PL   EN

Zarząd Spółki

Aleksandra Fritz – Prezes Zarządu.


Pani Aleksandra Fritz jest absolwentką Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, gdzie uzyskała tytuł magistra inżyniera na kierunku Budownictwo. Od roku2001 jest Licencjonowanym Zarządcą Nieruchomości. W roku 2013 ukończyła Akademie
Leona Koźmińskiego w Warszawie, Studia Podyplomowe – Analityk finansowy ryzyka kredytowego.
W latach 2006-2021 zdobywała doświadczenie zawodowe na wielu stanowiskach w sektorze bankowym w obszarze bankowości korporacyjnej i przedsiębiorstw. Pracę w tym sektorze rozpoczęła w Banku Millennium SA od obszaru Restrukturyzacji i Windykacji, kontynuując w obszarze sprzedaży. Następne lata to kontynuacją w kolejnych instytucjach międzynarodowych: Raiffeisen Bank Polska SA, Alior Bank SA, Bank BPH SA oraz Bank Ochrony Środowiska SA. Pani Aleksandra Fritz przechodziła kolejne etapy kariery zawodowej począwszy od stanowisk eksperckich do zarządzającego kilkudziesięcioosobowymi zespołami odpowiedzialnego za wielomiliardowy portfel
kredytowy i sieć oddziałów. Posiada doświadczenie we współpracy i finansowaniu zarówno z największych firm polskich jak i podmiotów międzynarodowych.
Od 2013 jako Prezes Zarządu jest związana ze Spółką MEDENIT BUSINESS PROFIT sp. zo.o.
Od 2017 pełnił funkcję Prezesa Zarządu w WILLA MIEJSKA sp. z o.o. oraz Komandytariusza w Spółce WILLA MIEJSKA sp. z o.o. U21 SK.W ramach aktywności zawodowej zdobyła doświadczenie w obszarze projektów deweloperskich, zarządzania nieruchomościami, finansowania projektów inwestycyjnych.
Przez ponad 10 lat Pani Aleksandra Fritz była wykładowcą akademickim z zakresu zarządzania nieruchomościami na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Pani Aleksandra Fritz nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna do działalności emitenta. Nie jest też wspólnikiem konkurencyjnej spółki, ani członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub prawnej. Pani Aleksandra Fritz nie wykonuje poza Emitentem działalności o istotnym dla niego znaczeniu.
W okresie ostatnich pięciu lat Pani Aleksandra Fritz nie pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego w żadnej spółce której dotyczyłaby upadłość, restrukturyzacja, zarząd komisaryczny lub likwidacji. Pani Aleksandra Fritz nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. W okresie ostatnich pięciu lat Pani Aleksandra Fritz nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych oraz za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego. W okresie ostatnich pięciu lat Pani Aleksandra Fritz
nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.