PL   EN

Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 rok

Data publikacji: 2022-04-11

Zarząd Starhedge S.A. _”Spółka”_ podaje do publicznej wiadomości informację o zmianie daty przekazania raportu rocznego za rok 2021 i skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 rok, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 4/2022 z dnia 29 stycznia 2022 r.
Pierwotnie daty publikacji wskazanych raportów były ustalone :
jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2021 roku, na dzień 14 kwietnia 2022 roku,
Raport roczny za 2021 rok i skonsolidowany raport roczny za 2021 rok zostanie opublikowany w dniu 26 kwietnia 2022 roku.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim