PL   EN

Zwyczajne WZA

 

2024

Zarząd STARHEDGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000017849 (dalej: „Emitent”), działając na podstawie § 20 ust. 2 Statutu Spółki zgodnie z art. 399 § 1 k.s.h w związku z art. 402(1) § 1 kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2024 roku w Warszawie przy ulicy Łączyny 5 o godzinie 16.30, z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 5. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz  Grupy Kapitałowej Starhedge S.A. w roku obrotowym 2023.
 6. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
 7. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
 8. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności Spółki i Grupy Kapitałowej STARHEDGE S.A.  za rok obrotowy 2023.
 9. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023.
 10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
 11. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
 12. Przeprowadzenie dyskusji w przedmiocie sprawozdania z realizacji polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Starhedge S.A.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.
 14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W zgromadzeniu mogą uczestniczyć tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, czyli w dniu 11 czerwca 2024 roku.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi na piśmie lub elektronicznie na adres e-mail biuro@starhedge.pl nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. do 6 czerwca 2023 roku wraz z uzasadnieniem lub projektem uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa.

Każdy akcjonariusz może zgłaszać podczas Walnego Zgromadzenia projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

 

Akcjonariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu chyba, że co innego wynika z udzielonego pełnomocnictwa.

 

O ustanowieniu pełnomocnika akcjonariusz zawiadamia spółkę przed terminem Walnego Zgromadzenia na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres e-mail: biuro@starhedge.pl. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej powinno zostać na odrębnym dokumencie podpisanym przez akcjonariusza lub osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza i przesłane w formie skanu dokumentu pełnomocnictwa w formacie PDF.

 

Obligatoryjnie, z pełnomocnictwem elektronicznym w formie skanu, należy przesłać dokumenty potwierdzające uprawnienia akcjonariusza do udziału w Walnym Zgromadzeniu, jak również dokumenty potwierdzające tożsamość pełnomocnika i akcjonariusza oraz aktualny odpis z właściwego rejestru potwierdzający prawo osoby podpisującej pełnomocnictwo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną.

Pełnomocnictwo powinno zawierać dokładne oznaczenie akcjonariusza i pełnomocnika (ze wskazaniem: imienia i nazwiska, adresu zameldowania lub zamieszkania, PESEL, numeru dokumentu tożsamości oraz numeru telefonu i adresu pocztu elektronicznej, a w przypadku osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych: firmy, siedziby, numeru telefonu, adresu poczty e-mail, oraz nr KRS/REGON i wskazanie organu rejestrowego).
Pełnomocnictwo wymaga podpisu akcjonariusza lub osób uprawnionych do reprezentacji akcjonariusza oraz powinno zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu, nazwę spółki, datę i nazwę Walnego Zgromadzenia oraz wskazywać czy pełnomocnictwo obowiązuje tylko na dzień otwarcia Walnego Zgromadzenia czy też do jego faktycznego zamknięcia.

Udzielając pełnomocnictwa w formie elektronicznej akcjonariusz powinien dołożyć wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa, pełnomocnictwo nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnej korespondencji w formie elektronicznej lub kontakcie telefonicznym skierowanym do akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu.

Spółka zastrzega, że brak ustosunkowania się i współpracy akcjonariusza lub pełnomocnika podczas weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i będzie stanowił podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, przed podpisaniem listy obecności należy przedłożyć dokument potwierdzający uprawnienie akcjonariusza do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Pełnomocnik powinien okazać dokument udzielonego pełnomocnictwa, w tym pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej lub jego odpis, dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika, a w przypadku pełnomocnika akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną także aktualny odpis z właściwego rejestru i ewentualny ciąg pełnomocnictw.

Osoby działające w imieniu akcjonariuszy nie będących osobami fizycznymi jako członkowie ich władz powinni wykazać swoje prawo reprezentacji aktualnym odpisem z rejestru przedsiębiorców.

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu odbywa się poprzez podniesienie ręki.
Statut Spółki nie dopuszcza możliwości uczestnictwa w Zgromadzeniu oraz wypowiadania się i oddawania głosu podczas Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje możliwości oddawania głosu na Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia, formularz do głosowania przez pełnomocnika i pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Zgromadzeniu oraz projekty uchwał będą udostępnione na stronie internetowej spółki: www.starhedge.pl oraz w siedzibie spółki w Warszawie, przy ulicy Łączyny 5.

 

Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza.

Zarząd spółki Starhedge S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”), stosownie do art. 401 §1, 2 i 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, informuje o otrzymaniu w dniu 6 czerwca 2024 roku od Goodmax Sp. z o.o., akcjonariusza posiadającego 28 088 597 akcji Spółki reprezentujących 25,78 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 25,78 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (“Akcjonariusz”), żądania z dnia 6 czerwca 2024 roku dotyczącego umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (“ZWZ”) Spółki, zwołanego na dzień 27 czerwca 2024 roku stosownie do treści ogłoszenia dokonanego w raporcie bieżącym Spółki nr 5/2024 (“ZWZ”), dodatkowego punktu w brzmieniu:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Statutu Spółki.

