PL   EN

Aktualności

 • Komunikat GPW o przystąpieniu Emitenta do Programu Wspierania Płynności oraz zmianie systemu notowań akcji.
Starhedge S.A. z siedzibą w Warszawie, informuje, iż w dniu 14 stycznia 2019 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wydał komunikat, w którym poinformował, o przystąpieniu na wniosek Emitenta do Programu Wspierania Płynności.
Emitent otrzymał informacje od Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.(GPW), że od 2019-01-09 Dom Maklerski BDM Spółka Akcyjna będzie pełnić zadania animatora rynku dla nw. instrumentów finansowych. Emitent, w związku z przystąpieniem do Programu Wspierania Płynności, zawarł umowę z Domem Maklerskim BDM S.A., który od 9 stycznia 2019 roku, pełni funkcję animatora rynku dla akcji Emitenta. Umowa została zawarta na czas nieokreślony.
Program Wspierania Płynności powstał z myślą o spółkach, którymi obrót cechuje się, według przyjętych przez GPW kryteriów, niską płynnością.
W dniu 21 grudnia 2018 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wydał komunikat, w którym poinformował, że w związku z dokonaną w dniu 21 grudnia 2018 roku okresową weryfikacją i kwalifikacją akcji spółek do segmentu Lista Alertów, akcje Starhedge S.A. przestały być kwalifikowane do segmentu Listy Alertów.

 • Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr
GRUPA KAPITAŁOWA
STARHEDGE
ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY RAPORT FINANSOWY
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2018 DO 31 MARCA 2018 ROKU
Zawierający śródroczne skrócone skonsolidowane i jednostkowe
sprawozdanie finansowe za okres trzech miesięcy sporządzone
zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości
Finansowej

http://starhedge.pl/wp-content/uploads/2018/06/SSF__GK_STARHEDGE_I_kwartal_2018_.pdf


 • Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STARHEDGE S.A.
(„Spółka”) zwołuje Zwyczajne Walne
Zgromadzenie STARHEDGE Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2018 r. o
godzinie 15:00 w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Łączyny 5, 02-820 Warszawa.

http://starhedge.pl/wp-content/uploads/2018/06/ogłoszenieZWZA28.06.2018.pdf


 • Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki STARHEDGE S.A. w drodze emisji akcji serii D
Zarząd Starhedge S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej “Emitent”), na podstawie § 5 ust. 1 pkt 9 oraz 15 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Rozporządzenie) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o rejestracji w dniu 1 grudnia 2017 roku przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta. W wyniku podwyższenia kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony z kwoty 12.000.000,00 zł do kwoty 21 120 000,00 zł, tj. o kwotę 9.120.000,00 (dziewięć milionów sto dwadzieścia tysięcy) złotych, poprzez emisję 38.000.000 (trzydzieści osiem milionów) akcji serii D o wartości nominalnej 0,24 zł każda. Po rejestracji podwyższenia kapitału w Krajowym Rejestrze Sądowym, kapitał zakładowy Spółki wynosi 21 120 000,00 PLN i dzieli się na: – 5.587.403 akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,24 złotych każda, – 1.424.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,24 złotych każda, – 42.988.597 akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,24 złotych każda, – 38.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,24 złotych każda, dających prawo do 88.000.000 głosów na walnym zgromadzeniu. Akcje wszystkich serii nie są uprzywilejowane. Spółka informuje, że do dnia dzisiejszego nie doręczono jej postanowienia o rejestracji wyżej opisanej zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki. Spółka powzięła informację o ich dokonaniu z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonej przez Ministra Sprawiedliwości.

 • Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 3Q2017
Spółka opublikowała po raz pierwszy w tym roku skonsolidowane sprawozdanie finansowe, co było następstwem nabycia  68% udziałów w  Surtex sp. z o.o. Poniżej prezentujemy ling do skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK Starhedge za 3 kwartał 2017 rok.

http://starhedge.pl/wp-content/uploads/2015/02/Skonsolidowane-Sprawozdanie-Finansowe-STARHEDGE-SA-3Q2017.pdf


 • Emisja weksla inwestycyjnego przez Starhedge S.A.
Zarząd Spółki Starhedge S.A. (zwaną dalej: “Emitent”, “Starhedge lub “Spółka”) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 27 września 2017 roku wyemitował i wydał Inwestorowi weksel własny na sumę wynoszącą 9.200.000,00 PLN (słownie: dziewięć milionów dwieście tysięcy złotych). Datę płatności weksla ustalono na dzień 27 września 2019 roku przy czym za porozumieniem obu Stron zawartym w formie pisemnego aneksu do Umowy, termin wykupu “Weksla”, może zostać przesunięty, w tym skrócony. “Weksel Inwestycyjny” zawiera ponadto klauzulę bez protestu. Inwestor w ramach Umowy nabędzie wyemitowany przez Emitenta “Weksel Inwestycyjny” za kwotę wynoszącą 8.700.000 PLN

 • Przeniesienie własności udziałów spółki Surtex sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi na rzecz Starhedge S.A.
Zarząd Spółki Starhedge S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: “Emitent” lub “Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 29 września 2017 roku zawarł Umowę (“Umowa”), na mocy której doszło do przeniesienia własności udziałów w Spółce Surtex sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi (“Udziały”).
1.261 Udziałów w kapitale zakładowym Surtex sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi o wartości nominalnej 780,00 złotych każdy, stanowiące 68,3 % w kapitale zakładowym przejmowanej spółki, zostało przeniesionych na rzecz Emitenta w ramach zapłaty ceny za nabyty weksel inwestycyjny, opiewający na sumę wekslową 9.200.000 złotych.

 • Treść Uchwał podjętych w dniu 28 czerwca 2017 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu STARHEDGE S.A.
Zarząd Spółki STARHEDGE S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w dniu 28

czerwca 2017 roku uchwały, których treść stanowi załącznik do niniejszego raportu. ZWZA rozpatrzyło wszystkie punkty porządku obrad. Podczas obrad walnego zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów do podjętych uchwał.

Uchwały podjęte na ZWZA


 • Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STARHEDGE S.A.

Zarząd STARHEDGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000017849 _dalej: “Emitent”_, działając na podstawie § 20 ust. 2 Statutu Spółki zgodnie z art. 399 § 1 k.s.h w związku z art. 402_1_ § 1 kodeksu spółek handlowych _”k.s.h.”_ zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2017 roku w Warszawie przy ulicy Łączyny 5 o godzinie 16.00
pełna treść ogłoszenia znajduje się w zakładce :

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STARHEDGE S.A.


 • Treść Uchwał podjętych w dniu 15 maja 2017 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu STARHEDGE S.A.

Uchwały podjęte 27.04.2017

Zarząd Spółki STARHEDGE S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w dniu 15 maja 2017 roku uchwały, których treść stanowi załącznik do niniejszego raportu.


