PL   EN

Działalność

Działalność STARHEGDE oparta jest na trzech obszarach: inwestycyjnym, doradczym i charytatywnym. Działalność inwestycyjna Spółki jako podstawowy obszar jej aktywności skoncentrowana jest przede wszystkim na inwestycjach w branży deweloperskiej, za każdym razem poszukując najbardziej ekonomicznie efektywnych projektów. Analizy prowadzone przez Spółkę  wyłaniają projekty, które to w najbliższym czasie winny wygenerować przychody na zakładanym poziomie. Działalność doradcza Spółki skupia się wykorzystaniu zasobów ludzkich w zakresie marketingu i promocji. Działania te zmierzają do wypracowania z kluczowymi klientami relacji umożliwiających powstanie wspólnej strategii rynkowej dla szeregu podmiotów gospodarczych zarówno prywatnych jak i publicznych. Działalność charytatywna opiera się na współpracy  polskimi i zagranicznymi podmiotami silnie skoncentrowanymi na celach zbieżnych z obranymi przez Spółkę w stosunku do wspierania rozwoju rynku kapitałowego ze szczególnym uwzględnieniem zasad CSR. Działalność ta jest ściśle skorelowana z celami podstawowej działalności oraz misji Spółki, a także z przyjętą strategią rozwoju.