna na terenie Specjalnej Strefy Rewitalizacji ani na terenie, który rada gminy wyznaczyła jako obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji uchwałą, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 09 października 2015 roku o rewitalizacji, przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta ochroną archeologiczną ani konserwatorską, na nieruchomości nie znajdują się żadne stanowiska archeologiczne, nie są też prowadzone badania, poszukiwania archeologiczne lub prace konserwatorskie, ograniczające korzystanie z nieruchomości, żadne toksyczne ani niebezpieczne odpady czy substancje nie były wykorzystywane, przechowywane ani składowane na powierzchni lub pod powierzchnią przedmiotowej nieruchomości, jak również nieruchomość ani żadna z jej części nie jest zanieczyszczona lub skażona w stopniu, który mógłby skutkować odpowiedzialnością cywilną, karną lub administracyjną, w tym w szczególności zobowiązaniem do przeprowadzenia działań zapobiegawczych lub naprawczych w stosunku do nieruchomości.
W Umowie nowo powołanej Spółki wskazano w szczególności, iż zachowaniem postanowień kodeksu spółek handlowych, udziały w kapitale zakładowym są zbywalne, dziedziczne, mogą być przedmiotem darowizny oraz mogą być umarzane, zaś ich Zbycie i zastawienie udziałów następuje w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Ponadto wspólnicy mogą być zobowiązani, w stosunku proporcjonalnym do posiadanych udziałów do wniesienia dopłat nie przekraczających każdorazowo tysiąckrotnej wartości nominalnej posiadanych udziałów. Zarząd został także upoważniony do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 100.000.000,00 _sto milionów_ złotych dokonane w terminie do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące pięćdziesiątego /31.12.2050/ nie stanowi zmiany umowy Spółki. Kapitał zakładowy został w całości wniesiony i objęty przez wspólnika.
Z uwagi na wartość wniesionych kapitałów oraz znaczenie zawiązania spółki dla prowadzonej przez Emitenta działalności gospodarczej, a tym samym jej potencjalny charakter cenotwórczy, informacja o powołaniu spółki celowej została zakwalifikowana jako informacja poufna.Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _zwane też MAR_.

