PL   EN

Struktura Akcjonariatu

Wskazanie  akcjonariuszy  posiadających  bezpośrednio  lub  pośrednio  przez  podmioty  zależne  co  najmniej  5%

ogólnej  liczby  głosów  na  walnym  zgromadzeniu  STARHEDGE  S.A.  na  dzień  przekazania  raportu  półrocznego

wraz  ze  wskazaniem  liczby  posiadanych  przez  te  podmioty  akcji,  ich  procentowego  udziału  w  kapitale

zakładowym,  liczby  głosów  z  nich  wynikających  i  ich  procentowego  udziału  w  ogólnej  liczbie  głosów  na

walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji STARHEDGE S.A.

w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego.

Według wiedzy Emitenta, na  dzień  28    września  2018  roku co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym

Zgromadzeniu Akcjonariuszy posiadali:

Stan na dzień 29.04.2019 roku
NazwaLiczba akcji w szt.% udział w kapitale zakładowym% udział ogólnej liczby głosów na WZA
RESTATA INVESTMENTS LIMITED z siedzibą na Gibraltarze28 900 62332,8432,84
Andrzej Witkowski25 678 00029,1729,17
GOODMAX sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie28 088 59731,9131,91