PL   EN

2018 r.

Raport bieżący nr 20/2019 - Powołanie Spółki celowej PIOTRKOWSKA ART Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 2019-12-02

Zarząd Spółki Starhedge S.A. zwaną dalej: "Emitent", "Starhedge z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 2 grudnia 2019 r. w kancelarii Notarialnej zawiązana została PIOTRKOWSKA ART Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością– spółka celowa do realizacji projektu dla inwestycji polegającej na budowie obiektów mieszkaniowych wielorodzinnych. Powołana Spółka celowa jest narzędziem inwestycji długoterminowej Emitenta z regularnym zwrotem, którego powodem powołania jest w szczególności utworzenie podmiotu posiadającego własną zdolność kredytową, zapewniającą płynność środków. Emitent objął 100 % udziałów w ww. spółce tj. 2.000 _dwa tysiące_ udziałów po 50,00 _pięćdziesiąt_ złotych każdy udział, o łącznej wartości 100.000,00 _sto tysięcy_ złotych i pokrył je w całości wkładem niepieniężnym _aportem_ w postaci prawa własności nieruchomości położonej w Łodzi, dzielnicy Łódź-Śródmieście, obrębie S-7, przy ulicy Piotrkowskiej bez numeru, stanowiącej działkę gruntu oznaczoną numerem 69/172 _sześćdziesiąt dziewięć łamane przez sto siedemdziesiąt dwa_ o powierzchni 07 _siedem_ arów 82 _osiemdziesiąt dwa_ metry kwadratowe, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LD1M/00037242/0, o wartości 1.968.000,00 _jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy_ złotych brutto, przy czym powstała nadwyżka wartości wniesionego wkładu niepieniężnego nad wartością nominalną objętych udziałów w kwocie 1.868.000,00 _jeden milion osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy_ złotych zostaje przekazana do kapitału zapasowego Spółki _agio_.
Opisana powyżej nieruchomość jest wolna jest od wszelkich zajęć, obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich oraz ograniczeń w rozporządzaniu, praw rzeczowych ograniczonych, oprócz tych opisanych powyżej, w tym nieujawnionych w księdze wieczystej, na przedmiotowej nieruchomości nie ciążą zaległości z tytułu podatku od nieruchomości lub opłat za użytkowanie wieczyste, opisana powyżej nieruchomość nie jest przedmiotem umów najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu ani innej podobnej umowy. Opisana powyżej nieruchomość nie stanowi przedmiotu jakiegokolwiek zabezpieczenia ani postępowania egzekucyjnego, nie jest przedmiotem jakichkolwiek postępowań sądowych czy administracyjnych oraz jakichkolwiek innych postępowań powodujących utratę praw do przedmiotowej nieruchomości, nie istnieją żadne, choćby nieprawomocne decyzje administracyjne, orzeczenia sądów lub zgłoszone prywatne roszczenia osób trzecich dotyczące przedmiotowego prawa, nieruchomość nie jest obciążona jakimikolwiek zaległościami wobec Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, do których miałyby zastosowanie przepisy ordynacji podatkowej, w szczególności nie została wydana w stosunku do Spółki żadna decyzja właściwego organu podatkowego, mogąca prowadzić do powstania hipoteki przymusowej. Opisana powyżej działka gruntu jest niezabudowana i posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Opisana powyżej nieruchomość nie znajduje się na terenie specjalnej strefy ekonomicznej i dla nieruchomości opisanej powyżej nie ma obecnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu ani decyzja, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach, nie ma także obecnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nabyta nieruchomość nie jest położna na terenie Specjalnej Strefy Rewitalizacji ani na terenie, który rada gminy wyznaczyła jako obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji uchwałą, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 09 października 2015 roku o rewitalizacji, przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta ochroną archeologiczną ani konserwatorską, na nieruchomości nie znajdują się żadne stanowiska archeologiczne, nie są też prowadzone badania, poszukiwania archeologiczne lub prace konserwatorskie, ograniczające korzystanie z nieruchomości, żadne toksyczne ani niebezpieczne odpady czy substancje nie były wykorzystywane, przechowywane ani składowane na powierzchni lub pod powierzchnią przedmiotowej nieruchomości, jak również nieruchomość ani żadna z jej części nie jest zanieczyszczona lub skażona w stopniu, który mógłby skutkować odpowiedzialnością cywilną, karną lub administracyjną, w tym w szczególności zobowiązaniem do przeprowadzenia działań zapobiegawczych lub naprawczych w stosunku do nieruchomości.
Dla wskazanej wyżej nieruchomości zostały ustalone warunki zabudowy tej inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych.
W Umowie nowo powołanej Spółki wskazano w szczególności, iż zachowaniem postanowień kodeksu spółek handlowych, udziały w kapitale zakładowym są zbywalne, dziedziczne, mogą być przedmiotem darowizny oraz mogą być umarzane, zaś ich Zbycie i zastawienie udziałów następuje w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Ponadto wspólnicy mogą być zobowiązani, w stosunku proporcjonalnym do posiadanych udziałów do wniesienia dopłat nie przekraczających każdorazowo tysiąckrotnej wartości nominalnej posiadanych udziałów. Zarząd został także upoważniony do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 100.000.000,00 _sto milionów_ złotych dokonane w terminie do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące pięćdziesiątego /31.12.2050/ nie stanowi zmiany umowy Spółki. Kapitał zakładowy został w całości wniesiony i objęty przez wspólnika.
Z uwagi na wartość wniesionych kapitałów oraz znaczenie zawiązania spółki dla prowadzonej przez Emitenta działalności gospodarczej, a tym samym jej potencjalny charakter cenotwórczy, informacja o powołaniu spółki celowej została zakwalifikowana jako informacja poufna.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _zwane też MAR_.

Czytaj więcej…


Raport bieżący nr 19/2019 KOREKTA 2019-11-29

Powołanie Spółki celowej SOLARIS HOUSE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. korekta

Zarząd Spółki Starhedge S.A. _zwaną dalej: "Emitent", "Starhedge_ z siedzibą w Warszawie informuje, że w opublikowanym w dniu dzisiejszym raporcie ESPI 19/2019 brakuje części treści raportu dotyczącego w szczególności wielkości wkładów na kapitał zakładowy oraz struktury udziałowej. Poniżej pełna prawidłowa treść raportu:
Zarząd Spółki Starhedge S.A. _zwaną dalej: "Emitent", "Starhedge_ z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 27 listopada 2019 r. w kancelarii Notarialnej zawiązana została SOLARIS HOUSE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością– spółka celowa do realizacji projektu dla inwestycji polegającej na budowie obiektów mieszkaniowych wielorodzinnych. Powołana Spółka celowa jest narzędziem inwestycji długoterminowej Emitenta z regularnym zwrotem, którego powodem powołania jest w szczególności utworzenie podmiotu posiadającego własną zdolność kredytową, zapewniającą płynność środków. Emitent objął 100 % udziałów w ww. spółce tj. 2.000 _dwa tysiące_ udziałów po 50,00 _pięćdziesiąt_ złotych każdy udział, o łącznej wartości 100.000,00 _sto tysięcy_ złotych i pokrył je w całości wkładem niepieniężnym _aportem_ w postaci prawa własności nieruchomości położonej w Bełchatowie, przy ulicy Czaplinieckiej numer 44B _czterdzieści cztery z literą ,,B"_, stanowiącej działki gruntu oznaczone numerami: 583/1 _pięćset osiemdziesiąt trzy łamane przez jeden_ oraz 583/3 _pięćset osiemdziesiąt trzy łamane przez trzy_ o łącznej powierzchni 90 _dziewięćdziesiąt_ arów 90 _dziewięćdziesiąt_ metrów kwadratowych, dla których to działek Sąd Rejonowy w Bełchatowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PT1B/00034352/1, o wartości 1.100.000,00 _jeden milion sto tysięcy_ złotych, przy czym powstała nadwyżka wartości wniesionego wkładu niepieniężnego nad wartością nominalną objętych udziałów w kwocie 1.000.000,00 _jeden milion_ złotych zostaje przekazana do kapitału zapasowego Spółki _agio_.
W dziale IV powołanej księgi wieczystej wpisów nie ma, wszystkie działy powołanej księgi wieczystej wolne są od wzmianek o wnioskach. Opisana powyżej nieruchomość nie jest przedmiotem umów najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu ani innej podobnej umowy. Nieruchomość wolna jest od wszelkich zajęć, obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich oraz ograniczeń w rozporządzaniu, praw rzeczowych ograniczonych, w tym nieujawnionych w księdze wieczystej, na przedmiotowej nieruchomości nie ciążą zaległości z tytułu podatku od nieruchomości lub opłat za użytkowanie wieczyste. Nieruchomość nie jest przedmiotem umów najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu ani innej podobnej umowy. Nieruchomość opisana w niniejszym raporcie nie stanowi przedmiotu jakiegokolwiek zabezpieczenia ani postępowania egzekucyjnego, nie jest przedmiotem jakichkolwiek postępowań sądowych czy administracyjnych oraz jakichkolwiek innych postępowań powodujących utratę praw do przedmiotowej nieruchomości, nie istnieją żadne, choćby nieprawomocne decyzje administracyjne, orzeczenia sądów lub zgłoszone prywatne roszczenia osób trzecich dotyczące przedmiotowego prawa, nieruchomość nie jest obciążona jakimikolwiek zaległościami wobec Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, do których miałyby zastosowanie przepisy ordynacji podatkowej, w szczególności nie została wydana w stosunku do Spółki żadna decyzja właściwego organu podatkowego, mogąca prowadzić do powstania hipoteki przymusowej.
Dla wskazanej wyżej nieruchomości został ustalony plan zagospodarowania przestrzennego polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, utrzymanie funkcji mieszkaniowej i usługowej, jako dominującego przeznaczenia na obszarze objętym planem. Funkcjami uzupełniającymi w Planie są w szczególności zabudowa garażowa, towarzysząca zabudowie mieszkaniowej, w szczególności parkingi, w tym parkingi podziemne, wraz z drogami obsługującymi teren.
W Umowie nowo powołanej Spółki wskazano w szczególności, iż zachowaniem postanowień kodeksu spółek handlowych, udziały w kapitale zakładowym są zbywalne, dziedziczne, mogą być przedmiotem darowizny oraz mogą być umarzane, zaś ich Zbycie i zastawienie udziałów następuje w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Ponadto wspólnicy mogą być zobowiązani, w stosunku proporcjonalnym do posiadanych udziałów do wniesienia dopłat nie przekraczających każdorazowo tysiąckrotnej wartości nominalnej posiadanych udziałów. Zarząd został także upoważniony do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 100.000.000,00 _sto milionów_ złotych dokonane w terminie do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące pięćdziesiątego /31.12.2050/ nie stanowi zmiany umowy Spółki. Kapitał zakładowy został w całości wniesiony i objęty przez wspólnika.
Z uwagi na wartość wniesionych kapitałów oraz znaczenie zawiązania spółki dla prowadzonej przez Emitenta działalności gospodarczej, a tym samym jej potencjalny charakter cenotwórczy, informacja o powołaniu spółki celowej została zakwalifikowana jako informacja poufna.