Czytaj więcej…


Raport bieżący nr 17/2019 2019-11-28
Powołanie Spółki celowej CRYSTAL RESIDENCE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Starhedge S.A. _zwaną dalej: "Emitent", "Starhedge_ z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 27 listopada 2019 r. w kancelarii Notarialnej zawiązana została CRYSTAL RESIDENCE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością– spółka celowa do realizacji projektu dla inwestycji polegającej na budowie obiektów mieszkaniowych wielorodzinnych. Powołana Spółka celowa jest narzędziem inwestycji długoterminowej Emitenta z regularnym zwrotem, którego powodem powołania jest w szczególności utworzenie podmiotu posiadającego własną zdolność kredytową, zapewniającą płynność środków. Emitent objął 100 % udziałów w ww. spółce tj. 2.000 _dwa tysiące_ udziałów po 50,00 _pięćdziesiąt_ złotych każdy udział, o łącznej wartości 100.000,00 _sto tysięcy_ złotych i pokrył je w całości wkładem niepieniężnym _aportem_ w postaci prawa własności nieruchomości położonej w Łodzi, dzielnicy Polesie, przy ulicy Obywatelskiej stanowiącej działkę gruntu oznaczoną numerem 204/9 _dwieście cztery łamane przez dziewięć_ o powierzchni 39 _trzydzieści dziewięć_ arów 27 _dwadzieścia siedem_ metrów kwadratowych, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LD1M/00072801/4 - o wartości 6.700.000,00 _sześć milionów siedemset tysięcy_ złotych, przy czym powstała nadwyżka wartości wniesionego wkładu niepieniężnego nad wartością nominalną objętych udziałów w kwocie 6.600.000,00 _sześć milionów sześćset tysięcy_ złotych została przekazana do kapitału zapasowego Spółki _agio_.
Nieruchomość wolna jest od wszelkich zajęć, obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich oraz ograniczeń w rozporządzaniu, praw rzeczowych ograniczonych, w tym nieujawnionych w księdze wieczystej, na przedmiotowej nieruchomości nie ciążą zaległości z tytułu podatku od nieruchomości. Opisana powyżej nieruchomość nie jest przedmiotem umów najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu ani innej podobnej umowy. Nieruchomość nie stanowi przedmiotu jakiegokolwiek zabezpieczenia ani postępowania egzekucyjnego, nie jest przedmiotem jakichkolwiek postępowań sądowych czy administracyjnych oraz jakichkolwiek innych postępowań powodujących utratę praw do przedmiotowej nieruchomości, nie istnieją żadne, choćby nieprawomocne decyzje administracyjne, orzeczenia sądów lub zgłoszone prywatne roszczenia osób trzecich dotyczące przedmiotowego prawa, nieruchomość nie jest obciążona jakimikolwiek zaległościami wobec Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, do których miałyby zastosowanie przepisy ordynacji podatkowej, w szczególności nie została wydana w stosunku do Spółki żadna decyzja właściwego organu podatkowego, mogąca prowadzić do powstania hipoteki przymusowej. Dla nieruchomości opisanej powyżej nie ma obecnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego natomiast wydana została decyzja o warunkach zabudowy dla budowy obiektów wielorodzinnych z urządzeniami budowlanymi oraz przebudową zjazdu z ulicy. Wydana decyzja jest prawomocna _ostateczna_ i znajduje się w obrocie prawnym.
Nieruchomość jest zabudowana i posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.
W Umowie nowo powołanej Spółki wskazano w szczególności, iż zachowaniem postanowień kodeksu spółek handlowych, udziały w kapitale zakładowym są zbywalne, dziedziczne, mogą być przedmiotem darowizny oraz mogą być umarzane, zaś ich Zbycie i zastawienie udziałów następuje w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Ponadto wspólnicy mogą być zobowiązani, w stosunku proporcjonalnym do posiadanych udziałów do wniesienia dopłat nie przekraczających każdorazowo tysiąckrotnej wartości nominalnej posiadanych udziałów. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 100.000.000,00 _sto milionów_ złotych dokonane w terminie do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące pięćdziesiątego /31.12.2050/ nie stanowi zmiany umowy Spółki. Kapitał zakładowy został w całości wniesiony i objęty przez jedynego wspólnika. Zarząd został także upoważniony do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.
Z uwagi na wartość wniesionych kapitałów oraz znaczenie zawiązania spółki dla prowadzonej przez Emitenta działalności gospodarczej, a tym samym jej potencjalny charakter cenotwórczy, informacja o powołaniu spółki celowej została zakwalifikowana jako informacja poufna. Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _zwane też MAR_.

Czytaj więcej…


Raport bieżący nr 16/2019 - Zawarcie przez Emitenta Umowy przeniesienia własności nieruchomości. 2019-11-25

Zarząd Starhedge S.A. informuje, że w dniu 25 listopada 2019 roku zawarł z osobą prawną Umowę przeniesienia własności nieruchomości "Umowa". Emitent kupił na rzecz Spółki nieruchomość położoną w Łodzi, przy ulicy Krzysztofa Cedry bez numeru stanowiącą działkę gruntu o obszarze 56 (pięćdziesiąt sześć arów, za cenę w kwocie 1.320.000,00 jeden milion trzysta dwadzieścia tysięcy złotych.

W działach I-Sp, III i IV księgi wieczystej prowadzonej dla ww. nieruchomości wpisów nie ma.