 • Treść Uchwał podjętych w dniu 27 kwietnia 2017 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu STARHEDGE S.A. wraz z ogłoszeniem przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia do 15 maja 2017 r.
Uchwał podjętych w dniu 27 kwietnia 2017

Zarząd Spółki STARHEDGE S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w dniu 27 kwietnia 2017 roku uchwały, których treść stanowi załącznik do niniejszego raportu. Ponadto Zarząd informuje, że podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariusz zawnioskował o uchwalenie przerwy w obradach do dnia 15 maja 2017 roku do godziny 17:00, na co Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraziło zgodę kwalifikowana większością głosów. Wznowienie obrad nastąpi w zawnioskowanym terminie w siedzibie Spółki to jest w Warszawie (02-820) przy ulicy Łączyny 5. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz art. 38 ust. 1 pkt. 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


 • Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STARHEDGE S.A.
Zarząd STARHEDGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie § 20 ust. 3 Statutu Spółki w związku z art. 399 § 1 k.s.h Zarząd Emitenta zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2017 roku w Warszawie przy ulicy Łączyny 5 o godzinie 17.00

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu zgromadzenia wraz z projektami uchwał oraz dokumentami prawnie wymagalnymi znajduje się w zakładce

http://starhedge.pl/pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia/wza-nadzwyczajne/


 • Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki STARHEDGE SA w drodze emisji akcji serii C
Zarząd Starhedge S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadamia, iż powziął informację o rejestracji w dniu 17 lutego 2017 roku przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta. W wyniku podwyższenia kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony z kwoty 1 682 736,72 zł do kwoty 12.000.000 zł poprzez emisję 42.988.597 (czterdzieści dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji serii C o wartości nominalnej 0,24 zł każda. Po rejestracji podwyższenia kapitału w Krajowym Rejestrze Sądowym, kapitał zakładowy Spółki wynosi 12 000 000,00 PLN i dzieli się na: – 5.587.403 akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,24 złotych każda, – 1.424.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,24 złotych każda, – 42.988.597 akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,24 złotych każda, , dających prawo do 50.000.000 głosów na walnym zgromadzeniu. Spółka informuje, że do dnia dzisiejszego nie doręczono jej postanowienia o rejestracji wyżej opisanej zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki. Spółka powzięła informację o ich dokonaniu z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonej przez Ministra Sprawiedliwości.

 • Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STARHEDGE S.A.
Zarząd STARHEDGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  działając na podstawie § 20 ust. 3 Statutu Spółki w związku z art. 399 § 1 k.s.h  Zarząd Emitenta zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2017 roku w Warszawie przy ulicy Łączyny 5 o godzinie 17.00

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu zgromadzenia wraz z projektami uchwał oraz dokumentami prawnie wymagalnymi znajduje się w zakładce

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane na dzień 27/04/2017


 • Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki STARHEDGE SA w drodze emisji akcji serii C
Zarząd Starhedge S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadamia, iż powziął informację o rejestracji w dniu 17 lutego 2017 roku przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta. W wyniku podwyższenia kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony z kwoty 1 682 736,72 zł do kwoty 12.000.000 zł poprzez emisję 42.988.597 (czterdzieści dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji serii C o wartości nominalnej 0,24 zł każda. Po rejestracji podwyższenia kapitału w Krajowym Rejestrze Sądowym, kapitał zakładowy Spółki wynosi 12 000 000,00 PLN i dzieli się na: – 5.587.403 akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,24 złotych każda, – 1.424.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,24 złotych każda, – 42.988.597 akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,24 złotych każda, , dających prawo do 50.000.000 głosów na walnym zgromadzeniu. Spółka informuje, że do dnia dzisiejszego nie doręczono jej postanowienia o rejestracji wyżej opisanej zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki. Spółka powzięła informację o ich dokonaniu z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonej przez Ministra Sprawiedliwości.

 • Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji serii C
Zarząd Spółki Starhedge S.A. z siedzibą w Warszawie, informuje, iż w dniu 30 grudnia 2016 roku podjął uchwałę o zakończeniu subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii C, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 27 z dnia 29 lipca 2016 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej, związanej z tym zmiany Statutu Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji nowych emisji serii C oraz wprowadzenia ich do obrotu na rynku regulowanym (w trybie głosowania jawnego), o której powzięciu Emitent informował raportem bieżącym nr 22/2016 z dnia 30.07.2016 roku. W związku z powyższym Emitent przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości informację dotyczącą zakończenia subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii C w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. 1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji Subskrypcja akcji serii C miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonych adresatów. Rozpoczęcie subskrypcji prywatnej akcji serii C nastąpiło w dniu 10 grudnia 2016 r., natomiast jej zakończenie miało miejsce w dniu 30 grudnia 2016 r., w którym Zarząd Emitenta podjął uchwałę o zakończeniu subskrypcji. 2. Data przydziału instrumentów finansowych Emisja akcji została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, tj. zawarcia umowy objęcia Akcji w związku z zaoferowaniem przez Emitenta i przyjęciem oferty nabycia Akcji (“Umowa Objęcia”). W związku z tym w ramach powyższej oferty prywatnej nie doszło do przydziału w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych. Wszystkie akcje zostały objęte z chwilą zawarcia Umowy Objęcia. 3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją Subskrypcja prywatna obejmowała nie mniej niż 1000 (jeden tysiąc) i nie więcej 42.988.597 (czterdzieści dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C o kolejnych numerach od 00000001 do 42988597. 4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach Redukcja nie wystąpiła. 5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji. W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostały objęte 42.988.597 (czterdzieści dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji na okaziciela serii C Emitenta, o wartości nominalnej 0,24 zł każda. 6. Ceny, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane Cena emisyjna: 0,24 zł (słownie: dwadzieścia cztery grosze) za jedną akcję. 7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach. W ramach subskrypcji zawarto umowy objęcia akcji serii C z trzema osobami prawnymi oraz jedną osobą fizyczną. 8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty W ramach subskrypcji prywatnej akcje zostały objęte przez trzy osoby prawne oraz jedną osobę fizyczną. 9. Opis sposobu pokrycia akcji (określenie czy akcje zostały objęte za wkłady pieniężne czy za wkłady niepieniężne): 42.988.597 (czterdzieści dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji na okaziciela serii C Emitenta, o wartości nominalnej 0,24 zł każda zostały pokryte w całości wkładami pieniężnymi. 10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta) W ramach emisji akcji serii E nie uczestniczyli subemitenci. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję. 11. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale na koszty: a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 0,00 zł; b) koszty wynagrodzenia subemitentów: nie dotyczy; c) koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł; d) koszty promocji oferty: 0,00 zł. e) pozostałe koszty, w tym podatek od czynności cywilnoprawnych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki: 54.032,00 zł; Metoda rozliczenia kosztów, o których mowa w punkcie 10 w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta – zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 2b Ustawy o rachunkowości. W związku z zakończeniem subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii C na skutek objęcia i opłacenia wszystkich akcji zwykłych na okaziciela serii C, a przez to dojściem do skutku przedmiotowego podwyższenia, Emitent niezwłocznie złoży odpowiednie wniosku do Sądu Rejestrowego celem zarejestrowania przedmiotowego podwyższenia.

