PL   EN

Dematerializacja akcji

Zarząd STARHEDGE S.A. działając na podstawie art. 16 Ustawy z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie Ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw; Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, z późn. zm.) wzywa wszystkich Akcjonariuszy posiadających niezdematerializowane akcje STARHEDGE S.A. do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu przeprowadzenia ich dematerializacji, która dokonana zostanie poprzez rejestrację akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (KDPW).

 

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Łączyny 5, 02-820 Warszawa, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 9:30 do 16:30. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi.

 

Niniejsze wezwanie jest pierwszym spośród pięciu wymaganych przez przepisy prawa.