Na przedmiotowej nieruchomości nie ciążą zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, nieruchomość położona w Łodzi, przy ulicy Krzysztofa Cedry bez numeru stanowiącą działkę gruntu o obszarze 56 _pięćdziesiąt sześć_ arów nie jest przedmiotem żadnych umów najmu bądź dzierżawy, użyczenia, leasingu ani innej podobnej umowy, przedmiotu jakiegokolwiek postępowania egzekucyjnego, nie jest przedmiotem jakichkolwiek postępowań sądowych czy administracyjnych oraz jakichkolwiek innych postępowań powodujących utratę praw do przedmiotowej nieruchomości, nie jest obciążona jakimikolwiek zaległościami wobec Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, do których miałyby zastosowanie przepisy ordynacji podatkowej, w szczególności nie została wydana w stosunku do Sprzedającej Spółki żadna decyzja właściwego organu podatkowego, mogąca prowadzić do powstania hipoteki przymusowej, a przeciwko Sprzedającej Spółce nie jest prowadzone postępowanie upadłościowe, naprawcze, ani też postępowanie wywłaszczeniowe, a do chwili obecnej nie były zawierane z osobami trzecimi żadne umowy mające za przedmiot zbycie w całości lub w części nieruchomości opisanej powyżej ani jakiekolwiek jej obciążenie. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej, nie znajduje się na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, opisana powyżej nieruchomość nie jest położona na obszarze zdegradowanym oraz na obszarze rewitalizacji wyznaczonym uchwałą nr XXV/589/16 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi z dnia 10 lutego 2016 roku podjętą przez Radę Miejską w Łodzi ani nie są położne na terenie Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 09 października 2015 roku o rewitalizacji , na nieruchomości nie znajdują się żadne stanowiska archeologiczne, nie są też prowadzone badania, poszukiwania archeologiczne lub prace konserwatorskie, ograniczające korzystanie z nieruchomości, żadne toksyczne ani niebezpieczne odpady czy substancje nie były wykorzystywane, przechowywane ani składowane na powierzchni lub pod powierzchnią przedmiotowej nieruchomości, jak również nieruchomość ani żadna z jej części nie jest zanieczyszczona lub skażona w stopniu, który mógłby skutkować odpowiedzialnością cywilną, karną lub administracyjną, w tym w szczególności zobowiązaniem do przeprowadzenia działań zapobiegawczych lub naprawczych w stosunku do nieruchomości.
Nabyta nieruchomość stanowi nieruchomość rolną w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego. Przed zawarciem niniejszej Umowy została zawarta Umowa pod warunkiem, że Skarb Państwa - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa nie wykona przysługującego mu na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego – prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości opisanej powyżej za cenę w kwocie 1.320.000,00 _jeden milion trzysta dwadzieścia tysięcy_ złotych. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Z zaświadczenia wydanego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wynika, iż Oddział Terenowy nie skorzysta z prawa pierwokupu wyżej opisanej nieruchomości rolnej.
Cena sprzedaży w kwocie 1.320.000,00 _jeden milion trzysta dwadzieścia tysięcy_ złotych została zapłacona przelewem na rachunek bankowy Sprzedającej Spółki w całości przed podpisaniem aktu notarialnego.
Pozostałe postanowienia umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych, jak również warunków rozwiązujących.
Wobec zawarcia Umowy notariusz dokonał czynności polegającej na złożeniu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wniosku wieczystoksięgowego obejmującego żądania, aby Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych wpisał w dziale II księgi wieczystej spółkę pod firmą: STARHEDGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie jako właściciela nieruchomości objętej tą księgą wieczystą.

Opisana wyżej umowa, jest finalna umową zawartą przez Emitenta ze sprzedającą osobą prawną i nie zachodzą pomiędzy podmiotami powiązania osobowe, ani kapitałowe.

O istotności zawartej Umowy decyduje znaczący wpływ nabytej nieruchomości poprzez planowaną na jej obszarze inwestycje na przychody Spółki oraz jej znaczenie dla prowadzonej przez Emitenta działalności gospodarczej, a tym samym jej potencjalny charakter cenotwórczy, i w związku z tym informacja o zawarciu Umowy została zakwalifikowana jako informacja poufna.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _zwane też MAR_.