Czytaj więcej…


Raport bieżący nr 19/2019 2019-11-29
Powołanie Spółki celowej SOLARIS HOUSE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zarząd Spółki Starhedge S.A. _zwaną dalej: "Emitent", "Starhedge_ z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 27 listopada 2019 r. w kancelarii Notarialnej zawiązana została SOLARIS HOUSE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością– spółka celowa do realizacji projektu dla inwestycji polegającej na budowie obiektów mieszkaniowych wielorodzinnych. Powołana Spółka celowa jest narzędziem inwestycji długoterminowej Emitenta z regularnym zwrotem, którego powodem powołania jest w szczególności utworzenie podmiotu posiadającego własną zdolność kredytową, zapewniającą płynność środków. Emitent objął 100 % udziałów w ww. spółce tj. 2.000 _dwa tysiące_ udziałów po 50,00 _pięćdziesiąt_ złotych każdy udział, o łącznej wartości 100.000,00 _sto tysięcy_ złotych i pokrył je w całości wkładem niepieniężnym _aportem_ w postaci prawa własności nieruchomości położonej w Bełchatowie, przy ulicy Czaplinieckiej numer 44B _czterdzieści cztery z literą ,,B"_, stanowiącej działki gruntu oznaczone numerami: 583/1 _pięćset osiemdziesiąt trzy łamane przez jeden_ oraz 583/3 _pięćset osiemdziesiąt trzy łamane przez trzy_ o łącznej powierzchni 90 _dziewięćdziesiąt_ arów 90 _dziewięćdziesiąt_ metrów kwadratowych, dla których to działek Sąd Rejonowy w Bełchatowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PT1B/00034352/1, o wartości 1.100.000,00 _jeden milion sto tysięcy_ złotych, przy czym powstała nadwyżka wartości wniesionego wkładu niepieniężnego nad wartością nominalną objętych udziałów w kwocie 1.000.000,00 _jeden milion_ złotych zostaje przekazana do kapitału zapasowego Spółki _agio_.
W dziale IV powołanej księgi wieczystej wpisów nie ma, wszystkie działy powołanej księgi wieczystej wolne są od wzmianek o wnioskach. Opisana powyżej nieruchomość nie jest przedmiotem umów najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu ani innej podobnej umowy. Nieruchomość wolna jest od wszelkich zajęć, obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich oraz ograniczeń w rozporządzaniu, praw rzeczowych ograniczonych, w tym nieujawnionych w księdze wieczystej, na przedmiotowej nieruchomości nie ciążą zaległości z tytułu podatku od nieruchomości lub opłat za użytkowanie wieczyste. Nieruchomość nie jest przedmiotem umów najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu ani innej podobnej umowy. Nieruchomość opisana w niniejszym raporcie nie stanowi przedmiotu jakiegokolwiek zabezpieczenia ani postępowania egzekucyjnego, nie jest przedmiotem jakichkolwiek postępowań sądowych czy administracyjnych oraz jakichkolwiek innych postępowań powodujących utratę praw do przedmiotowej nieruchomości, nie istnieją żadne, choćby nieprawomocne decyzje administracyjne, orzeczenia sądów lub zgłoszone prywatne roszczenia osób trzecich dotyczące przedmiotowego prawa, nieruchomość nie jest obciążona jakimikolwiek zaległościami wobec Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, do których miałyby zastosowanie przepisy ordynacji podatkowej, w szczególności nie została wydana w stosunku do Spółki żadna decyzja właściwego organu podatkowego, mogąca prowadzić do powstania hipoteki przymusowej.
Dla wskazanej wyżej nieruchomości został ustalony plan zagospodarowania przestrzennego polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, utrzymanie funkcji mieszkaniowej i usługowej, jako dominującego przeznaczenia na obszarze objętym planem. Funkcjami uzupełniającymi w Planie są w szczególności zabudowa garażowa, towarzysząca zabudowie mieszkaniowej, w szczególności parkingi, w tym parkingi podziemne, wraz z drogami obsługującymi teren.
W Umowie nowo powołanej Spółki wskazano w szczególności, iż zachowaniem postanowień kodeksu spółek handlowych, udziały w kapitale zakładowym są zbywalne, dziedziczne, mogą być przedmiotem darowizny oraz mogą być umarzane, zaś ich Zbycie i zastawienie udziałów następuje w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Ponadto wspólnicy mogą być zobowiązani, w stosunku proporcjonalnym do posiadanych udziałów do wniesienia dopłat nie przekraczających każdorazowo tysiąckrotnej wartości nominalnej posiadanych udziałów. Zarząd został także upoważniony do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 100.000.000,00 _sto milionów_ złotych dokonane w terminie do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące pięćdziesiątego /31.12.2050/ nie stanowi zmiany umowy Spółki. Kapitał zakładowy został w całości wniesiony i objęty przez wspólnika.
Z uwagi na wartość wniesionych kapitałów oraz znaczenie zawiązania spółki dla prowadzonej przez Emitenta działalności gospodarczej, a tym samym jej potencjalny charakter cenotwórczy, informacja o powołaniu spółki celowej została zakwalifikowana jako informacja poufna.

Czytaj więcej…


Raport bieżący nr 18/2019 2019-11-28
Powołanie Spółki celowej GARDEN HOUSE NOWE SADY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Zarząd Spółki Starhedge S.A. _zwaną dalej: "Emitent", "Starhedge_ z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 27 listopada 2019 r. w kancelarii Notarialnej zawiązana została GARDEN HOUSE NOWE SADY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością– spółka celowa do realizacji projektu dla inwestycji polegającej na budowie obiektów mieszkaniowych wielorodzinnych. Powołana Spółka celowa jest narzędziem inwestycji długoterminowej Emitenta z regularnym zwrotem, którego powodem powołania jest w szczególności utworzenie podmiotu posiadającego własną zdolność kredytową, zapewniającą płynność środków. Emitent objął 100 % udziałów w ww. spółce tj. 2.000 _dwa tysiące_ udziałów po 50,00 _pięćdziesiąt_ złotych każdy udział, o łącznej wartości 100.000,00 _sto tysięcy_ złotych i pokrył je w całości wkładem niepieniężnym _aportem_ w postaci prawa własności nieruchomości stanowiącej działkę gruntu oznaczoną numerem 61/7 _sześćdziesiąt jeden łamane przez siedem_, o powierzchni 01 _jeden_ hektar 05 _pięć_ arów 84 _osiemdziesiąt cztery_ metry kwadratowe, położonej w Łodzi, dzielnicy Łódź-Górna, przy ulicy Nowe Sady, obrębie G-8, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LD1M/00328204/9, o wartości 7.400.000,00 _siedem milionów czterysta tysięcy_ złotych, przy czym powstała nadwyżka wartości wniesionego wkładu niepieniężnego nad wartością nominalną objętych udziałów w kwocie 7.300.000,00 _siedem milionów trzysta tysięcy_ złotych zostaje przekazana do kapitału zapasowego Spółki _agio_.
Opisana powyżej nieruchomość nie jest przedmiotem umów najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu ani innej podobnej umowy. Nieruchomość nie stanowi przedmiotu jakiegokolwiek zabezpieczenia ani postępowania egzekucyjnego, nie jest przedmiotem jakichkolwiek postępowań sądowych czy administracyjnych oraz jakichkolwiek innych postępowań powodujących utratę praw do przedmiotowej nieruchomości, nie istnieją żadne, choćby nieprawomocne decyzje administracyjne, orzeczenia sądów lub zgłoszone prywatne roszczenia osób trzecich dotyczące przedmiotowego prawa, nieruchomość nie jest obciążona jakimikolwiek zaległościami wobec Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, do których miałyby zastosowanie przepisy ordynacji podatkowej, w szczególności nie została wydana w stosunku do Spółki żadna decyzja właściwego organu podatkowego, mogąca prowadzić do powstania hipoteki przymusowej. Nieruchomość wolna jest od wszelkich zajęć, obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich oraz ograniczeń w rozporządzaniu, praw rzeczowych ograniczonych, w tym nieujawnionych w księdze wieczystej, na przedmiotowej nieruchomości nie ciążą zaległości z tytułu podatku od nieruchomości. Dla wskazanej wyżej nieruchomości zostały ustalone warunki zabudowy tej inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z urządzeniami budowlanymi oraz zjazdu z ulicy. Nieruchomość nie jest zabudowana i posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.
Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu ani decyzja, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach, nie ma także obecnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nabyta nieruchomość nie jest położna na terenie Specjalnej Strefy Rewitalizacji ani na terenie, który rada gminy wyznaczyła jako obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji uchwałą, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 09 października 2015 roku o rewitalizacji, przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta ochroną archeologiczną ani konserwatorską, na nieruchomości nie znajdują się żadne stanowiska archeologiczne, nie są też prowadzone badania, poszukiwania archeologiczne lub prace konserwatorskie, ograniczające korzystanie z nieruchomości, żadne toksyczne ani niebezpieczne odpady czy substancje nie były wykorzystywane, przechowywane ani składowane na powierzchni lub pod powierzchnią przedmiotowej nieruchomości, jak również nieruchomość ani żadna z jej części nie jest zanieczyszczona lub skażona w stopniu, który mógłby skutkować odpowiedzialnością cywilną, karną lub administracyjną, w tym w szczególności zobowiązaniem do przeprowadzenia działań zapobiegawczych lub naprawczych w stosunku do nieruchomości.
W Umowie nowo powołanej Spółki wskazano w szczególności, iż zachowaniem postanowień kodeksu spółek handlowych, udziały w kapitale zakładowym są zbywalne, dziedziczne, mogą być przedmiotem darowizny oraz mogą być umarzane, zaś ich Zbycie i zastawienie udziałów następuje w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Ponadto wspólnicy mogą być zobowiązani, w stosunku proporcjonalnym do posiadanych udziałów do wniesienia dopłat nie przekraczających każdorazowo tysiąckrotnej wartości nominalnej posiadanych udziałów. Zarząd został także upoważniony do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 100.000.000,00 _sto milionów_ złotych dokonane w terminie do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące pięćdziesiątego /31.12.2050/ nie stanowi zmiany umowy Spółki. Kapitał zakładowy został w całości wniesiony i objęty przez wspólnika.
Z uwagi na wartość wniesionych kapitałów oraz znaczenie zawiązania spółki dla prowadzonej przez Emitenta działalności gospodarczej, a tym samym jej potencjalny charakter cenotwórczy, informacja o powołaniu spółki celowej została zakwalifikowana jako informacja poufna.Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _zwane też MAR_.

Czytaj więcej…


Raport bieżący nr 17/2019 2019-11-28
Powołanie Spółki celowej CRYSTAL RESIDENCE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Starhedge S.A. _zwaną dalej: "Emitent", "Starhedge_ z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 27 listopada 2019 r. w kancelarii Notarialnej zawiązana została CRYSTAL RESIDENCE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością– spółka celowa do realizacji projektu dla inwestycji polegającej na budowie obiektów mieszkaniowych wielorodzinnych. Powołana Spółka celowa jest narzędziem inwestycji długoterminowej Emitenta z regularnym zwrotem, którego powodem powołania jest w szczególności utworzenie podmiotu posiadającego własną zdolność kredytową, zapewniającą płynność środków. Emitent objął 100 % udziałów w ww. spółce tj. 2.000 _dwa tysiące_ udziałów po 50,00 _pięćdziesiąt_ złotych każdy udział, o łącznej wartości 100.000,00 _sto tysięcy_ złotych i pokrył je w całości wkładem niepieniężnym _aportem_ w postaci prawa własności nieruchomości położonej w Łodzi, dzielnicy Polesie, przy ulicy Obywatelskiej stanowiącej działkę gruntu oznaczoną numerem 204/9 _dwieście cztery łamane przez dziewięć_ o powierzchni 39 _trzydzieści dziewięć_ arów 27 _dwadzieścia siedem_ metrów kwadratowych, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LD1M/00072801/4 - o wartości 6.700.000,00 _sześć milionów siedemset tysięcy_ złotych, przy czym powstała nadwyżka wartości wniesionego wkładu niepieniężnego nad wartością nominalną objętych udziałów w kwocie 6.600.000,00 _sześć milionów sześćset tysięcy_ złotych została przekazana do kapitału zapasowego Spółki _agio_.
Nieruchomość wolna jest od wszelkich zajęć, obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich oraz ograniczeń w rozporządzaniu, praw rzeczowych ograniczonych, w tym nieujawnionych w księdze wieczystej, na przedmiotowej nieruchomości nie ciążą zaległości z tytułu podatku od nieruchomości. Opisana powyżej nieruchomość nie jest przedmiotem umów najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu ani innej podobnej umowy. Nieruchomość nie stanowi przedmiotu jakiegokolwiek zabezpieczenia ani postępowania egzekucyjnego, nie jest przedmiotem jakichkolwiek postępowań sądowych czy administracyjnych oraz jakichkolwiek innych postępowań powodujących utratę praw do przedmiotowej nieruchomości, nie istnieją żadne, choćby nieprawomocne decyzje administracyjne, orzeczenia sądów lub zgłoszone prywatne roszczenia osób trzecich dotyczące przedmiotowego prawa, nieruchomość nie jest obciążona jakimikolwiek zaległościami wobec Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, do których miałyby zastosowanie przepisy ordynacji podatkowej, w szczególności nie została wydana w stosunku do Spółki żadna decyzja właściwego organu podatkowego, mogąca prowadzić do powstania hipoteki przymusowej. Dla nieruchomości opisanej powyżej nie ma obecnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego natomiast wydana została decyzja o warunkach zabudowy dla budowy obiektów wielorodzinnych z urządzeniami budowlanymi oraz przebudową zjazdu z ulicy. Wydana decyzja jest prawomocna _ostateczna_ i znajduje się w obrocie prawnym.
Nieruchomość jest zabudowana i posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.
W Umowie nowo powołanej Spółki wskazano w szczególności, iż zachowaniem postanowień kodeksu spółek handlowych, udziały w kapitale zakładowym są zbywalne, dziedziczne, mogą być przedmiotem darowizny oraz mogą być umarzane, zaś ich Zbycie i zastawienie udziałów następuje w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Ponadto wspólnicy mogą być zobowiązani, w stosunku proporcjonalnym do posiadanych udziałów do wniesienia dopłat nie przekraczających każdorazowo tysiąckrotnej wartości nominalnej posiadanych udziałów. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 100.000.000,00 _sto milionów_ złotych dokonane w terminie do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące pięćdziesiątego /31.12.2050/ nie stanowi zmiany umowy Spółki. Kapitał zakładowy został w całości wniesiony i objęty przez jedynego wspólnika. Zarząd został także upoważniony do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.
Z uwagi na wartość wniesionych kapitałów oraz znaczenie zawiązania spółki dla prowadzonej przez Emitenta działalności gospodarczej, a tym samym jej potencjalny charakter cenotwórczy, informacja o powołaniu spółki celowej została zakwalifikowana jako informacja poufna. Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _zwane też MAR_.

Czytaj więcej…


Raport bieżący nr 16/2019 - Zawarcie przez Emitenta Umowy przeniesienia własności nieruchomości. 2019-11-25

Zarząd Starhedge S.A. informuje, że w dniu 25 listopada 2019 roku zawarł z osobą prawną Umowę przeniesienia własności nieruchomości "Umowa". Emitent kupił na rzecz Spółki nieruchomość położoną w Łodzi, przy ulicy Krzysztofa Cedry bez numeru stanowiącą działkę gruntu o obszarze 56 (pięćdziesiąt sześć arów, za cenę w kwocie 1.320.000,00 jeden milion trzysta dwadzieścia tysięcy złotych.

W działach I-Sp, III i IV księgi wieczystej prowadzonej dla ww. nieruchomości wpisów nie ma.

Na przedmiotowej nieruchomości nie ciążą zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, nieruchomość położona w Łodzi, przy ulicy Krzysztofa Cedry bez numeru stanowiącą działkę gruntu o obszarze 56 _pięćdziesiąt sześć_ arów nie jest przedmiotem żadnych umów najmu bądź dzierżawy, użyczenia, leasingu ani innej podobnej umowy, przedmiotu jakiegokolwiek postępowania egzekucyjnego, nie jest przedmiotem jakichkolwiek postępowań sądowych czy administracyjnych oraz jakichkolwiek innych postępowań powodujących utratę praw do przedmiotowej nieruchomości, nie jest obciążona jakimikolwiek zaległościami wobec Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, do których miałyby zastosowanie przepisy ordynacji podatkowej, w szczególności nie została wydana w stosunku do Sprzedającej Spółki żadna decyzja właściwego organu podatkowego, mogąca prowadzić do powstania hipoteki przymusowej, a przeciwko Sprzedającej Spółce nie jest prowadzone postępowanie upadłościowe, naprawcze, ani też postępowanie wywłaszczeniowe, a do chwili obecnej nie były zawierane z osobami trzecimi żadne umowy mające za przedmiot zbycie w całości lub w części nieruchomości opisanej powyżej ani jakiekolwiek jej obciążenie. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej, nie znajduje się na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, opisana powyżej nieruchomość nie jest położona na obszarze zdegradowanym oraz na obszarze rewitalizacji wyznaczonym uchwałą nr XXV/589/16 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi z dnia 10 lutego 2016 roku podjętą przez Radę Miejską w Łodzi ani nie są położne na terenie Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 09 października 2015 roku o rewitalizacji , na nieruchomości nie znajdują się żadne stanowiska archeologiczne, nie są też prowadzone badania, poszukiwania archeologiczne lub prace konserwatorskie, ograniczające korzystanie z nieruchomości, żadne toksyczne ani niebezpieczne odpady czy substancje nie były wykorzystywane, przechowywane ani składowane na powierzchni lub pod powierzchnią przedmiotowej nieruchomości, jak również nieruchomość ani żadna z jej części nie jest zanieczyszczona lub skażona w stopniu, który mógłby skutkować odpowiedzialnością cywilną, karną lub administracyjną, w tym w szczególności zobowiązaniem do przeprowadzenia działań zapobiegawczych lub naprawczych w stosunku do nieruchomości.
Nabyta nieruchomość stanowi nieruchomość rolną w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego. Przed zawarciem niniejszej Umowy została zawarta Umowa pod warunkiem, że Skarb Państwa - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa nie wykona przysługującego mu na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego – prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości opisanej powyżej za cenę w kwocie 1.320.000,00 _jeden milion trzysta dwadzieścia tysięcy_ złotych. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Z zaświadczenia wydanego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wynika, iż Oddział Terenowy nie skorzysta z prawa pierwokupu wyżej opisanej nieruchomości rolnej.
Cena sprzedaży w kwocie 1.320.000,00 _jeden milion trzysta dwadzieścia tysięcy_ złotych została zapłacona przelewem na rachunek bankowy Sprzedającej Spółki w całości przed podpisaniem aktu notarialnego.
Pozostałe postanowienia umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych, jak również warunków rozwiązujących.
Wobec zawarcia Umowy notariusz dokonał czynności polegającej na złożeniu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wniosku wieczystoksięgowego obejmującego żądania, aby Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych wpisał w dziale II księgi wieczystej spółkę pod firmą: STARHEDGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie jako właściciela nieruchomości objętej tą księgą wieczystą.

Opisana wyżej umowa, jest finalna umową zawartą przez Emitenta ze sprzedającą osobą prawną i nie zachodzą pomiędzy podmiotami powiązania osobowe, ani kapitałowe.

O istotności zawartej Umowy decyduje znaczący wpływ nabytej nieruchomości poprzez planowaną na jej obszarze inwestycje na przychody Spółki oraz jej znaczenie dla prowadzonej przez Emitenta działalności gospodarczej, a tym samym jej potencjalny charakter cenotwórczy, i w związku z tym informacja o zawarciu Umowy została zakwalifikowana jako informacja poufna.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _zwane też MAR_.

Czytaj więcej…


Raport bieżący 15/2019 - Zmiana terminu publikacji śródrocznego skróconego raportu finansowego. 2019-11-25

Zarząd Starhedge S.A. podaje do publicznej wiadomości informację o zmianie daty publikacji jednostkowego i skonsolidowanego śródrocznego skróconego raportu finansowego za okres od 1 stycznia 2019 do 30 września 2019 roku, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 4/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe zamiast 29 listopada 2019 roku zostanie opublikowany w dniu 22 listopada 2019 roku.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Czytaj więcej…


Raport bieżący nr 14/2019 - Zawarcie przez Emitenta umowy przyrzeczonej nabycia nieruchomości. 2019-08-08

Zarząd Starhedge S.A.  informuje, że w dniu 6 sierpnia 2019 roku zawarł z osobą fizyczną definitywną umowę nabycia nieruchomości stanowiącej działkę gruntu o powierzchni jeden hektar dwadzieścia pięć arów osiemdziesiąt cztery metry kwadratowe, położonej w Łodzi, przy ulicy Nowe Sady w dzielnicy Górna.
W działach I-Sp, powołanej księgi wieczystej wpisów nie ma, w dziale III powołanej księgi wieczystej wpisane jest roszczenie o przeniesienie własności objętej tą księgą wieczystą nieruchomości, które zgodnie z oświadczeniem Stron wynika z umowy przedwstępnej sprzedaży objętej aktem notarialnym w dniu 05 sierpnia 2018 roku za numerem Rep. A 10130/2018, wpisane na rzecz Spółki – STARHEDGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w dziale IV powołanej księgi wpisana jest hipoteka umowna do kwoty 300.000,00 _trzysta tysięcy_ złotych, zabezpieczająca zwrot uiszczonego zadatku w podwójnej wysokości wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz kosztami dochodzenia roszczenia i kosztami egzekucyjnymi, która wynika z umowy przedwstępnej sprzedaży objętej aktem notarialnym z dnia 05 sierpnia 2018 roku za numerem Rep. A 10130/2018, wpisana na rzecz Spółki – STARHEDGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wszystkie działy powołanej księgi wieczystej wolne są od wzmianek o wnioskach, a stan wpisów w powołanej księdze wieczystej do chwili obecnej nie uległ zmianie i jest zgodny z rzeczywistym stanem prawnym.

Wobec zawarcia Umowy notariusz dokonał czynności polegającej na złożeniu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wniosku wieczystoksięgowego obejmującego żądania, aby Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych wpisał w dziale II księgi wieczystej spółkę pod firmą: STARHEDGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie jako właściciela nieruchomości objętej tą księgą wieczystą.

Dla wskazanej wyżej nieruchomości zostały ustalone warunki zabudowy tej inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z urządzeniami budowlanymi oraz zjazdu z ulicy. Nieruchomość nie jest zabudowana i posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu ani decyzja, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach, nie ma także obecnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nabyta nieruchomość nie jest położna na terenie Specjalnej Strefy Rewitalizacji ani na terenie, który rada gminy wyznaczyła jako obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji uchwałą, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 09 października 2015 roku o rewitalizacji, przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta ochroną archeologiczną ani konserwatorską, na nieruchomości nie znajdują się żadne stanowiska archeologiczne, nie są też prowadzone badania, poszukiwania archeologiczne lub prace konserwatorskie, ograniczające korzystanie z nieruchomości, żadne toksyczne ani niebezpieczne odpady czy substancje nie były wykorzystywane, przechowywane ani składowane na powierzchni lub pod powierzchnią przedmiotowej nieruchomości, jak również nieruchomość ani żadna z jej części nie jest zanieczyszczona lub skażona w stopniu, który mógłby skutkować odpowiedzialnością cywilną, karną lub administracyjną, w tym w szczególności zobowiązaniem do przeprowadzenia działań zapobiegawczych lub naprawczych w stosunku do nieruchomości.

Całkowita cena sprzedaży ustalona w stanie wolnym od wszelkich zajęć, obciążeń oraz praw osób trzecich, została na kwotę 1.675.000,00 zł jeden milion sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych.
Zgodnie z postanowieniami umowy przedwstępnej Starhedge S.A. zapłacił tytułem zadatku, 150.000,00 sto pięćdziesiąt tysięcy złotych przelewem na wskazany przez Sprzedającego rachunek bankowy, kwota 1.525.000,00 jeden milion pięćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych została zapłacona Stronie sprzedającej w całości, przelewem na wskazany przez Sprzedającego rachunek bankowy przed zawarciem niniejszej umowy i została zaliczona na poczet ceny sprzedaży, zaś jej odbiór Strona sprzedająca potwierdziła.

Należy przy tym zaznaczyć , że opóźnienie zawarcia Umowy nastąpiło z przyczyny niezależnej od Spółki i dotyczyło uzyskania przez stronę Sprzedającą interpretacji podatkowej dotyczącej opodatkowania opisywanej Umowy podatkiem VAT. Ponieważ postepowanie w tej sprawie nie zostało zakończone Strony Umowy zgodnie postanowiły, że w przypadku, gdy na skutek rozpoznania sprawy przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi i uznania przez sąd obowiązku opodatkowania podatkiem od towarów i usług, do ceny sprzedaży określonej w niniejszej umowie zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką, co zostanie udokumentowane stosowną fakturą VAT z tytułu dostawy objętej niniejszą Umową oraz aneksem do niniejszej umowy sprzedaży. Kwota podatku VAT, o której mowa powyżej będzie płatna w terminie 7 siedmiu dni licząc od daty doręczenia Emitentowi powyżej opisanej faktury VAT.

Pozostałe postanowienia umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych, jak również warunków rozwiązujących.

Opisana wyżej umowa, jest finalna umową zawartą przez Emitenta ze sprzedającą osobą fizyczną i nie zachodzą pomiędzy podmiotami powiązania osobowe, ani kapitałowe.

Zarząd Emitenta tym samym podtrzymuje chęć realizacji kolejnych projektów w tym sektorze zlokalizowanych na terenie kraju zgodnie z wcześniejszymi zamierzeniami Emitenta w zakresie budowy powierzchni mieszkaniowych.
O istotności zawartej Umowy decyduje znaczący wpływ planowanej inwestycji na przychody Spółki oraz jej znaczenie dla prowadzonej przez Emitenta działalności gospodarczej, a tym samym jej potencjalny charakter cenotwórczy, i w związku z tym informacja o zawarciu Umowy została zakwalifikowana jako informacja poufna.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _zwane też MAR_.

Czytaj więcej…


Raport bieżący nr 13/2019 z plikiem. 2019-07-03

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów obecnych w dniu 28 czerwca 2019 roku _godzina 13:00_ na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Starhedge S.A  Podstawa prawna        Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %  Treść raportu:

Zarząd Spółki Starhedge S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 28 czerwca 2019 roku.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt. 3 – WZA lista powyżej 5% oraz art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

lista_akcjonariuszy_posiadajacych_co_najmniej_5%_glosow_obecnych_na_ZWZA_Starhedge_S_A_28.06.2019

Czytaj więcej…


Raport bieżący nr 12/2019 K 2019-06-29

Treść Uchwał podjętych w dniu 28 czerwca 2019 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy STARHEDGE S.A. Korekta

Zarząd Starhedge S.A. informuje, że w opublikowanym raporcie ESPI nr 12/2019 w uchwale nr 6 sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej STARHEDGE S.A. za rok obrotowy_ omyłkowo podano w treści rok 2017 zamiast 2018, a w uchwale nr 4 _zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ STARHEDGE S.A. zamiast rok 2018 pojawił się omyłkowo rok 2019. Spółka informuje że akt notarialny został prawidłowo sporządzony i nie zawiera powyższych błędów. 
Poniżej pełna treść raportu z poprawionym załącznikiem dotyczącym treści uchwał.
Działając zgodnie z § 19 ust 1. pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [Dz.U. 2018 poz. 757], Zarząd Spółki STARHEDGE S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_ przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w dniu 28 czerwca 2019 roku uchwały, w formie załącznika do niniejszego raportu.
Jednocześnie Zarząd Starhedge S.A. informuje, że:
- zgodnie z § 19 ust 1. pkt. 7 ww. Rozporządzenia nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad;
- zgodnie z § 19 ust 1. pkt. 8 ww. Rozporządzenia nie było uchwał, które byłyby poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte;
- zgodnie z § 19 ust 1. pkt. 9 ww. Rozporządzenia do protokołu podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 19 pkt. 6_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Czytaj więcej…


Raport bieżący 11/2019 z plikiem 2019-06-01

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STARHEDGE S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

  1. Formularz do wykonywania prawa głosów
  2. Info Liczba Głosów
  3. SH Formularz Pełnomocnictwa
  4. Ogłoszenie ZWZA
  5. Projekt Uchwał na ZWZA

Zarząd STARHEDGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd


Czytaj więcej…


Raport bieżący 10/2019 2019-05-25

Rozpoczęcie sprzedaży mieszkań w budynku "Solaris Bełchatów".

Zarząd Spółki Starhedge S.A. (zwaną dalej: "Emitent", "Starhedge lub "Spółka") z siedzibą w Warszawie, informuje, że w dniu 24 maja 2019r. po


Czytaj więcej…


Raport bieżący 9/2019 2019-05-17

Zawarcie przez Emitenta umowy przyrzeczonej nabycia nieruchomości. - Korekta raportu

Zarząd Starhedge S.A. (dalej: Emitent, Spółka ) informuje, że w raporcie nr 9/2019 w zdaniu "Emitent na zakupionym gruncie będzie realizować


Czytaj więcej…


Raport bieżący 8/2019 2019-04-25

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2018

Zarząd Starhedge S.A. ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości informację o zmianie daty przekazania raportu rocznego za 2018 rok i


Czytaj więcej…


Raport bieżący 7/2019 2019-02-23

Uchylenie postanowienia dotyczącego scalenia akcji przy udziale Emitenta

Zarząd Spółki Starhedge S.A. (zwaną dalej: "Emitent", "Starhedge lub "Spółka") z siedzibą w Warszawie, informuje, iż w dniu wczorajszym


Czytaj więcej…


Raport bieżący 6/2019 2019-02-22

Informacja o transakcjach osoby powiązanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.


Czytaj więcej…


Raport bieżący 5/2019 2019-02-20

Wstępne Jednostkowe wyniki finansowe Starhedge S.A. za rok 2018

Zarząd Starhedge S.A (dalej zwanej "Spółką") informuje, iż w związku z zakończeniem w dniu 20.02.2019 r. procesu agregacji danych finansowych


Czytaj więcej…


Raport bieżący 4/2019 2019-01-29
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku
Na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Czytaj więcej…


Raport bieżący 3/2019 2019-01-14
Komunikat GPW o przystąpieniu Emitenta do Programu Wspierania Płynności oraz zmianie systemu notowań akcji.
Zarząd Spółki Starhedge S.A. (zwaną dalej: "Emitent", "Starhedge lub "Spółka") z siedzibą w Warszawie, informuje, iż w dniu 14 stycznia 2019

Czytaj więcej…


Raport bieżący 2/2019 2019-01-05
Wykup papieru wartościowego w formie weksla inwestycyjnego
Zarząd Spółki Starhedge S.A. (zwaną dalej: "Emitent", "Starhedge lub "Spółka") z siedzibą w Warszawie, informuje, iż w dniu 4 stycznia 2019 roku

Czytaj więcej…


Raport bieżący 1/2019 2019-01-02
Odstąpienie przez Emitenta od emisji akcji serii F.
Zarząd Spółki Starhedge S.A. (zwaną dalej: "Emitent", "Starhedge lub "Spółka") z siedzibą w Warszawie, informuje, iż odstąpił od wnioskowanego przez Zarząd Emitenta, a uchwalonego przez WZA podwyższenia kapitału, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym ESPI nr 7/2018.