 • Nabycie znaczącego aktywa przez Emitenta
Zarząd Spółki Starhedge S.A. informuje, że w dniu 27 grudnia 2016 r. przed notariuszem Mariuszem Wróblewskim w Kancelarii Notarialnej przy ul. Sienkiewicza 33/1 w Łodzi, Emitent zawarł ze Spółką Viart Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie umowę sprzedaży, na podstawie której Starhedge: a) nabyła prawo własności nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Mackiewicza numer 3 (trzy), 5 (pięć) w obrębie B-28, jednostce ewidencyjnej Łódź – Bałuty, powiecie łódzkim, województwie łódzkim i stanowią użytki oznaczone symbolem B – tereny mieszkaniowe, o łącznej powierzchni 936 (dziewięćset trzydzieści sześć) metrów kwadratowych, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LD1M/00007619/5; b) nabyła prawo użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę gruntu oznaczoną numerem 168 (sto sześćdziesiąt osiem) o obszarze 29 (dwadzieścia dziewięć) arów 19 (dziewiętnaście) metrów kwadratowych, położonej w Łodzi, dzielnicy Łódź-Bałuty, obrębie B-25, przy ulicy Antoniego Mackiewicza nr 5 (pięć), dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LD1M/00085993/0 wraz z prawem własności posadowionych na gruncie budynków stanowiących odrębną nieruchomość. za łączną cenę 15.000.000,00 (piętnaście milionów tysięcy i 00/100) złotych netto powiększoną o podatek VAT według stawki 8% w kwocie 1.200.000,00 (jeden milion dwieście tysięcy złotych i 00/100) złotych, tj. za kwotę brutto 16.200.000,00 (szesnaście milionów dwieście tysięcy i 00/100) złotych, na którą składa się: – kwota 2.300.000,00 (dwa miliony trzysta tysięcy) złotych netto za prawo własności nieruchomości opisanej pod lit a) (w tym wartość gruntu w kwocie 800.000,00 (osiemset tysięcy) złotych zaś wartość naniesień budowlanych na kwotę 1.500.000,00 (jeden milion pięćset tysięcy) złotych), – kwota 12.700.000,00 (dwanaście milionów siedemset tysięcy) złotych netto za prawo użytkowania wieczystego nieruchomości opisanej pod lit. b) wraz z prawem własności budynków stanowiących odrębną nieruchomość (w tym wartość prawa użytkowania wieczystego w kwocie 1.700.000,00 (jeden milion, siedemset tysięcy) złotych zaś wartość prawa własności stanowiących odrębną nieruchomość budynków oraz naniesień budowlanych w kwocie 11.000.000,00 (jedenaście milionów) złotych). Cena sprzedaży zostanie zapłacona ze środków własnych Emitenta, w sposób następujący: – kwota 10.500.000,00 (dziesięć milionów pięćset tysięcy) złotych przelewem na rachunek bankowy należący do Spółki pod firmą: VIART Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, najpóźniej w terminie do dnia 28 stycznia 2017 roku i odnośnie obowiązku zapłaty tej kwoty we wskazanym terminie Emitent poddał się egzekucji stosownie do art. 777 § 1 pkt 4 kodeksu postępowania cywilnego; – kwota 5.700.000,00 (pięć milionów siedemset tysięcy) złotych, przelewem na rachunek bankowy należący do Spółki pod firmą: VIART Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie najpóźniej w terminie do dnia 31 marca 2017 roku i odnośnie obowiązku zapłaty tej kwoty we wskazanym terminie Emitent poddał się egzekucji stosownie do art. 777 § 1 pkt 4 kodeksu postępowania cywilnego. Dla wskazanych wyżej nieruchomości w dniu 18 marca 2016 roku została wydana ostateczna decyzja Prezydenta Miasta Łodzi, zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę, budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, zewnętrznych instalacji: elektrycznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz układu komunikacji wewnętrznej z miejscami postojowymi od strony ulicy Polnej, na podstawie której Spółka Viart Sp. z o.o. rozpoczęła inwestycję realizowaną pod nazwą “Apartamenty Mackiewicza”. Nieruchomość opisana pod lit a) jest nieruchomością niezabudowaną, na której rozpoczęto budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego, natomiast nieruchomość opisana pod lit b), jest zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym w stanie surowym zamkniętym, wybudowanym na podstawie wymienionego wyżej pozwolenia na budowę. Opisane nieruchomości, za wyjątkiem opisanych niżej hipotek, wolne są od wszelkich zajęć, obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich. Opisane nieruchomości objęta księgami wieczystymi oznaczonymi numerami LD1M/00007619/5 oraz LD1M/00085993/0, zostały obciążone nie ujawnioną jeszcze hipoteką umową łączną do kwoty 15.000.000,00 zł na rzecz Spółki Central Fund of Immovables Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy czym Spółka Viart Sp. z o.o. zobowiązała się do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do zwolnienia nieruchomości spod obciążenia oraz rozliczenia we własnym zakresie i na własny rachunek zobowiązań wynikających z umowy zabezpieczonej przedmiotową hipoteką do dnia 31 grudnia 2017 roku. Jeżeli jednak do dnia 31 grudnia 2017 roku Spółka Viart Sp. z o.o. nie doręczy Emitentowi zezwolenia spółki Central Fund of Immovables Spółki z o.o. z siedzibą w Łodzi na wykreślenie hipoteki, wówczas zgodnie z treścią zawartej umowy, Spółka Viart Sp. z o.o. zapłaci na rzecz Emitenta karę umowną w kwocie 15.000.000,00 (piętnaście milionów) złotych płatną w terminie do dnia 15 stycznia 2018 roku i co do wykonania tego obowiązku, Spółka Viart Sp. z o.o. poddała się egzekucji stosownie do art. 777 § 4 k.p.c. Nieruchomość objęta księgą wieczystą oznaczoną numerem LD1M/00085993/0 obciążona jest ponadto hipoteką umowną łączną do kwoty 12.788.250,00 (dwanaście milionów siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt) złotych, zabezpieczającą spłatę kredytu udzielonego Spółce Viart Sp. z o.o. na podstawie umowy o kredyt inwestycyjny nr 42479/2013/13 z dnia 28 sierpnia 2013 roku, ustanowioną na rzecz Banku Spółdzielczego w Andrespolu z siedzibą w Andrespolu będącego administratorem hipoteki, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku łącznego spełnienia warunków wymienionych w treści aneksu do w/w umowy kredytowej, w postaci ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń, bank zobowiązał się względem Viart Sp. z o.o. do wyrażenia zgody na zwolnienie przedmiotowej nieruchomość z hipoteki. Według oświadczenia Viart Sp. z o.o. oraz dokumentów przedstawionych przez Viart Sp. z o.o. przy zawarciu niniejszej umowy wydanie przez administratora hipoteki zgody na wykreślenie hipoteki, uzależnione jest w chwili obecnej jedynie od ujawnienia i uprawomocnienia się wpisów hipoteki w innych księgach wieczystych, na podstawie już złożonych i opłaconych przez Viart Sp. z o.o. wniosków zmierzających do ustanowienia na rzecz banku dodatkowych zabezpieczeń udzielonych sprzedającej kredytu. Tym samym Viart Sp. z o.o. wypełnił wszystkie warunki umowne niezbędne do wykreślenia hipoteki. Wydanie nieruchomości nastąpi w dniu dzisiejszym tj. 28 grudnia 2016 roku i z tym dniem na Emitenta przejdą wszystkie korzyści i ciężary związane z nabywanymi nieruchomościami. Pozostałe warunki umowy, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów. Opisana umowa jest pierwszą umową zawartą przez Emitenta ze Spółką Viart Sp. z o.o. Pomiędzy Emitentem a Spółką Viart Sp. z o.o. nie zachodzą powiązania osobowe, natomiast Viart Sp. z o.o. jest akcjonariuszem Starhedge S.A. posiadającym 700.000 akcji stanowiących 9,98 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta, o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 35/2016. Emitent nabył przedmiotowe nieruchomości w celach inwestycyjnych, z zamiarem finalizacji realizowanych na niej inwestycji pod nazwą “Apartamenty Mackiewicza”, obejmującej budowę budynku zawierającego 80 mieszkań o zróżnicowanej powierzchni od 30 do 90 m2 i łącznej powierzchni mieszkalnej PUM 5128 m2 wraz z 85 miejscami parkingowymi, z czego 81 będzie zlokalizowanych w garażu podziemnym.