Czytaj więcej…


Raport bieżący 15/2019 - Zmiana terminu publikacji śródrocznego skróconego raportu finansowego. 2019-11-25

Zarząd Starhedge S.A. podaje do publicznej wiadomości informację o zmianie daty publikacji jednostkowego i skonsolidowanego śródrocznego skróconego raportu finansowego za okres od 1 stycznia 2019 do 30 września 2019 roku, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 4/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe zamiast 29 listopada 2019 roku zostanie opublikowany w dniu 22 listopada 2019 roku.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Czytaj więcej…


Raport bieżący nr 14/2019 - Zawarcie przez Emitenta umowy przyrzeczonej nabycia nieruchomości. 2019-08-08

Zarząd Starhedge S.A.  informuje, że w dniu 6 sierpnia 2019 roku zawarł z osobą fizyczną definitywną umowę nabycia nieruchomości stanowiącej działkę gruntu o powierzchni jeden hektar dwadzieścia pięć arów osiemdziesiąt cztery metry kwadratowe, położonej w Łodzi, przy ulicy Nowe Sady w dzielnicy Górna.
W działach I-Sp, powołanej księgi wieczystej wpisów nie ma, w dziale III powołanej księgi wieczystej wpisane jest roszczenie o przeniesienie własności objętej tą księgą wieczystą nieruchomości, które zgodnie z oświadczeniem Stron wynika z umowy przedwstępnej sprzedaży objętej aktem notarialnym w dniu 05 sierpnia 2018 roku za numerem Rep. A 10130/2018, wpisane na rzecz Spółki – STARHEDGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w dziale IV powołanej księgi wpisana jest hipoteka umowna do kwoty 300.000,00 _trzysta tysięcy_ złotych, zabezpieczająca zwrot uiszczonego zadatku w podwójnej wysokości wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz kosztami dochodzenia roszczenia i kosztami egzekucyjnymi, która wynika z umowy przedwstępnej sprzedaży objętej aktem notarialnym z dnia 05 sierpnia 2018 roku za numerem Rep. A 10130/2018, wpisana na rzecz Spółki – STARHEDGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wszystkie działy powołanej księgi wieczystej wolne są od wzmianek o wnioskach, a stan wpisów w powołanej księdze wieczystej do chwili obecnej nie uległ zmianie i jest zgodny z rzeczywistym stanem prawnym.

Wobec zawarcia Umowy notariusz dokonał czynności polegającej na złożeniu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wniosku wieczystoksięgowego obejmującego żądania, aby Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych wpisał w dziale II księgi wieczystej spółkę pod firmą: STARHEDGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie jako właściciela nieruchomości objętej tą księgą wieczystą.

Dla wskazanej wyżej nieruchomości zostały ustalone warunki zabudowy tej inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z urządzeniami budowlanymi oraz zjazdu z ulicy. Nieruchomość nie jest zabudowana i posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu ani decyzja, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach, nie ma także obecnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nabyta nieruchomość nie jest położna na terenie Specjalnej Strefy Rewitalizacji ani na terenie, który rada gminy wyznaczyła jako obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji uchwałą, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 09 października 2015 roku o rewitalizacji, przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta ochroną archeologiczną ani konserwatorską, na nieruchomości nie znajdują się żadne stanowiska archeologiczne, nie są też prowadzone badania, poszukiwania archeologiczne lub prace konserwatorskie, ograniczające korzystanie z nieruchomości, żadne toksyczne ani niebezpieczne odpady czy substancje nie były wykorzystywane, przechowywane ani składowane na powierzchni lub pod powierzchnią przedmiotowej nieruchomości, jak również nieruchomość ani żadna z jej części nie jest zanieczyszczona lub skażona w stopniu, który mógłby skutkować odpowiedzialnością cywilną, karną lub administracyjną, w tym w szczególności zobowiązaniem do przeprowadzenia działań zapobiegawczych lub naprawczych w stosunku do nieruchomości.