Czytaj więcej…


Raport bieżący 24/2018 2018-12-28
Wykup weksla inwestycyjnego przed terminem
Zarząd Spółki Starhedge S.A. (zwaną dalej: "Emitent", "Starhedge lub "Spółka") z siedzibą w Warszawie, informuje, iż w dniu 27 grudnia 2018 roku wykupił od Inwestora weksel własny na sumę wynoszącą

Czytaj więcej…


Raport bieżący 23/2018 2018-12-27
Rejestracja scalenia akcji w KRS, zmian w Statucie Spółki Starhedge S.A. oraz informacja o opuszczeniu przez Emitenta segmentu lista alertów.
Zarząd STARHEDGE S.A. (Emitent , z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 27 grudnia 2018r. z ogólnie dostępnej strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości powziął informacje o postanowieniu Sądu Rejonowego

Czytaj więcej…


Raport bieżący 22/2018 2018-12-26
Umowa przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i własności budynków.
Zarząd Spółki Starhedge S.A. (zwaną dalej: "Emitent", "Starhedge z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 22 grudnia 2018 r. w kancelarii Notarialnej została podpisana

Czytaj więcej…


Raport bieżący 21/2018 2018-12-26
Powołanie Spółki celowej FABRYKA OSSERA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Zarząd Spółki Starhedge S.A. (zwaną dalej: "Emitent", "Starhedge)

Czytaj więcej…


Raport bieżący 20/2018 2018-11-15
Zawiadomienie o wydaniu pozwolenia na użytkowanie Inwestycji deweloperskiej „Apartamenty Mackiewicza” w Łodzi.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Starhedge S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej również

Czytaj więcej…


Raport bieżący 19/2018 2018-10-27
Zawarcie Umowy w sprawie emisji papieru wartościowego w formie weksla.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd STARHEDGE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”,

Czytaj więcej…


Raport bieżący 18/2018 2018-10-21
Zawarcie Umowy definitywnej nabycia prawa wieczystego użytkowania gruntu i własności budynków nieruchomości.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Spółki Starhedge S.A. (zwaną dalej: „Emitent”, „Starhedge

Czytaj więcej…


Raport bieżący 17/2018 2018-10-21
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów obecnych w dniu 17 października 2018 roku (godzina 13:00) na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Starhedge S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Czytaj więcej…


Raport bieżący 16/2018 2018-10-17
Treść Uchwał podjętych w dniu 17 października 2018 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy STARHEDGE S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Działając zgodnie z § 19 ust 1. pkt. 6 Rozporządzenia Ministra

Czytaj więcej…


Raport bieżący 15/2018 2018-09-19
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STARHEDGE S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd STARHEDGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym

Czytaj więcej…


Raport bieżący 14/2018 2018-09-13
Zawarcie Umowy nabycia prawa wieczystego użytkowania gruntu i własności budynków nieruchomości pod warunkiem.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Spółki Starhedge S.A. (zwaną dalej: „Emitent”, „Starhedge lub „Spółka”) z siedzibą w Warszawie, informuje, że w dniu wczorajszym tj. 12 września 2018 r. w kancelarii Notarialnej w

Czytaj więcej…


Raport bieżący 13/2018 2018-08-10
Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd spółki Starhedge S.A. z siedzibą w Warszawie („STARHEDGE”, „Emitent”) informuje, że w dniu 9 sierpnia 2018

Czytaj więcej…


Raport bieżący 12/2018 2018-08-06
Zawarcie przez Emitenta umowy przedwstępnej nabycia nieruchomości
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Starhedge S.A. (dalej: Emitent, Spółka ) informuje, że w dniu 5 sierpnia 2018 roku zawarł z osobami fizycznymi przedwstępną umowy sprzedaży nieruchomości (Umowa)

Czytaj więcej…


Raport bieżący 11/2018 2018-08-06
Zawarcie przez Emitenta umowy przedwstępnej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Starhedge S.A. (dalej: Emitent, Spółka ) informuje, że w dniu 5 sierpnia 2018 roku zawarł z osobą fizyczną przedwstępną

Czytaj więcej…


Raport bieżący 10/2018 2018-07-16

Udzielenie prawa przybicia uprawniającego do nabycia (zawarcia Umowy) prawa wieczystego użytkowania gruntu i własności budynków nieruchomościUdzielenie prawa przybicia uprawniającego do nabycia (zawarcia Umowy) prawa wieczystego użytkowania gruntu i własności budynków nieruchomości.

Czytaj więcej…


Raport bieżący 9/2018 2018-07-05

05Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów obecnych w dniu 28 czerwca 2018 roku (godzina 15:00) na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Starhedge S.A.05

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Czytaj więcej…


Raport bieżący 8/2018 2018-06-29

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki STARHEDGE S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w

Czytaj więcej…


Raport bieżący 7/2018 2018-06-28

Treść Uchwał podjętych w dniu 28 czerwca 2018 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy STARHEDGE S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając zgodnie z § 19 ust 1. pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych

Czytaj więcej…


Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STARHEDGE S.A. na dzień 28 czerwca 2018 roku o godz. 15.00 2018-06-04

więcej :

http://starhedge.pl/pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia/wza-zwyczajne/

 

Czytaj więcej…


Raport bieżący 6/2018 2018-06-01

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STARHEDGE S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: Zarząd STARHEDGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym

Czytaj więcej…


Raport bieżący 5/2018 2018-04-21

Zarząd Spółki Starhedge S.A. (zwaną dalej: "Emitent", "Starhedge lub "Spółka") z siedzibą w Warszawie, informuje, że w dniu 20 kwietnia 2018 r. otrzymał podpisaną przez wykonawcę Umowę na wykonanie prac remontowo budowlanych.

Czytaj więcej…


Raport bieżący 4/2018 2018-04-12

Wykonanie zobowiązania na wykreślenie hipoteki

Zarząd Spółki Starhedge S.A. (zwaną dalej: "Emitent", "Starhedge" lub "Spółka") z siedzibą w Warszawie informuje, że otrzymał zawiadomienie o wykreśleniu z księgi wieczystej oznaczonej numerem LD1M/00007619/5 dział IV Hipoteka zobowiązania na rzecz Spółki Central Fund of Immovables Sp. z o.o.

Czytaj więcej…


Raport bieżący 3/2018 2018-03-22

Zawiadomienie w trybie Art.69 o zmianie stanu posiadania akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta

Zarząd Starhedge S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej również "STARHEDGE lub Emitent") działając zgodnie z art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29

Czytaj więcej…


Raport bieżący 2/2018 2018-01-31

Przyznanie statusu zakładu pracy chronionej

Zarząd Spółki Starhedge S.A. (zwaną dalej: "Emitent", "Starhedge lub "Spółka") z siedzibą w Warszawie, informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 31 stycznia 2018 roku powziął wiadomość o przyznaniu Spółce na podstawie wynikającej z art. 28 ust. 1 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Czytaj więcej…


Raport bieżący 1/2018 2018-01-29

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

Zarząd Spółki STARHEDGE S.A. (zwanej dalej: Emitent, Spółka) z siedzibą w Warszawie, zgodnie z § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz

Czytaj więcej…


Raport bieżący 29/2017 2017-12-12

Zarząd Starhedge S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej również "STARHEDGE lub Emitent") działając zgodnie z art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach

Czytaj więcej…


Raport bieżący 28/2017 2017-12-12

Zarząd Starhedge S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej również "STARHEDGE lub Emitent") działając zgodnie z art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach

Czytaj więcej…


Raport bieżący 27/2017 2017-12-05

Zarząd Starhedge S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Emitent"), na podstawie § 5 ust. 1 pkt 9 oraz 15 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków

Czytaj więcej…


Raport bieżący 26/2017 2017-09-29

Przeniesienie własności udziałów spółki Surtex sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi na rzecz Starhedge S.A.

Zarząd Spółki Starhedge S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent" lub "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości,

Czytaj więcej…


Raport bieżący 25/2017 2017-09-27

Emisja weksla inwestycyjnego przez Starhedge S.A.