 •  Zawarcie Umowy sprzedaży Przedsiębiorstwa STARHEDGE
Zarząd STARHEDGE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej “Emitent”, “STARHEDGE” lub “Spółka”) w nawiązaniu do RB ESPI nr 26/2016 z dnia 30 września 2016, oraz RB ESPI nr 28/2016 z dnia 25 listopada br. dotyczących prowadzonego procesu sprzedaży przedsiębiorstwa oraz doprecyzowania ostatecznych warunków tej transakcji informuje, że w dniu wczorajszym otrzymał z kancelarii notarialnej podpisane dokumenty dotyczące Umowy sprzedaży przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 kodeksu cywilnego (dalej Umowa) zawarte pomiędzy spółkami Starhedge S.A z siedzibą w Warszawie oraz VTEC LLC z siedzibą w Delaware, przy ul. Coastal Highway, Lewes, County of Sussex, DE19958 Stany Zjednoczone (dalej “VTEC”), skutkujące zawarciem ww. Umowy w dniu 2 grudnia 2016 r. W Umowie określono, że wartość Przedsiębiorstwa STARHEDGE (dalej Przedsiębiorstwo SHG) będzie wynikała z wszystkich dotychczasowych zapasów Spółki, powiększonej o należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług, powiększonej o wartość instrumentów finansowych, pozostałych aktywów finansowych z wyłączeniem środków pieniężnych i ich ekwiwalentów oraz pomniejszona o wartość kredytów i pożyczek krótkoterminowych i pomniejszona o krótkoterminowe i długoterminowe zobowiązania z wszelkich tytułów w tym dostaw i usług, która nie będzie mniejsza niż 10.400.000,00 PLN (dziesięć milionów czterysta tysięcy złotych). W skład Przedsiębiorstwa SHG wchodzi zespół składników służący prowadzeniu działalności: aktywa trwałe w tym inwestycje oraz aktywa ruchome (pojazdy, maszyny, urządzenia, sprzęt i wyposażenie), aktywa obrotowe (aktywa finansowe – instrumenty finansowe oraz udziały i akcje w podmiotach gospodarczych), wierzytelności, patenty i inne prawa własności przemysłowej, majątkowe prawa autorskie, know-how, majątkowe prawa pokrewne, prawa wynikające z zawartych umów i decyzji administracyjnych, tajemnice przedsiębiorstwa, księgi i dokumenty związane z prowadzeniem dotychczasowej działalności gospodarczej. W skład przedsiębiorstwa wchodzą także wszyscy pracownicy zatrudnieni w Spółce. Strony ustaliły, że Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wymagalne zobowiązania Spółki do dnia zawarcia umowy sprzedaży Przedsiębiorstwa SHG, a Kupujący za wszystkie bezsporne zobowiązania, które staną się wymagalne pod dniu sprzedaży. Na dzień sprzedaży wszystkie wymagalne i bezsporne zobowiązania Spółki zostały spłacone. Strony ustaliły iż będą dokonywać wzajemnych podsumowujących rozliczeń zobowiązań, które pojawią się w okresie przejściowym według zasad podanych w Umowie. Strony uzgodniły, że Cena za nabycie Przedsiębiorstwa SHG wynosi 10.400.000 PLN (dziesięć milionów czterysta tysięcy złotych) i zostanie w całości zapłacona i rozliczona ze Sprzedającym w terminie 1 (jednego) tygodnia od dnia zawarcia niniejszej Umowy, lecz nie wcześniej niż przed spełnieniem przez Sprzedającego przeniesień wszystkich części składowych Przedsiębiorstw SHG i dokonaniem stosownych zabezpieczeń przeniesień, które nastąpią po dacie rozliczenia Ceny. Strony uzgodniły formy zabezpieczeń, które będą gwarantowały nieodwracalność przeniesień wyłącznie w przypadku rozliczenia całości Ceny, a w przypadku nieprzekazania któregokolwiek ze składników majątkowych Przedsiębiorstwa SHG Cena sprzedaży zostanie stosownie obniżona o wartość danego aktywa trwałego lub obrotowego czy też innych wartości niematerialnych i prawnych. Natomiast w przypadku braku rozliczenia całości Ceny Umowa z mocy prawa będzie unieważniona skutkując przywróceniem stanu sprzed rozpoczęcia współpracy pomiędzy stronami datowanej na 29.092016 (dzień zawarcia Memorandum). Emitent prawidłowo i zgodnie z przyjętymi harmonogramami wywiązał się wobec VTEC z ustaleń i etapów współpracy oraz określonych analiz odbywających się pomiędzy stronami wedle wytycznych Memorandum oraz Aneksów. Nabywca przeprowadził przed zawarciem niniejszej Umowy badanie Due Dilligence – Audyt Prawny i Finansowy oraz stosowne Analizy i Estymacje Przedsiębiorstwa SHG i w świetle powyższego badania nie wnosi żadnych zastrzeżeń co do stwierdzonego stanu Spółki jak i samego Przedsiębiorstwa SHG. Zarząd Emitenta wskazuje, że nie nastąpiło przeniesienie praw do domeny internetowej STARHEDGE.PL na Kupującego. Emitent uzgodnił w Umowie, iż w terminie 7 dni od poinformowania Kupującego o zmianie nazwy firmy Sprzedającego, jednak nie dłużej niż do dnia 31 marca 2017 roku Sprzedający zobowiązany jest utrzymywać na stronie internetowej www.starhedge.pl informacje zgodną z obowiązującą nazwą firmy Sprzedającego, a w momencie zmiany nazwy firmy Sprzedającego do dalszego utrzymywania wszelkiej informacji wymaganej przepisami prawa dla spółek o statusie publicznym jaki spółka Sprzedającego posiada tj. dotyczących relacji inwestorskich, ładu korporacyjnego, informacji o osobach wchodzących w skład organów Sprzedającego, raportach bieżących i okresowych w tym sprawozdaniach finansowych oraz pozostałych wymaganych obowiązującymi przepisami dla spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Strony Umowy określiły również, że na potrzeby przekazania wszystkich elementów wchodzących w skład Przedsiębiorstwa SHG podejmą dodatkowy tryb w postaci tzw. protokołów z uzgodnień, które w przypadku konieczności będą precyzowały procedurę realizacji danego przeniesienia własności lub kontroli nad wskazanym składnikiem Przedsiębiorstwa SHG, celem doprowadzenia do skutecznego i ostatecznego przekazania kompletnej i samodzielnie funkcjonującej organizacji. Ponadto Zarząd informuje, że pomiędzy Emitentem oraz osobami zarządzającymi i nadzorującymi Starhedge S.A. a Kupującym i osobami reprezentującymi VTEC nie istnieją żadne powiązania. Przekazanie wszystkich dotychczasowych (RB ESPI nr 26/2016 i RB ESPI nr 28/2016) oraz powyższych szczegółów realizowanej współpracy Stron w tym zawartej Umowy zostało uznane za konieczne w związku faktem znaczącej wartości cenotwórczej oraz konsekwencją wcześniejszych deklaracji Zarządu co do bieżącego przekazywania danych i informacji odzwierciedlających postępy prowadzonych działań w odniesieniu do zbycia Przedsiębiorstwa STARHEDGE.