Całkowita cena sprzedaży ustalona w stanie wolnym od wszelkich zajęć, obciążeń oraz praw osób trzecich, została na kwotę 1.675.000,00 zł jeden milion sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych.
Zgodnie z postanowieniami umowy przedwstępnej Starhedge S.A. zapłacił tytułem zadatku, 150.000,00 sto pięćdziesiąt tysięcy złotych przelewem na wskazany przez Sprzedającego rachunek bankowy, kwota 1.525.000,00 jeden milion pięćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych została zapłacona Stronie sprzedającej w całości, przelewem na wskazany przez Sprzedającego rachunek bankowy przed zawarciem niniejszej umowy i została zaliczona na poczet ceny sprzedaży, zaś jej odbiór Strona sprzedająca potwierdziła.

Należy przy tym zaznaczyć , że opóźnienie zawarcia Umowy nastąpiło z przyczyny niezależnej od Spółki i dotyczyło uzyskania przez stronę Sprzedającą interpretacji podatkowej dotyczącej opodatkowania opisywanej Umowy podatkiem VAT. Ponieważ postepowanie w tej sprawie nie zostało zakończone Strony Umowy zgodnie postanowiły, że w przypadku, gdy na skutek rozpoznania sprawy przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi i uznania przez sąd obowiązku opodatkowania podatkiem od towarów i usług, do ceny sprzedaży określonej w niniejszej umowie zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką, co zostanie udokumentowane stosowną fakturą VAT z tytułu dostawy objętej niniejszą Umową oraz aneksem do niniejszej umowy sprzedaży. Kwota podatku VAT, o której mowa powyżej będzie płatna w terminie 7 siedmiu dni licząc od daty doręczenia Emitentowi powyżej opisanej faktury VAT.

Pozostałe postanowienia umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych, jak również warunków rozwiązujących.

Opisana wyżej umowa, jest finalna umową zawartą przez Emitenta ze sprzedającą osobą fizyczną i nie zachodzą pomiędzy podmiotami powiązania osobowe, ani kapitałowe.

Zarząd Emitenta tym samym podtrzymuje chęć realizacji kolejnych projektów w tym sektorze zlokalizowanych na terenie kraju zgodnie z wcześniejszymi zamierzeniami Emitenta w zakresie budowy powierzchni mieszkaniowych.
O istotności zawartej Umowy decyduje znaczący wpływ planowanej inwestycji na przychody Spółki oraz jej znaczenie dla prowadzonej przez Emitenta działalności gospodarczej, a tym samym jej potencjalny charakter cenotwórczy, i w związku z tym informacja o zawarciu Umowy została zakwalifikowana jako informacja poufna.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _zwane też MAR_.

Czytaj więcej…


Raport bieżący nr 13/2019 z plikiem. 2019-07-03

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów obecnych w dniu 28 czerwca 2019 roku _godzina 13:00_ na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Starhedge S.A  Podstawa prawna        Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %  Treść raportu:

Zarząd Spółki Starhedge S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 28 czerwca 2019 roku.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt. 3 – WZA lista powyżej 5% oraz art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

lista_akcjonariuszy_posiadajacych_co_najmniej_5%_glosow_obecnych_na_ZWZA_Starhedge_S_A_28.06.2019

Czytaj więcej…


Raport bieżący nr 12/2019 K 2019-06-29

Treść Uchwał podjętych w dniu 28 czerwca 2019 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy STARHEDGE S.A. Korekta

Zarząd Starhedge S.A. informuje, że w opublikowanym raporcie ESPI nr 12/2019 w uchwale nr 6 sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej STARHEDGE S.A. za rok obrotowy_ omyłkowo podano w treści rok 2017 zamiast 2018, a w uchwale nr 4 _zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ STARHEDGE S.A. zamiast rok 2018 pojawił się omyłkowo rok 2019. Spółka informuje że akt notarialny został prawidłowo sporządzony i nie zawiera powyższych błędów. 
Poniżej pełna treść raportu z poprawionym załącznikiem dotyczącym treści uchwał.
Działając zgodnie z § 19 ust 1. pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [Dz.U. 2018 poz. 757], Zarząd Spółki STARHEDGE S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_ przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w dniu 28 czerwca 2019 roku uchwały, w formie załącznika do niniejszego raportu.
Jednocześnie Zarząd Starhedge S.A. informuje, że:
- zgodnie z § 19 ust 1. pkt. 7 ww. Rozporządzenia nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad;
- zgodnie z § 19 ust 1. pkt. 8 ww. Rozporządzenia nie było uchwał, które byłyby poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte;
- zgodnie z § 19 ust 1. pkt. 9 ww. Rozporządzenia do protokołu podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 19 pkt. 6_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Czytaj więcej…


Raport bieżący 11/2019 z plikiem 2019-06-01

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STARHEDGE S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

  1. Formularz do wykonywania prawa głosów
  2. Info Liczba Głosów
  3. SH Formularz Pełnomocnictwa
  4. Ogłoszenie ZWZA
  5. Projekt Uchwał na ZWZA

Zarząd STARHEDGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd


Czytaj więcej…


Raport bieżący 10/2019 2019-05-25

Rozpoczęcie sprzedaży mieszkań w budynku "Solaris Bełchatów".

Zarząd Spółki Starhedge S.A. (zwaną dalej: "Emitent", "Starhedge lub "Spółka") z siedzibą w Warszawie, informuje, że w dniu 24 maja 2019r. po


Czytaj więcej…


Raport bieżący 9/2019 2019-05-17

Zawarcie przez Emitenta umowy przyrzeczonej nabycia nieruchomości. - Korekta raportu

Zarząd Starhedge S.A. (dalej: Emitent, Spółka ) informuje, że w raporcie nr 9/2019 w zdaniu "Emitent na zakupionym gruncie będzie realizować


Czytaj więcej…


Raport bieżący 8/2019 2019-04-25

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2018

Zarząd Starhedge S.A. ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości informację o zmianie daty przekazania raportu rocznego za 2018 rok i


Czytaj więcej…


Raport bieżący 7/2019 2019-02-23

Uchylenie postanowienia dotyczącego scalenia akcji przy udziale Emitenta

Zarząd Spółki Starhedge S.A. (zwaną dalej: "Emitent", "Starhedge lub "Spółka") z siedzibą w Warszawie, informuje, iż w dniu wczorajszym


Czytaj więcej…


Raport bieżący 6/2019 2019-02-22

Informacja o transakcjach osoby powiązanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.


Czytaj więcej…


Raport bieżący 5/2019 2019-02-20

Wstępne Jednostkowe wyniki finansowe Starhedge S.A. za rok 2018

Zarząd Starhedge S.A (dalej zwanej "Spółką") informuje, iż w związku z zakończeniem w dniu 20.02.2019 r. procesu agregacji danych finansowych


Czytaj więcej…


Raport bieżący 4/2019 2019-01-29
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku
Na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Czytaj więcej…


Raport bieżący 3/2019 2019-01-14
Komunikat GPW o przystąpieniu Emitenta do Programu Wspierania Płynności oraz zmianie systemu notowań akcji.
Zarząd Spółki Starhedge S.A. (zwaną dalej: "Emitent", "Starhedge lub "Spółka") z siedzibą w Warszawie, informuje, iż w dniu 14 stycznia 2019

Czytaj więcej…


Raport bieżący 2/2019 2019-01-05
Wykup papieru wartościowego w formie weksla inwestycyjnego
Zarząd Spółki Starhedge S.A. (zwaną dalej: "Emitent", "Starhedge lub "Spółka") z siedzibą w Warszawie, informuje, iż w dniu 4 stycznia 2019 roku

Czytaj więcej…


Raport bieżący 1/2019 2019-01-02
Odstąpienie przez Emitenta od emisji akcji serii F.
Zarząd Spółki Starhedge S.A. (zwaną dalej: "Emitent", "Starhedge lub "Spółka") z siedzibą w Warszawie, informuje, iż odstąpił od wnioskowanego przez Zarząd Emitenta, a uchwalonego przez WZA podwyższenia kapitału, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym ESPI nr 7/2018.