Zarząd Spółki Starhedge S.A. (zwaną dalej: "Emitent", "Starhedge lub "Spółka") z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 27 września 2017 roku wyemitował

Czytaj więcej…


Raport bieżący 24/2017 2017-09-24

Zamknięcie subskrypcji akcji serii D

Zarząd Spółki Starhedge S.A. (zwaną dalej: "Emitent", "Starhedge lub "Spółka") z siedzibą w Warszawie, zgodnie z treścią § 33.1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji

Czytaj więcej…


Raport bieżący 23/2017 2017-09-23

Rozpoczęcie sprzedaży mieszkań w budynku „Apartamenty Mackiewicza” oraz informacja o otwarciu mieszkaniowego rachunku powierniczego.

Zarząd Spółki Starhedge S.A. (zwaną dalej: "Emitent", "Starhedge lub "Spółka") z siedzibą w Warszawie, informuje, że

Czytaj więcej…


Raport bieżący 22/2017 2017-09-23

Zawarcie, w formie aktu notarialnego, aneksu do Umowy Nabycia.

Zarząd Spółki Starhedge S.A. (zwaną dalej: "Emitent", "Starhedge" lub "Spółka") z siedzibą w Warszawie, informuje, że

Czytaj więcej…


Raport bieżący 21/2017 2017-07-04

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów obecnych w dniu 28 czerwca 2017 roku (godzina 16:00) na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Starhedge S.A.

Czytaj więcej…


Raport bieżący 20/2017 2017-06-28

Treść Uchwał podjętych w dniu 28 czerwca 2017 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu STARHEDGE S.A.

Czytaj więcej…


Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STARHEDGE S.A. 2017-06-02

Zarząd STARHEDGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000017849 _dalej: "Emitent"_, działając na podstawie § 20 ust. 2 Statutu Spółki zgodnie z art. 399 § 1 k.s.h w związku z art. 402_1_ § 1 kodeksu spółek handlowych _"k.s.h."_ zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2017 roku w Warszawie przy ulicy Łączyny 5 o godzinie 16.00
pełna treść ogłoszenia znajduje się w zakładce :
http://starhedge.pl/pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia/wza-zwyczajne/

Czytaj więcej…


Raport bieżący 19/2017 2017-06-01

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STARHEDGE S.A.

Zarząd STARHEDGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zarejestrowanej w rejestrze

Czytaj więcej…


Raport bieżący 18/2017 2017-05-22

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów obecnych w dniu 15 maja 2017 roku (godzina 17:00) na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Starhedge S.A.

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów obecnych w dniu w dniu 15 maja 2017 roku

Czytaj więcej…


Raport bieżący 17/2017 2017-05-16

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Zarząd Spółki STARHEDGE S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w dniu 15 maja 2017 r. uchwałę o odwołaniu wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej i powołało w ich miejsce następujące osoby:

1. Anna Korwin-Kochanowska

2. Agnieszka Katarzyna Witkowska

3. Mateusz Kaczmarek

4. Rafał Reczek

5. Marcin Rumowicz

Czytaj więcej…


Raport bieżący 16/2017 2017-05-15

Treść Uchwał podjętych w dniu 15 maja 2017 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu STARHEDGE S.A.

Uchwały podjęte 27.04.2017

Zarząd Spółki STARHEDGE S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w dniu 15 maja 2017 roku uchwały, których treść stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Czytaj więcej…


Raport bieżący 15/2017 2017-05-05

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów obecnych w dniu 27 kwietnia 2017 roku (godzina 17:00) na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Starhedge S.A.

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów

Zarząd Spółki Starhedge S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5%

Czytaj więcej…


Raport bieżący 14/2017 2017-04-27

Treść Uchwał podjętych w dniu 27 kwietnia 2017 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu STARHEDGE S.A. wraz z ogłoszeniem przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia do 15 maja 2017 r.

Uchwał podjętych w dniu 27 kwietnia 2017

Zarząd Spółki STARHEDGE S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w dniu 27

Czytaj więcej…


Raport bieżący 13/2017 2017-04-26

Zawiadomienie w trybie Art.69 o zwiększeniu przez Akcjonariusza stanu posiadania akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta

Zarząd Starhedge S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej również "STARHEDGE lub Emitent") działając zgodnie z art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca

Czytaj więcej…


Raport bieżący 12/2017 2017-04-25

Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego za rok 2016 .

Zarząd STARHEDGE SA informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości jednostkowego raportu rocznego za 2016 rok. Raport,

Czytaj więcej…


Raport bieżący 11/2017 2017-04-22

Zawiadomienie w trybie Art. 69 o zmniejszeniu przez akcjonariusza VIART sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie stanu posiadania akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta

Zarząd Starhedge S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej również "STARHEDGE lub Emitent") działając zgodnie z art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca

Czytaj więcej…


Raport bieżący 10/2017 2017-03-31

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STARHEDGE S.A.

Zarząd STARHEDGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000017849 (dalej: "Emitent"), działając na podstawie

Czytaj więcej…


Raport bieżący 9/2017 2017-03-31

Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych za rok 2017.

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych

Czytaj więcej…


Raport bieżący 8/2017 2017-03-30

Zawiadomienie o wydaniu zezwolenia na wykreślenie hipoteki umownej łącznej

Zarząd Starhedge S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej również "STARHEDGE lub Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał pismo Banku

Czytaj więcej…


Raport bieżący 3/2017 2017-03-25

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki STARHEDGE SA w drodze emisji akcji serii C

Zarząd Starhedge S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Emitent"), na podstawie § 5 ust. 1 pkt 9 oraz 15

Czytaj więcej…


Raport bieżący 5/2017 2017-03-18

Korekta Zawiadomienia w trybie Art.69a o zwiększeniu przez akcjonariusza RESTATA INVESTMENTS LIMITED z siedzibą na Gibraltarze stanu posiadania akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta

Czytaj więcej…


Raport bieżący 7/2017 2017-03-12

Zawarcie Umowy w sprawie emisji, nabycia i wykupu papieru wartościowego w formie weksla

Czytaj więcej…


Raport bieżący 6/2017 2017-03-06

Zawiadomienie w trybie Art.69 o zwiększeniu przez akcjonariusza VIART sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie stanu posiadania akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta

Czytaj więcej…


Raport bieżący 4/2017 2017-03-03

Zawiadomienie w trybie Art.69 o zwiększeniu przez GOODMAX sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie stanu posiadania akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta

Czytaj więcej…


Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki STARHEDGE SA w drodze emisji akcji serii C 2017-03-03

Starhedge S.A.  (dalej "Emitent") w dniu 1 marca 2017 r.  powziął informację o rejestracji w dniu 17 lutego 2017 roku przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta. W wyniku podwyższenia kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony z kwoty 1 682 736,72 zł do kwoty 12.000.000 zł poprzez emisję 42.988.597 (czterdzieści dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji serii C o wartości nominalnej 0,24 zł każda. Po rejestracji podwyższenia kapitału w Krajowym Rejestrze Sądowym, kapitał zakładowy Spółki wynosi 12 000 000,00 PLN i dzieli się na: - 5.587.403 akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,24 złotych każda, - 1.424.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,24 złotych każda, - 42.988.597 akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,24 złotych każda, , dających prawo do 50.000.000 głosów na walnym zgromadzeniu.

Spółka informuje, że do dnia publikacji tej wiadomości nie doręczono jej postanowienia o rejestracji wyżej opisanej zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki. Spółka powzięła informację o ich dokonaniu z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonej przez Ministra Sprawiedliwości.

Czytaj więcej…


Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki STARHEDGE SA w drodze emisji akcji serii C 2017-03-03

Starhedge S.A.  (dalej "Emitent") w dniu 1 marca 2017 r.  powziął informację o rejestracji w dniu 17 lutego 2017 roku przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta. W wyniku podwyższenia kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony z kwoty 1 682 736,72 zł do kwoty 12.000.000 zł poprzez emisję 42.988.597 (czterdzieści dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji serii C o wartości nominalnej 0,24 zł każda. Po rejestracji podwyższenia kapitału w Krajowym Rejestrze Sądowym, kapitał zakładowy Spółki wynosi 12 000 000,00 PLN i dzieli się na: - 5.587.403 akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,24 złotych każda, - 1.424.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,24 złotych każda, - 42.988.597 akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,24 złotych każda, , dających prawo do 50.000.000 głosów na walnym zgromadzeniu.

Spółka informuje, że do dnia publikacji tej wiadomości nie doręczono jej postanowienia o rejestracji wyżej opisanej zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki. Spółka powzięła informację o ich dokonaniu z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonej przez Ministra Sprawiedliwości.