 •  Zawarcie przez Emitenta umowy przedwstępnej

 

Zarząd Starhedge S.A. (dalej: Emitent, Spółka ) informuje, że w dniu 26 listopada 2016 roku zawarł ze Spółką Towarzystwo Budownictwa Społecznego Nasze Kąty Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (zwaną dalej TBS Nasze Kąty Sp. z o.o.) przedwstępną umowy sprzedaży na rzecz Emitenta prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Bełchatowie przy ulicy Czaplineckiej, składającej się z działki gruntu oznaczonej numerem 583 (pięćset osiemdziesiąt trzy), o powierzchni 01 (jeden) hektar 16 (szesnaście) arów 55 (pięćdziesiąt pięć) metrów kwadratowych, wraz z prawem własności posadowionego na niej budynku, dla których Sąd Rejonowy w Bełchatowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr PT1B/00034352/1, wraz ze znajdującą się na niej infrastrukturą. Przyrzeczona umowa sprzedaży nieruchomości na rzecz Spółki, zgodnie z treścią umowy przedwstępnej, winna zostać zawarta najpóźniej do dnia 30 czerwca 2018 roku. Na podstawie przedmiotowej umowy, TBS Nasze Kąty Sp. z o.o. zobowiązała się ponadto zrealizować najpóźniej do dnia 31 marca 2018 roku I etap inwestycji, o rozpoczęciu której Emitent informował raportem bieżącym nr 31/2016, polegający na modernizacji posadowionego na opisanej wyżej nieruchomości obiektu mieszkalnego 6-cio kondygnacyjnego o powierzchni zabudowy wynoszącej 1.010 m2 i powierzchni całkowitej wynoszącej ok. 6.000 m2, celem uzyskania 108 samodzielnych lokali mieszkalnych o powierzchni od 29 m2 do 46 m2 w stanie deweloperskim, przeznaczonych do sprzedaży. Całkowita cena sprzedaży ustalona została na kwotę 17.800.000,00 zł (siedemnaście milionów osiemset tysięcy złotych) i odpowiada ona wartości rynkowej przedmiotowej nieruchomości ustalonej w oparciu o operat szacunkowy na kwotę 14.000.000,00 zł (czternaście milionów złotych), oraz wartości realizacji opisanej wyżej inwestycji, ustalonej na kwotę 3.800.000,00 zł (trzy miliony, osiemset tysięcy złotych). Zgodnie z postanowieniami umowy przedwstępnej Starhedge S.A. jest zobowiązany do zapłaty na rzecz TBS Nasze Kąty Sp. z o.o. zaliczki w kwocie 14.000.000,00 zł (czternaście milionów złotych), w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy przedwstępnej. Natomiast reszta ceny sprzedaży w kwocie 3.800.000,00 zł (trzy miliony osiemset tysięcy złotych), zostanie zapłacona przez kupującą na rzecz spółki zależnej od Emitenta w sposób i w terminie określonym w umowie przyrzeczonej, nie krótszy niż 6 miesięcy od daty zawarcia umowy przyrzeczonej sprzedaży. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Nasze Kąty Sp. z o.o. w celu zabezpieczenia ewentualnego roszczenia Starhedge S.A. o zwrot zaliczki, na wypadek niedojścia do wykonania opisanej umowy, zobowiązała się ustanowić na rzecz kupującej najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy przedwstępnej, nie później jednak, niż w dniu dokonania przez kupującą zapłaty zaliczki, prawne zabezpieczenia w postaci: a) emisji weksla własnego niezupełnego na rzecz Starhedge S.A. na sumę wekslową 14.000.000,00 (czternaście milionów) złotych, bez indosu i bez protestu wraz z deklaracją wekslową, który kupujący ma prawo uzupełnić w pozostałym zakresie tj. w zakresie daty i miejsca płatności w przypadku nie dojścia do wykonania opisanej umowy, b) ustanowienia na rzecz Starhedge S.A. hipoteki do kwoty 15.000.000,00 (piętnaście milionów) złotych obciążającej prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Czaplineckiej w Bełchatowie wraz z prawem własności posadowionego na niej budynku, stanowiącego odrębną nieruchomość. Ponadto w okresie od zawarcia umowy przedwstępnej do dnia zawarcia umowy przyrzeczonej, TBS Nasze Kąty Sp. z o.o. zobowiązała się względem kupującej: a) nie obciążać przedmiotowej nieruchomości jakimikolwiek prawami na rzecz osób trzecich, nie wynajmować, nie wydzierżawiać, nie oddawać nieruchomości w użytkowanie, ani nie udostępniać jej w żaden inny sposób osobom trzecim, w szczególności poprzez obciążenie jakimikolwiek służebnościami; b) zrealizować inwestycję, zgodnie ze sztuką budowlaną, wymaganiami technicznymi oraz dokumentacją projektowo-techniczno–budowlaną, stanowiącą podstawę realizacji tej inwestycji, najpóźniej do dnia 31 marca 2018 roku c) nie zbywać nieruchomości na rzecz osób trzecich oraz nie zawierać z osobami trzecimi żadnych umów mających za przedmiot zbycie przedmiotowej nieruchomości, w tym również przedwstępnych i warunkowych umów zbycia z osobami trzecimi. Pozostałe postanowienia umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych, jak również warunków rozwiązujących. Opisana wyżej umowa, jest pierwszą umową zawartą przez Emitenta ze spółką z Grupy Kapitałowej CFI Holding S.A. z siedzibą w Warszawie. Pomiędzy Emitentem, a spółką CFI Holding S.A. oraz TBS Nasze Katy Sp. z o.o. nie zachodzą powiązania osobowe, ani kapitałowe. Pomimo planowanego zbycia aktywów nieruchomościowych i deweloperskich Zarząd Emitenta tym samym podtrzymuje chęć realizacji innych projektów w tym sektorze zlokalizowanych głównie na terenie kraju oraz ewentualnie i wyłącznie na terenie stolic innych państw Unii Europejskiej zgodnie z wcześniejszymi zamierzeniami Emitenta w zakresie budowy powierzchni mieszkaniowych