Jednocześnie Akcjonariusz przedstawił projekt uchwały dotyczące ww. punktu porządku obrad.

W związku z powyższym, Emitent przekazuje do publicznej wiadomości zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 czerwca 2024 roku w Warszawie przy ulicy Łączyny 5 na godzinę 16.30:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Starhedge S.A. w roku obrotowym 2023.
6. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
7. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
8. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności Spółki i Grupy Kapitałowej STARHEDGE S.A. za rok obrotowy 2023.
9. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023.
10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
11. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
12. Przeprowadzenie dyskusji w przedmiocie sprawozdania z realizacji polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Starhedge S.A.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Statutu Spółki
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z wnioskiem akcjonariusza zmiana Statutu Spółki miałaby polegać na zmianie § 22 Statutu Spółki w brzmieniu: Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie, poprzez nadanie mu nowego brzmienia: Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w Warszawie, Łodzi, Poznaniu lub Krakowie.

W załączeniu Zarząd Starhedge S.A. przekazuje treść projektów uchwały w sprawach: przyjęcia zmienionego porządku obrad, jak również w sprawie objętej nowym punktem porządku obrad, tj. zmiany treści Statutu Spółki.

Jednocześnie Emitent wskazuje, że pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Starhedge S.A. na dzień 27 czerwca 2024 roku wraz z projektami uchwał dotyczących spraw wskazanych w pierwotnie ogłoszonym porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, została przekazana do publicznej wiadomości wraz z raportem bieżącym nr 5/2024 z dnia 31 maja 2024 roku.

W załączeniu:

Projekty uchwał w związku ze zmianą porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27.06.2024 roku.

 

W PDF załączniki do raportu.

Projekty uchwał ZWZ STH 2024

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ wynagrodzenia STH

Formularz do glosowania przez pelnomocnika ZWZ 20240627 STH

Ogłoszenie o zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Starhedge 27.06.2024

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 2023 STH

InfoLiczbaGłosówZWZA2024

Projekty uchwał do zmienionego porządku obrad ZWZ Starhedge S.A. 27.06.2024

2023

Zarząd STARHEDGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000017849 _dalej: “Emitent”_, działając na podstawie § 20 ust. 2 Statutu Spółki zgodnie z art. 399 § 1 k.s.h w związku z art. 402_1_ § 1 kodeksu spółek handlowych _”k.s.h.”_ zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2023 roku w Warszawie przy ulicy Łączyny 5 o godzinie 11.00, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Starhedge S.A. w roku obrotowym 2022.
6. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
7. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
8. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności Spółki i Grupy Kapitałowej STARHEDGE S.A. za rok obrotowy 2022.
9. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę za rok obrotowy 2022.
10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022
11. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.
12. Przeprowadzenie dyskusji w przedmiocie sprawozdania z realizacji polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Starhedge SA
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia”.

W zgromadzeniu mogą uczestniczyć tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, czyli w dniu 10 czerwca 2023 roku.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi na piśmie lub elektronicznie na adres e-mail biuro@starhedge.pl nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. do 5 czerwca 2023 roku wraz z uzasadnieniem lub projektem uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa.

Każdy akcjonariusz może zgłaszać podczas Walnego Zgromadzenia projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu chyba, że co innego wynika z udzielonego pełnomocnictwa.

O ustanowieniu pełnomocnika akcjonariusz zawiadamia spółkę przed terminem Walnego Zgromadzenia na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres e-mail: biuro@starhedge.pl. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej powinno zostać na odrębnym dokumencie podpisanym przez akcjonariusza lub osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza i przesłane w formie skanu dokumentu pełnomocnictwa w formacie PDF.
Obligatoryjnie, z pełnomocnictwem elektronicznym w formie skanu, należy przesłać dokumenty potwierdzające uprawnienia akcjonariusza do udziału w Walnym Zgromadzeniu, jak również dokumenty potwierdzające tożsamość pełnomocnika i akcjonariusza oraz aktualny odpis z właściwego rejestru potwierdzający prawo osoby podpisującej pełnomocnictwo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną.
Pełnomocnictwo powinno zawierać dokładne oznaczenie akcjonariusza i pełnomocnika _ze wskazaniem: imienia i nazwiska, adresu zameldowania lub zamieszkania, PESEL, numeru dokumentu tożsamości oraz numeru telefonu i adresu pocztu elektronicznej, a w przypadku osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych: firmy, siedziby, numeru telefonu, adresu poczty e-mail, oraz nr KRS/REGON i wskazanie organu rejestrowego_.
Pełnomocnictwo wymaga podpisu akcjonariusza lub osób uprawnionych do reprezentacji akcjonariusza oraz powinno zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu, nazwę spółki, datę i nazwę Walnego Zgromadzenia oraz wskazywać czy pełnomocnictwo obowiązuje tylko na dzień otwarcia Walnego Zgromadzenia czy też do jego faktycznego zamknięcia.
Udzielając pełnomocnictwa w formie elektronicznej akcjonariusz powinien dołożyć wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa, pełnomocnictwo nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnej korespondencji w formie elektronicznej lub kontakcie telefonicznym skierowanym do akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu.
Spółka zastrzega, że brak ustosunkowania się i współpracy akcjonariusza lub pełnomocnika podczas weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i będzie stanowił podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, przed podpisaniem listy obecności należy przedłożyć dokument potwierdzający uprawnienie akcjonariusza do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
Pełnomocnik powinien okazać dokument udzielonego pełnomocnictwa, w tym pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej lub jego odpis, dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika, a w przypadku pełnomocnika akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną także aktualny odpis z właściwego rejestru i ewentualny ciąg pełnomocnictw.
Osoby działające w imieniu akcjonariuszy nie będących osobami fizycznymi jako członkowie ich władz powinni wykazać swoje prawo reprezentacji aktualnym odpisem z rejestru przedsiębiorców.
Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu odbywa się poprzez podniesienie ręki.
Statut Spółki nie dopuszcza możliwości uczestnictwa w Zgromadzeniu oraz wypowiadania się i oddawania głosu podczas Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje możliwości oddawania głosu na Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.
Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia, formularz do głosowania przez pełnomocnika i pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Zgromadzeniu oraz projekty uchwał będą udostępnione na stronie internetowej spółki: www.starhedge.pl oraz w siedzibie spółki w Warszawie, przy ulicy Łączyny 5.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu zgromadzenia wraz z projektami uchwał oraz dokumentami prawnie wymagalnymi stanowią załączniki do niniejszego raportu oraz są dostępne na stronie http://starhedge.pl/pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia/