Czytaj więcej…


Raport bieżący 24/2018 2018-12-28
Wykup weksla inwestycyjnego przed terminem
Zarząd Spółki Starhedge S.A. (zwaną dalej: "Emitent", "Starhedge lub "Spółka") z siedzibą w Warszawie, informuje, iż w dniu 27 grudnia 2018 roku wykupił od Inwestora weksel własny na sumę wynoszącą

Czytaj więcej…


Raport bieżący 23/2018 2018-12-27
Rejestracja scalenia akcji w KRS, zmian w Statucie Spółki Starhedge S.A. oraz informacja o opuszczeniu przez Emitenta segmentu lista alertów.
Zarząd STARHEDGE S.A. (Emitent , z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 27 grudnia 2018r. z ogólnie dostępnej strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości powziął informacje o postanowieniu Sądu Rejonowego

Czytaj więcej…


Raport bieżący 22/2018 2018-12-26
Umowa przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i własności budynków.
Zarząd Spółki Starhedge S.A. (zwaną dalej: "Emitent", "Starhedge z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 22 grudnia 2018 r. w kancelarii Notarialnej została podpisana

Czytaj więcej…


Raport bieżący 21/2018 2018-12-26
Powołanie Spółki celowej FABRYKA OSSERA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Zarząd Spółki Starhedge S.A. (zwaną dalej: "Emitent", "Starhedge)

Czytaj więcej…


Raport bieżący 20/2018 2018-11-15
Zawiadomienie o wydaniu pozwolenia na użytkowanie Inwestycji deweloperskiej „Apartamenty Mackiewicza” w Łodzi.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Starhedge S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej również

Czytaj więcej…


Raport bieżący 19/2018 2018-10-27
Zawarcie Umowy w sprawie emisji papieru wartościowego w formie weksla.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd STARHEDGE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”,

Czytaj więcej…


Raport bieżący 18/2018 2018-10-21
Zawarcie Umowy definitywnej nabycia prawa wieczystego użytkowania gruntu i własności budynków nieruchomości.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Spółki Starhedge S.A. (zwaną dalej: „Emitent”, „Starhedge

Czytaj więcej…


Raport bieżący 17/2018 2018-10-21
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów obecnych w dniu 17 października 2018 roku (godzina 13:00) na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Starhedge S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Czytaj więcej…


Raport bieżący 16/2018 2018-10-17
Treść Uchwał podjętych w dniu 17 października 2018 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy STARHEDGE S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Działając zgodnie z § 19 ust 1. pkt. 6 Rozporządzenia Ministra

Czytaj więcej…


Raport bieżący 15/2018 2018-09-19
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STARHEDGE S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd STARHEDGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym

Czytaj więcej…


Raport bieżący 14/2018 2018-09-13
Zawarcie Umowy nabycia prawa wieczystego użytkowania gruntu i własności budynków nieruchomości pod warunkiem.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Spółki Starhedge S.A. (zwaną dalej: „Emitent”, „Starhedge lub „Spółka”) z siedzibą w Warszawie, informuje, że w dniu wczorajszym tj. 12 września 2018 r. w kancelarii Notarialnej w

Czytaj więcej…


Raport bieżący 13/2018 2018-08-10
Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd spółki Starhedge S.A. z siedzibą w Warszawie („STARHEDGE”, „Emitent”) informuje, że w dniu 9 sierpnia 2018

Czytaj więcej…


Raport bieżący 12/2018 2018-08-06
Zawarcie przez Emitenta umowy przedwstępnej nabycia nieruchomości
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Starhedge S.A. (dalej: Emitent, Spółka ) informuje, że w dniu 5 sierpnia 2018 roku zawarł z osobami fizycznymi przedwstępną umowy sprzedaży nieruchomości (Umowa)

Czytaj więcej…


Raport bieżący 11/2018 2018-08-06
Zawarcie przez Emitenta umowy przedwstępnej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Starhedge S.A. (dalej: Emitent, Spółka ) informuje, że w dniu 5 sierpnia 2018 roku zawarł z osobą fizyczną przedwstępną

Czytaj więcej…


Raport bieżący 10/2018 2018-07-16

Udzielenie prawa przybicia uprawniającego do nabycia (zawarcia Umowy) prawa wieczystego użytkowania gruntu i własności budynków nieruchomościUdzielenie prawa przybicia uprawniającego do nabycia (zawarcia Umowy) prawa wieczystego użytkowania gruntu i własności budynków nieruchomości.