 

 • Zawarcie Porozumienia – Memorandum of Understanding w zakresie rozpoczęcia i realizacji przez Emitenta procesu zbycia Przedsiębiorstwa STARHEDGE 

  Zawarcie przez Emitenta umowy przedwstępnej

Zarząd Spółki STARHEDGE S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że działając na podstawie uchwały nr 1 z dnia 12 stycznia 2016 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta oraz uchwały nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 29 lipca 2016 roku, jak również uchwał Rady Nadzorczej Emitenta, które upoważniły i zobowiązały Zarząd do zbycia przedsiębiorstwa STARHEDGE, zawarł w dniu 29 września 2016 roku Porozumienie dot. Zbycia Przedsiębiorstwa STARHEDGE – właściwa nazwa dokumentu “Memorandum of Understanding”, którego najważniejsze postanowienia określają m.in. stronę będącą potencjalnym kupującym w postaci podmiotu VTEC LLC z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, przystąpienie do procesu przygotowania i wyodrębnienia samodzielnie działającej części przedsiębiorstwa STARHEDGE, które będzie mogło być przedmiotem nabycia przez potencjalnego kupującego (VTEC LLC) w przypadku spełnienia stosownych kryteriów oraz wymogów określonych w raporcie “Due Diligence” sporządzonym przez potencjalnego kupującego. Jednocześnie strony uzgodniły, że ww. Podmiot uzyskał wyłączność na negocjacje przez okres 30 dni od dnia zawarcia ww. Porozumienia w związku z przekazaniem na rzecz Emitenta gwarancji pieniężnej w wysokości 500.000,00 zł jako potwierdzenie swojego zainteresowania realizacją akwizycji polegającej na nabyciu Przedsiębiorstwa STARHEDGE zawierającego istotne składniki majątkowe w tym m.in. ale nie wyłącznie: • wartości niematerialne i prawne (w tym dokumentacja sprzętu, narzędzi, transakcji, procedur, certyfikaty, licencje, programy, itp.) • własności intelektualne oraz know-how (w tym umowy oraz dokumenty transakcji i całej działalności operacyjnej i finansowej Emitenta, w tym wszelkie z tym związane materiały występujące w formie papierowej, elektronicznej lub innej, również wydane przez podmioty zewnętrzne, z którymi Emitent współpracował) • prawa, patenty, technologie, myśli technologiczne (w tym logo, marka, wiedza oraz informacje o poprzednich i obecnych działaniach, transakcjach, analizach, badaniach, studiach wykonalności projektów i inwestycji zapisanych na dowolnym nośnikach danych) • zobowiązania i należności warunkowe (w tym prawa i obowiązki wynikające ze wszystkich wcześniejszych umów i stosunków prawnych, z wyłączeniem należności i zobowiązań opisanych poniżej jako wyłączenia z przedsiębiorstwa STARHEDGE) • bieżące i wcześniejsze roszczenia oraz zobowiązania wynikające z wszystkich operacji i stosunków formalno-prawnych Emitenta (z wyłączeniem tych, które będą wymagały zgody osób trzecich na zmianę aktualnego wierzyciela tj. Emitenta) • informacje dotyczące dotychczasowych działań operacyjnych i finansowych, w tym ich przedmiotu i zakresu, oraz związane z tym kompetencje posiadane przez członków organów Spółki, personel oraz pracowników • wartości i prawa materialne, w tym środki trwałe (takie jak pojazdy, komputery, meble, wyposażenie, itp.) • rzeczowe i finansowe aktywa (w tym inwestycje, z wyłączeniem środków pieniężnych oraz środków trwałych takich jak działki, grunty) i wszelkie powiązane lub związane z nimi trwale prawa, obowiązki i wymogi, a w szczególności: a) 50% akcji dewelopera nieruchomości KIS INVEST OOD siedzibą w Sofii / Bułgaria b) 25% udziałów w notowanej spółki G-Energy SA z siedzibą w Warszawie c) Akcje spółek publicznych, notowanych na GPW, ze stanem posiadania poniżej progu 5% d) Wstępna inwestycja w farmę fotowoltaiczną zlokalizowaną na terenie Polski e) Pozostałe aktywa (w tym niematerialne i materialne, aktywa finansowe oraz inne prawa własności intelektualnej oraz inne o podobnym charakterze), które są częścią niezależnej organizacji zdolnej do samodzielnego działania w postaci przedsiębiorstwa STARHEDGE.


 

 • Rezygnacja oraz powołanie Członka Zarządu w Starhedge S.A.

Zarząd Spółki Starhedge S.A.  przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 2 września 2016 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, na mocy której przyjęła rezygnację Pana Moshe Hayman z funkcji Członka Zarządu. Pan Moshe Hayman złożył na ręce Przewodniczącego RN wyjaśnienie skierowane do Rady, iż Stan jego zdrowia w ostatnich miesiącach wciąż się pogarszał co utrudniało mu należyte wypełnianie obowiązków Członka Zarządu. Zarząd oraz Rada Nadzorcza Spółki dziękują Panu Moshe Hayman za jego zaangażowanie i pracę, które wniósł w okresie sprawowania funkcji w Zarządzie Emitenta i życzą szybkiego powrotu do zdrowia.

Jednocześnie Rada Nadzorcza powołała do składu Zarządu wspólnej kadencji na stanowisko Członka Zarządu Spółki Pana Tomasza Bujaka. Zarząd Spółki informuje, że nowo powołany Członek Zarządu Pan Tomasz Bujak złożył oświadczenie, z którego wynika, że jego działalność wykonywana poza przedsiębiorstwem Spółki nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki, nie uczestniczy on w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej, a także nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów. Otrzymane przez Spółkę oświadczenie zawiera również deklarację nowo powołanego Członka Zarządu Spółki, że nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Informacje dotyczące kwalifikacji oraz zajmowanych stanowisk nowo powołanego Członka Zarządu Spółka przekazuje w zakładce

Zarząd Spółki


 • Treść Uchwał podjętych w dniu 29 lipca 2016 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu STARHEDGE S.A. 

Zarząd Spółki STARHEDGE S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki obradujące po przerwie podjęło w dniu 29 lipca 2016 roku uchwały, których treść została opublikowana poniżej.
Ponadto Zarząd informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie obradujące w dniu 29 lipca 2016 r. odstąpiło od rozpatrzenia Uchwał wynikających z punktów 16 i 17 przyjętego porządku obrad.
Podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów do podjętych uchwał.

Uchwały_podjęte_ STARHEDGE SA_ZWZA_29_07_ 2016


 

 • Treść Uchwał podjętych w dniu 15 lipca 2016 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu STARHEDGE S.A. oraz ogłoszenie przerwy na obradach Walnego Zgromadzenia do 29 Lipca 2016.

Zarząd Spółki STARHEDGE S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w dniu 15 lipca 2016 roku uchwały, których treść została opublikowana poniżej.
Ponadto Zarząd informuje, że podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zawnioskowała o uchwalenie przerwy w obradach do dnia 29 lipca 2016 roku do godziny 16:00, na co Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraziło zgodę kwalifikowana większością głosów. Wznowienie obrad nastąpi w zawnioskowanym terminie w siedzibie Spółki to jest w Warszawie (00-901 Warszawa) przy ulicy Plac Defilad 1 (XVII piętro).