Załączniki

ogłoszenie ZWZA 20230626
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ_2022
InfoLiczbaGłosówZWZA2023
Formularz do glosowania przez pelnomocnika 20230626
projekty uchwał na walne STARHEDGE 20230626docx
SH formularz Pełnomocnictwa2023
SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH za 2022 (1)

2022

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STARHEDGE S.A., które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2022 roku w Warszawie przy ulicy Łączyny 5 o godzinie 14.00, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Starhedge S.A. w roku obrotowym 2021.
6. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
7. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
8. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności Spółki i Grupy Kapitałowej STARHEDGE S.A. za rok obrotowy 2021.
9. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę za rok obrotowy 2021.
10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.
11. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.
12. Przeprowadzenie dyskusji w przedmiocie sprawozdania z realizacji polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Starhedge SA
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia”.

W zgromadzeniu mogą uczestniczyć tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, czyli w dniu 11 czerwca 2022 roku.

Załączniki

SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH za 2021
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 2021
Info Liczba Glosow ZWZA 2022
Formularz do glosowania przez pelnomocnika 27.06.2022
SH formularz Pelnomocnictwa2022
Projekty uchwal na walne STARHEDGE 27.06.2022
Ogloszenie ZWZA 27.06.2022

2021

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2021 roku w Warszawie przy ulicy Łączyny 5 o godzinie 14.00.

ogloszenieZWZA_28.06.2021
projekty_uchwal_na_walne_STARHEDGE_28.06.2021
Formularz_do_glosowania_przez_pelnomocnika_28.06.2021
SH_formularz_Pelnomocnictwa2021 InfoLiczbaGlosowZWZA2021
SPRAWOZDANIE_RADY_NADZORCZEJ_2020
SPRAWOZDANIE_O_WYNAGRODZENIACH_2020

2020

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STARHEDGE S.A.

które odbędzie się w dniu 2 lipca 2020 roku w Warszawie przy ulicy Łączyny 5 o godzinie 17.00

OgloszenieZWZA02.07.2020

projekty_uchwal_na_ZWZA_STARHEDGE_2_lipca_2020

SH_formularz_Pelnomocnictwa2020 FORMULARZ_DO_WYKONYWANIA_PRAWA_GLOSU_PRZEZ_PELNOMOCNIKA_2020

InfoLiczbaGlosowZWZA2020


 2019

2019-06-01 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STARHEDGE S.A.

projekty_uchwal_na_ZWZA_STARHEDGE_28_czerwca_2019 ogloszenieZWZA28.06.2019 SH_formularz_Pelnomocnictwa2019 InfoLiczbaGlosowZWZA2019 FORMULARZ_DO_WYKONYWANIA_PRAWA_GLOSU_PRZEZ_PELNOMOCNIKA_2019

2018


Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STARHEDGE S.A. na dzień 28 czerwca 2018 roku o godz. 15.00


Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STARHEDGE S.A. na dzień 28 czerwca 2017 roku o godz 16.00
ogłoszenieZWZA28.06.2017
uchwały ZWZA star_28.06.2017
InfoLiczbaGłosówZWZA2017
FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA 2017
SH formularz Pełnomocnictwa2017


STARHEDGE S.A. –  zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2016 roku

Ogłoszenie o Zwołaniu ZWZA 2016

Informacja akcje

uchwały ZWZA Starhedge 30 06 2016 (Fl)

Pełnomocnictwo 2016

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA 2016


 2016


STARHEDGE S.A. – uzupełnienie porządku obrad ZWZA zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 roku


Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane na dzień 30.06.2015


Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane na dzień 08.07.2014


Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane na dzień 26.06.2013