PL   EN

Działalność charytatywna

Działalność charytatywna STARHEDGE opiera się w głównej mierze na wspieraniu  podmiotów silnie skoncentrowanych na następujących celach:

 • Wspierania edukacji młodych osób mające na celu wykształcenie i rozwój ekspertów w różnorodnych dziedzinach;
 • propagowania powszechnego uczestnictwa Inwestorów w Walnych Zgromadzeniach Spółek Kapitałowych;
 • działania na rzecz zniesienia podatku od zysków kapitałowych, dla  inwestycji długoterminowych oraz jednolitego , wspólnego opodatkowania zysków i rozliczania straty z przychodów z kapitałów pieniężnych;
 • popularyzacji idei zrównoważonego rozwoju wobec wszystkich interesariuszy Rynku Kapitałowego;
 • działania na rzecz przestrzegania reguł uczciwego obrotu  i konkurencji na  rynku kapitałowym;
 • działania na rzecz opiniowania i współtworzenia aktów prawnych oraz zasad dobrych praktyk;
 • działania na rzecz zapewnienia powszechnego dostępu do rzetelnych informacji
  na rynku kapitałowym;
 • działania na  rzecz  rozwoju i upowszechniania zrównoważonych Relacji Inwestorskich;
 • działania na rzecz promocji odpowiedzialnego biznesu wśród spółek kapitałowych;
 • działania na rzecz umożliwiania zdobycia wiedzy i  kwalifikacji dających inwestorom możliwość czynnego wpływu na kształt rynku kapitałowego;
 • występowania w imieniu Inwestorów przed sądami i organami administracji rządowej i samorządowej;
 • organizację spotkań i szkoleń mających na celu propagowanie idei raportowania GRI (Global Reporting Initiative), wprowadzania standardów AA1000 oraz normy ISO 26000;
 • budowania społeczeństwa obywatelskiego poprzez doskonalenie relacji Inwestorów jako interesariuszy Spółek Kapitałowych;
 • ochrony praw Inwestorów oraz innych interesariuszy rynku kapitałowego;
 • opiniowania aktów prawnych, w szczególności dotyczących prawa rynków kapitałowych, prawa gospodarczego, handlowego, finansowego, bankowego.
 • propagowania zdrowego, nowatorskiego i aktywnego trybu życia;
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz sportu;
 • upowszechniania i ochrony wolności oraz praw człowieka a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 • przeciwdziałania marginalizacjom społecznym, patologiom i demoralizacji młodzieży;
 • działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.