Uchwały_ STARHEDGE SA_ZWZA_15_07_ 2016


 

 • Treść Uchwał podjętych w dniu 30 czerwca 2016 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu STARHEDGE S.A. oraz ogłoszenie przerwy na obradach Walnego Zgromadzenia do 15 Lipca 2016.

 

Zarząd Spółki STARHEDGE S.A. z siedzibą w Warszawie  informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w dniu 30 czerwca 2016 roku uchwały, których treść została opublikowana poniżej. Ponadto Zarząd informuje, że podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zawnioskowała o uchwalenie przerwy w obradach do dnia 15 lipca 2016 roku do godziny 17:00, na co Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraziło zgodę. Wznowienie obrad nastąpi w zawnioskowanym terminie w siedzibie Spółki to jest w Warszawie (00-901 Warszawa) przy ulicy Plac Defilad 1 (XVII piętro).

 

 


 

 

 •  Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 30 czerwca 2016 roku 

W związku z otrzymaniem w dniu 9 czerwca 2015 roku żądania akcjonariusza STAR HEDGE CAPITAL LTD z siedzibą Stockton on Tees, CLEVELAND, TS18 3NA, Wielka Brytania, w sprawie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2016 roku punktów porządku obrad w brzmieniu przedstawionym rb ESPI nr 17/2016 Zarząd STARHEDGE S.A. („Spółka”) na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, ogłasza zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2016 roku na godzinę 14.00 w Warszawie oraz przekazuje do publicznej wiadomości projekty uchwał uwzględniające żądanie Akcjonariusza.

Jednocześnie Spółka przekazuje rozszerzony formularz do głosowania dla Pełnomocnika


 

 • Wniosek Akcjonariusza reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki Starhedge S.A. dotyczący zgłoszenia projektu uchwały do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Zarząd Starhedge S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że 9 czerwca 2016 wpłynęła do Spółki informacja dot. zgłoszenia przez STAR HEDGE CAPITAL LTD z siedzibą Stockton on Tees, CLEVELAND, TS18 3NA, Wielka Brytania, – akcjonariusza reprezentującego łącznie 32,80 % kapitału zakładowego Spółki Starhedge S.A. i tym samym reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki  projektów uchwał do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2016 roku.

Poniżej przedstawiamy propozycję zmiany porządku obrad oraz  projekty uchwał:


 

 • Zarząd Emitenta informuje, iż działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402[1] § 1 i 2, art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 30 czerwca 2015 roku o godzinie 14.00 w Warszawie przy ulicy Plac Defilad 1 p.XVII.
  W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.
 • Ogłoszenie o Zwołaniu ZWZA 2016
 • uchwały ZWZA Starhedge 30 06 2016                                                                                                                                       4 czerwca 2016 
 • więcej :http://www.starhedge.pl/pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia/wza-zwyczajne/


 

 • roczny Raport wraz opinią biegłego rewidenta za 2015 r                                                                                                                                                                                                              21/03/2016

 


 

 • Raport bieżący nr 09/2016

…czytaj więcej


14/01/2016

 • Raport bieżący nr 08/2016

…czytaj więcej


14/01/2016

 • Raport bieżący nr 07/2016

…czytaj więcej


13/01/2016

 • Raport bieżący nr 06/2016

…czytaj więcej


13/01/2016

 • Raport bieżący nr 05/2016

…czytaj więcej


06/01/2016

 • Raport bieżący nr 04/2016

…czytaj więcej


06/01/2016

 • Raport bieżący nr 03/2016

…czytaj więcej


06/01/2016

 • Raport bieżący nr 02/2016

…czytaj więcej


06/01/2016

 • Raport bieżący nr 01/2016

…czytaj więcej


06/01/2016

 • Raport bieżący nr 59/2015

…czytaj więcej


06/01/2016

 • Raport bieżący nr 58/2015

…czytaj więcej


29/12/2015

 • Raport bieżący nr 57/2015

…czytaj więcej


29/12/2015

 • Raport bieżący nr 56/2015

…czytaj więcej


23/12/2015

 • Raport bieżący 55/2015

STARHEDGE SA Informacja o podjętych uchwałach w dniu 22 grudnia 2015 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu STARHEDGE S.A. godz 17.30 oraz ogłoszeniu przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia.

…czytaj więcej


23/12/2015

 • Raport bieżący 54/2015

STARHEDGE SA Informacja o podjętych uchwałach w dniu 22 grudnia 2015 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu STARHEDGE S.A. oraz ogłoszeniu przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia.

…czytaj więcej


16/12/2015

 • Raport bieżący z plikiem 53/2015

Temat: STARHEDGE SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów obecnych w dniu 14 grudnia 2015 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Starhedge S.A. zwołanego na godz. 12.30.

…czytaj więcej


16/12/2015

 • Raport bieżący z plikiem 52/2015

Temat: STARHEDGE SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów obecnych w dniu 14 grudnia 2015 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Starhedge S.A. zwołanego na godz. 12.00.

…czytaj więcej


15/12/2015

 • Raport bieżący z plikiem 51/2015

Temat: STARHEDGE SA Informacja o podjętych uchwałach w dniu 14 grudnia 2015 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu STARHEDGE S.A. zwołanego na 12.30 oraz ogłoszeniu przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia.

…czytaj więcej


15/12/2015

 • Raport bieżący z plikiem 50/2015

Temat: STARHEDGE SA – Informacja o podjętych uchwałach w dniu 14 grudnia 2015 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu STARHEDGE S.A. zwołanego na godz. 12.00 oraz ogłoszeniu przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia.

…czytaj więcej


17/11/2015

 • Raport bieżący z plikiem 49/2015

Temat: Zarząd STARHEDGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 14 grudnia 2015 roku o godzinie 12.30 w Warszawie przy Plac Defilad 1 (XVII piętro).

…czytaj więcej


 

17/11/2015

 • Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane na dzień 14.12.2015

Temat: Zarząd STARHEDGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 14 grudnia 2015 roku o godzinie 12.30 w Warszawie przy Plac Defilad 1 (XVII piętro).

…czytaj więcej


16/11/2015

 • Raport bieżący z plikiem 48/2015

Temat: STARHEDGE SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE S.A.

 …czytaj więcej


 

16/11/2015

Raport kwartalny za III kwartał 2015


16/11/2015

 • Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane na dzień 14.12.2015

…czytaj więcej


10/11/2015

 • Raport bieżący 47/2015

Temat: STARHEDGE SA Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku – przesunięcie terminu.

…czytaj więcej


31/08/2015

 • Raport okresowy I półrocze 2015.

Temat: STARHEDGE SA Raport okresowy półroczny za 2015.

…czytaj więcej


04/08/2015

 • Raport bieżący nr 46/2015

Temat: STARHEDGE SA wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Zgromadzeniu Spółki Starhedge S.A. w dniu 30 lipca 2015 roku.