Czytaj więcej…


Raport bieżący 9/2018 2018-07-05

05Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów obecnych w dniu 28 czerwca 2018 roku (godzina 15:00) na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Starhedge S.A.05

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Czytaj więcej…


Raport bieżący 8/2018 2018-06-29

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki STARHEDGE S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w

Czytaj więcej…


Raport bieżący 7/2018 2018-06-28

Treść Uchwał podjętych w dniu 28 czerwca 2018 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy STARHEDGE S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając zgodnie z § 19 ust 1. pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych

Czytaj więcej…


Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STARHEDGE S.A. na dzień 28 czerwca 2018 roku o godz. 15.00 2018-06-04

więcej :

http://starhedge.pl/pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia/wza-zwyczajne/

 

Czytaj więcej…


Raport bieżący 6/2018 2018-06-01

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STARHEDGE S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: Zarząd STARHEDGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym

Czytaj więcej…


Raport bieżący 5/2018 2018-04-21

Zarząd Spółki Starhedge S.A. (zwaną dalej: "Emitent", "Starhedge lub "Spółka") z siedzibą w Warszawie, informuje, że w dniu 20 kwietnia 2018 r. otrzymał podpisaną przez wykonawcę Umowę na wykonanie prac remontowo budowlanych.

Czytaj więcej…


Raport bieżący 4/2018 2018-04-12

Wykonanie zobowiązania na wykreślenie hipoteki

Zarząd Spółki Starhedge S.A. (zwaną dalej: "Emitent", "Starhedge" lub "Spółka") z siedzibą w Warszawie informuje, że otrzymał zawiadomienie o wykreśleniu z księgi wieczystej oznaczonej numerem LD1M/00007619/5 dział IV Hipoteka zobowiązania na rzecz Spółki Central Fund of Immovables Sp. z o.o.

Czytaj więcej…


Raport bieżący 3/2018 2018-03-22

Zawiadomienie w trybie Art.69 o zmianie stanu posiadania akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta

Zarząd Starhedge S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej również "STARHEDGE lub Emitent") działając zgodnie z art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29

Czytaj więcej…


Raport bieżący 2/2018 2018-01-31

Przyznanie statusu zakładu pracy chronionej

Zarząd Spółki Starhedge S.A. (zwaną dalej: "Emitent", "Starhedge lub "Spółka") z siedzibą w Warszawie, informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 31 stycznia 2018 roku powziął wiadomość o przyznaniu Spółce na podstawie wynikającej z art. 28 ust. 1 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Czytaj więcej…


Raport bieżący 1/2018 2018-01-29

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

Zarząd Spółki STARHEDGE S.A. (zwanej dalej: Emitent, Spółka) z siedzibą w Warszawie, zgodnie z § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz

Czytaj więcej…


Raport bieżący 29/2017 2017-12-12

Zarząd Starhedge S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej również "STARHEDGE lub Emitent") działając zgodnie z art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach

Czytaj więcej…


Raport bieżący 28/2017 2017-12-12

Zarząd Starhedge S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej również "STARHEDGE lub Emitent") działając zgodnie z art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach

Czytaj więcej…


Raport bieżący 27/2017 2017-12-05

Zarząd Starhedge S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Emitent"), na podstawie § 5 ust. 1 pkt 9 oraz 15 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków

Czytaj więcej…


Raport bieżący 26/2017 2017-09-29

Przeniesienie własności udziałów spółki Surtex sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi na rzecz Starhedge S.A.

Zarząd Spółki Starhedge S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent" lub "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości,

Czytaj więcej…