PL   EN

Zwyczajne WZA

2022

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STARHEDGE S.A., które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2022 roku w Warszawie przy ulicy Łączyny 5 o godzinie 14.00, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Starhedge S.A. w roku obrotowym 2021.
6. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
7. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
8. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności Spółki i Grupy Kapitałowej STARHEDGE S.A. za rok obrotowy 2021.
9. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę za rok obrotowy 2021.
10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.
11. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.
12. Przeprowadzenie dyskusji w przedmiocie sprawozdania z realizacji polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Starhedge SA
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia”.

W zgromadzeniu mogą uczestniczyć tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, czyli w dniu 11 czerwca 2022 roku.

Załączniki

SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH za 2021
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 2021
Info Liczba Glosow ZWZA 2022
Formularz do glosowania przez pelnomocnika 27.06.2022
SH formularz Pelnomocnictwa2022
Projekty uchwal na walne STARHEDGE 27.06.2022
Ogloszenie ZWZA 27.06.2022

2021

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2021 roku w Warszawie przy ulicy Łączyny 5 o godzinie 14.00.

ogloszenieZWZA_28.06.2021
projekty_uchwal_na_walne_STARHEDGE_28.06.2021
Formularz_do_glosowania_przez_pelnomocnika_28.06.2021
SH_formularz_Pelnomocnictwa2021 InfoLiczbaGlosowZWZA2021
SPRAWOZDANIE_RADY_NADZORCZEJ_2020
SPRAWOZDANIE_O_WYNAGRODZENIACH_2020

2020

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STARHEDGE S.A.

które odbędzie się w dniu 2 lipca 2020 roku w Warszawie przy ulicy Łączyny 5 o godzinie 17.00

OgloszenieZWZA02.07.2020

projekty_uchwal_na_ZWZA_STARHEDGE_2_lipca_2020

SH_formularz_Pelnomocnictwa2020 FORMULARZ_DO_WYKONYWANIA_PRAWA_GLOSU_PRZEZ_PELNOMOCNIKA_2020

InfoLiczbaGlosowZWZA2020


 2019

2019-06-01 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STARHEDGE S.A.

projekty_uchwal_na_ZWZA_STARHEDGE_28_czerwca_2019 ogloszenieZWZA28.06.2019 SH_formularz_Pelnomocnictwa2019 InfoLiczbaGlosowZWZA2019 FORMULARZ_DO_WYKONYWANIA_PRAWA_GLOSU_PRZEZ_PELNOMOCNIKA_2019

2018


Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STARHEDGE S.A. na dzień 28 czerwca 2018 roku o godz. 15.00


Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STARHEDGE S.A. na dzień 28 czerwca 2017 roku o godz 16.00
ogłoszenieZWZA28.06.2017
uchwały ZWZA star_28.06.2017
InfoLiczbaGłosówZWZA2017
FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA 2017
SH formularz Pełnomocnictwa2017


STARHEDGE S.A. –  zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2016 roku

Ogłoszenie o Zwołaniu ZWZA 2016

Informacja akcje

uchwały ZWZA Starhedge 30 06 2016 (Fl)

Pełnomocnictwo 2016

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA 2016


 2016


STARHEDGE S.A. – uzupełnienie porządku obrad ZWZA zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 roku


Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane na dzień 30.06.2015


Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane na dzień 08.07.2014


Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane na dzień 26.06.2013