…czytaj więcej


31/07/2015

 • Raport bieżący nr 45/2015

Temat: Zarząd Spółki STARHEDGE S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki podjęło w dniu 30 lipca 2015 roku uchwały, których treść stanowi załącznik do niniejszego raportu.

…czytaj więcej


23/07/2015

 • Raport bieżący nr 44/2015

Temat: STARHEDGE SA – korekta raportu bieżącego nr 37/2015 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

…czytaj więcej


22/07/2015

 • Raport bieżący nr 43/2015

Temat: STARHEDGE SA – wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Zgromadzeniu Spółki Starhedge S.A. w dniu 15 lipca 2015 roku.

…czytaj więcej


16/07/2015

 • Raport bieżący nr 42/2015

Temat: STARHEDGE SA Informacja o podjętych uchwałach w dniu 15 lipca 2015 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu STARHEDGE S.A. oraz ogłoszeniu przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia.

…czytaj więcej


15/07/2015

 • Raport bieżący nr 41/2015

Temat: STARHEDGE SA Nabycie akcji własnych oraz zmiana łącznego stanu posiadania akcji własnych w ilości przekraczającej ustawowy próg 2% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu.

…czytaj więcej


10/07/2015

 • Raport bieżący nr 40/2015

Temat: STARHEDGE SA Zawiadomienie w trybie Art., 69 Ustawy o Ofercie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Starhedge S.A. poniżej progu 5 procent.

…czytaj więcej


08/07/2015

 • Raport bieżący nr 39/2015

Temat: STARHEDGE S.A. – wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Zgromadzeniu Spółki Starhedge S.A. w dniu 30 czerwca 2015 roku. …czytaj więcej


07/07/2015

 • Raport bieżący nr 38/2015

Temat: Starhedge S.A. – zakończenie subskrypcji akcji na okaziciela serii B wyemitowanych w ramach kapitału docelowego Spółki.

…czytaj więcej


07/07/2015

 • Raport bieżący nr 37/2015

Temat: Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Starhedge S.A. w granicach kapitału docelowego Spółki.

…czytaj więcej


07/07/2015

 • Raport bieżący nr 36/2015

Temat: Oświadczenie Zarządu Starhedge S.A. dotyczące odpowiedzi na otrzymane zapytania związane ze spadkiem kursu akcji oraz odnoszącą się do tego bieżącą sytuacją Spółki.

…czytaj więcej


02/07/2015

 • Raport bieżący nr 35/2015

Temat: STARHEDGE SA Nabycia aktywów znaczącej wartości – kolejnego pakietu akcji publicznej spółki deweloperskiej ORCO PROPERTY GROUP z siedzibą w Luxemburgu notowanej na paryskiej i warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

…czytaj więcej


02/07/2015

 • Raport bieżący nr 34/2015

Temat: STARHEDGE SA Uchwały podjęte w dniu 30 czerwca 2015 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu STARHEDGE S.A. oraz ogłoszenie przerwy na obradach Walnego Zgromadzenia do 15 Lipca 2015.

…czytaj więcej


01/07/2015

 • Raport bieżący nr 33/2015

Temat: STARHEDGE S.A. – Nabycia aktywów znaczącej wartości – akcji publicznej spółki deweloperskiej ORCO PROPERTY GROUP z siedzibą w Luxemburgu notowanej na paryskiej i warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

…czytaj więcej


01/07/2015

 • Raport bieżący nr 32/2015

Temat: STARHEDGE S.A. – Otrzymanie od spółki zależnej holdingu deweloperskiego w Sofii, w którym Emitent posiada 50 procent udziałów potwierdzenia uzyskania pozwolenia na budowę kolejnego projektu mieszkaniowego

…czytaj więcej


27/06/2015

 • Raport bieżący nr 31/2015

Temat: STARHEDGE S.A. – Podjęcie przez Zarząd spółki STARHEDGE S.A. uchwał w sprawie emisji warrantów i podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz informacja o zakończeniu subskrypcji.

…czytaj więcej


27/06/2015

 • Raport bieżący nr 30/2015

Temat: STARHEDGE S.A. – Zbycie akcji własnych w ilości przekraczającej ustawowy próg procentowy w kapitale i głosach na WZA Spółki

…czytaj więcej


26/06/2015

 • Raport bieżący nr 29/2015

Temat: Zawiadomienie o przekroczeniu przez fundusz “Star Hedge Capital Ltd” progu 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Starhedge S.A.

…czytaj więcej


22/06/2015

 • Raport bieżący: nr 28/2015

Temat: Otrzymanie dokumentów skutkujących ostatecznym nabyciem znaczącego pakietu udziałów w holdingu deweloperskim w Sofii.

…czytaj więcej


22/06/2015

 • Raport bieżący: nr 27/2015

Temat: Rezygnacja Członka Zarządu z pełnienia funkcji.

…czytaj więcej


 

22/06/2015

 • Raport bieżący: nr 26/2015

Temat: Potwierdzenie od spółki zależnej wyników sprzedaży całości powierzchni w inwestycji deweloperskiej w Sofii wraz informacją o dalszym zaangażowaniu STARHEDGE S.A. w działalność w sektorze nieruchomościowym w Bułgarii.

…czytaj więcej


12/06/2015

 • Raport bieżący: nr 25/2015

Temat: STARHEDGE S.A. – uzupełnienie porządku obrad ZWZA zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 roku

…czytaj więcej


03/06/2015

 • Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Starhedge Spółka Akcyjna na dzień 30 czerwca 2015 roku.

Zarząd Emitenta informuje, iż działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402[1] § 1 i 2, art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 30 czerwca 2015 roku o godzinie 12.00 w Warszawie przy ulicy Plac Defilad 1 p.XVII.

…czytaj więcej


10/04/2015

 • Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Starhedge S.A. w dniu 3 kwietnia 2015 roku

Starhedge S.A. z siedzibą w Warszawie, zgodnie z art. 70 pkt. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.), przekazuje…

….czytaj więcej


04/04/2015

 • Informacje o odstąpieniu przez walne zgromadzenie od rozpatrzenia punktów planowanego porządku obrad.

Zarząd STARHEDGE S.A. (dalej zwanej Spółką lub Emitentem) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację o wznowieniu w dniu 3 kwietnia 2015 r. obrad NWZA po przerwie, która została przyjęta Uchwałą Nr. 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE S.A. z dnia 06 marca 2015 roku. 3).

….czytaj więcej


23/03/2015

 • Korekta raportu dot. publikacji sprawozdania finansowego za 2014 przez STARHEDGE SA

w wyniku oczywistej omyłki, podczas publikacji sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku omyłkowo nie załączono opinii i raportu z badania biegłego rewidenta.

….czytaj więcej


23/03/2015

 • Raport okresowy roczny za 2014 R

Raport okresowy roczny za 2014 R

….czytaj więcej


20/03/2015

 • Spełnienie warunków umowy przyrzeczonej zbycia i rozliczenia udziałów w Farmach Solarnych i projektach OZE

Zarząd Starhedge S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”), niniejszym informuje, iż na podstawie postanowień zawartej Umowy Przyrzeczonej zbycia udziałów spółki Geotherm EOOD z siedzibą w Sofii …

….czytaj więcej