PL   EN

Raport bieżący nr 41/2015

Data publikacji: 2015-07-15

STARHEDGE SA Nabycie akcji własnych oraz zmiana łącznego stanu posiadania akcji własnych w ilości przekraczającej ustawowy próg 2% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu.

Zarząd Starhedge S.A. (dalej również “Spółka”) informuje, że działając w oparciu o upoważnienie udzielone uchwałą nr 38 Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2013 roku, oraz uchwałą nr 7 Walnego Zgromadzenia z dnia 6 marca 2015 roku, w ramach “zatwierdzonego” pierwszą z wymienionych uchwał i “rozszerzonego” drugą z wymienionych uchwał “programu skupu akcji własnych”, w dniu 14 lipca 2015 roku zrealizował transakcje nabycia na sesji giełdowej łącznie 10.000 akcji własnych Spółki po średniej cenie za jedną akcję wynoszącej 1,13 zł. Zarząd informuje, że akcje własne Spółki, o których mowa powyżej, w dniu nabycia reprezentowały 0,14% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,14% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Jednocześnie Zarząd przypomina, że dotychczas posiadana przez Spółkę ilość akcji własnych wynosiła 846.000 sztuk stanowiących wedle poprzedniego zawiadomienia z dnia 27 czerwca 2015 roku 15,14% kapitału zakładowego Spółki reprezentujących 15,14% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Zarząd wyjaśnia, że ww. udział procentowy w kapitale i głosach odnosił się do ilości wszystkich akcji Spółki wynoszącej 5.587.403. Zarząd podkreśla, że od czasu przekazania w dniu 27 czerwca 2015 roku zawiadomienia dotyczącego zmiany stanu posiadania akcji własnych, w Spółce doszło do zmiany ilości wszystkich akcji Spółki w wyniku realizacji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Raportem bieżącym nr 37/2015 z dnia 7 lipca 2015 roku Spółka poinformowała o zmianie ilości wszystkich akcji Spółki, która w wyniku rejestracji podwyższenia kapitału wyniosła 7.011.403.

W związku z powyższym, liczba 846.000 sztuk akcji własnych posiadana przez Spółkę przed realizacją transakcji będących przedmiotem niniejszego zawiadomienia stanowiła w stosunku do nowej ilości wszystkich akcji Spółki 12,07% kapitału zakładowego Spółki oraz 12,07% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co w stosunku do poprzedniego zawiadomienia stanowi zmniejszenie stanu posiadania o 3,07%.

Podsumowując zatem, w wyniku realizacji transakcji nabycia akcji własnych objętych niniejszym zawiadomieniem tj. 10.000 sztuk, Spółka posiada 856.000 akcji własnych, co stanowi w podwyższonym kapitale Spółki 12,21% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Zarząd informuje także, że nie wyłącza dalszej realizacji programu skupu akcji własnych do ilości określonej ww. Uchwałami Walnego Zgromadzenia, o którego postępach Spółka będzie zawiadamiać na bieżąco zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi przyjętej Strategii Inwestycyjnej dążącymi do maksymalizacji zysków i wartości Spółki.

Niniejszy raport przekazano do publicznej wiadomości zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).