Czytaj więcej…


Raport bieżący 39/2016 2017-02-24

Korekta zawiadomienia w trybie Art.69 o zwiększeniu przez akcjonariusza RESTATA INVESTMENTS LIMITED z siedzibą na Gibraltarze stanu posiadania akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta

Czytaj więcej…


Raport bieżący 2/2017 2017-02-06

REJESTRACJA OBNIŻENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Zarząd Starhedge S.A. ("Emitent") z siedzibą w Warszawie informuje, że powziął informację o dokonaniu

Czytaj więcej…


Raport bieżący 1/2017 2017-01-30

013Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

Zarząd STARHEDGE S.A. ( zwany dalej: "Emitent") niniejszym podaje do publicznej wiadomości

Czytaj więcej…


Raport bieżący 43/2016 2016-12-31

Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji serii C
Zarząd Spółki Starhedge S.A. (zwaną dalej: "Emitent", "Starhedge lub "Spółka") z siedzibą w Warszawie,

Czytaj więcej…


Raport bieżący 42/2016 2016-12-31

Zmiana adresu Siedziby Emitenta

Zarząd Spółki Starhedge S.A. (zwaną dalej: "Emitent", "Starhedge lub "Spółka") z siedzibą w Warszawie,

Czytaj więcej…


Raport bieżący 41/2016 2016-12-28

Nabycie znaczącego aktywa przez Emitenta

Zarząd Spółki Starhedge S.A. (zwaną dalej: "Emitent", "Starhedge lub "Spółka") z siedzibą w Warszawie,

Czytaj więcej…


Raport bieżący 40/2016 2016-12-23

Zawiadomienie w trybie Art.69 o zmniejszeniu poniżej 5%, przez fundusz "Star Hedge Capital Ltd", stanu posiadania akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta

Czytaj więcej…


Raport bieżący 38/2016 2016-12-21

Zawarcie znaczącej umowy

Zarząd Starhedge S.A. (dalej: Emitent, Spółka ) informuje, że w dniu 20 grudnia 2016 roku zawarł ze Spółką Towarzystwo Budownictwa Społecznego Nasze Kąty Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (zwaną dalej

Czytaj więcej…


Raport bieżący 37/2016 2016-12-21

Rozwiązanie przedwstępnej umowy sprzedaży

Zarząd Starhedge S.A. (dalej: Emitent, Spółka ) informuje, że w dniu 20 grudnia 2016 roku zawarł ze Spółką Towarzystwo Budownictwa Społecznego Nasze Kąty Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (zwaną dalej

Czytaj więcej…


Raport bieżący 36/2016 2016-12-20

Zawiadomienie w trybie Art.69 o zwiększeniu przez GOODMAX sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie stanu posiadania akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta

Czytaj więcej…


Raport bieżący 35/2016 2016-12-17

Zawiadomienie w trybie Art.69 o zwiększeniu przez VIART sp. z o.o z siedzibą w Warszawie stanu posiadania akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta

Czytaj więcej…


Raport bieżący 34/2016 2016-12-17

Zrealizowanie zapłaty zaliczki na poczet ceny sprzedaży

Zarząd Starhedge S.A. (dalej: Emitent, Spółka) informuje, iż Emitent w wykonaniu przedwstępnej umowy sprzedaży zawartej w dniu 26 listopada 2016 roku ze Spółką Towarzystwo Budownictwa

Czytaj więcej…


Raport bieżący 33/2016 2016-12-16

Wykonanie Umowy Sprzedaży Przedsiębiorstwa

Zarząd STARHEDGE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Emitent", "STARHEDGE" lub "Spółka") w nawiązaniu do RB ESPI nr 30/2016 z dnia 5 grudnia 2016 dotyczącego sprzedaży Przedsiębiorstwa

Czytaj więcej…


Raport bieżący 32/2016 2016-12-16

Zawiadomienie w trybie Art.69 o zmianie przez fundusz "Star Hedge Capital Ltd" stanu posiadania akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta

Czytaj więcej…


Raport bieżący 31/2016 2016-12-10

Ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz otwarcie subskrypcji emisji akcji serii C

Zarząd STARHEDGE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Emitent", "STARHEDGE", "Spółka")

Czytaj więcej…


Zawarcie przez Emitenta umowy przedwstępnej 2016-12-09

STARHEDGE S.A.: Zawarcie przez Emitenta umowy przedwstępnej

Zarząd Starhedge S.A. (dalej: Emitent, Spółka ) informuje, że w dniu 26 listopada 2016 roku zawarł ze Spółką Towarzystwo Budownictwa Społecznego Nasze Kąty Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (zwaną dalej TBS Nasze Kąty Sp. z o.o.) przedwstępną umowy sprzedaży na rzecz Emitenta prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Bełchatowie przy ulicy Czaplineckiej, składającej się z działki gruntu oznaczonej numerem 583 (pięćset osiemdziesiąt trzy), o powierzchni 01 (jeden) hektar 16 (szesnaście) arów 55 (pięćdziesiąt pięć) metrów kwadratowych, wraz z prawem własności posadowionego na niej budynku, dla których Sąd Rejonowy w Bełchatowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr PT1B/00034352/1, wraz ze znajdującą się na niej infrastrukturą. Przyrzeczona umowa sprzedaży nieruchomości na rzecz Spółki, zgodnie z treścią umowy przedwstępnej, winna zostać zawarta najpóźniej do dnia 30 czerwca 2018 roku. Na podstawie przedmiotowej umowy, TBS Nasze Kąty Sp. z o.o. zobowiązała się ponadto zrealizować najpóźniej do dnia 31 marca 2018 roku I etap inwestycji, o rozpoczęciu której Emitent informował raportem bieżącym nr 31/2016, polegający na modernizacji posadowionego na opisanej wyżej nieruchomości obiektu mieszkalnego 6-cio kondygnacyjnego o powierzchni zabudowy wynoszącej 1.010 m2 i powierzchni całkowitej wynoszącej ok. 6.000 m2, celem uzyskania 108 samodzielnych lokali mieszkalnych o powierzchni od 29 m2 do 46 m2 w stanie deweloperskim, przeznaczonych do sprzedaży. Całkowita cena sprzedaży ustalona została na kwotę 17.800.000,00 zł (siedemnaście milionów osiemset tysięcy złotych) i odpowiada ona wartości rynkowej przedmiotowej nieruchomości ustalonej w oparciu o operat szacunkowy na kwotę 14.000.000,00 zł (czternaście milionów złotych), oraz wartości realizacji opisanej wyżej inwestycji, ustalonej na kwotę 3.800.000,00 zł (trzy miliony, osiemset tysięcy złotych). Zgodnie z postanowieniami umowy przedwstępnej Starhedge S.A. jest zobowiązany do zapłaty na rzecz TBS Nasze Kąty Sp. z o.o. zaliczki w kwocie 14.000.000,00 zł (czternaście milionów złotych), w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy przedwstępnej. Natomiast reszta ceny sprzedaży w kwocie 3.800.000,00 zł (trzy miliony osiemset tysięcy złotych), zostanie zapłacona przez kupującą na rzecz spółki zależnej od Emitenta w sposób i w terminie określonym w umowie przyrzeczonej, nie krótszy niż 6 miesięcy od daty zawarcia umowy przyrzeczonej sprzedaży. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Nasze Kąty Sp. z o.o. w celu zabezpieczenia ewentualnego roszczenia Starhedge S.A. o zwrot zaliczki, na wypadek niedojścia do wykonania opisanej umowy, zobowiązała się ustanowić na rzecz kupującej najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy przedwstępnej, nie później jednak, niż w dniu dokonania przez kupującą zapłaty zaliczki, prawne zabezpieczenia w postaci: a) emisji weksla własnego niezupełnego na rzecz Starhedge S.A. na sumę wekslową 14.000.000,00 (czternaście milionów) złotych, bez indosu i bez protestu wraz z deklaracją wekslową, który kupujący ma prawo uzupełnić w pozostałym zakresie tj. w zakresie daty i miejsca płatności w przypadku nie dojścia do wykonania opisanej umowy, b) ustanowienia na rzecz Starhedge S.A. hipoteki do kwoty 15.000.000,00 (piętnaście milionów) złotych obciążającej prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Czaplineckiej w Bełchatowie wraz z prawem własności posadowionego na niej budynku, stanowiącego odrębną nieruchomość. Ponadto w okresie od zawarcia umowy przedwstępnej do dnia zawarcia umowy przyrzeczonej, TBS Nasze Kąty Sp. z o.o. zobowiązała się względem kupującej: a) nie obciążać przedmiotowej nieruchomości jakimikolwiek prawami na rzecz osób trzecich, nie wynajmować, nie wydzierżawiać, nie oddawać nieruchomości w użytkowanie, ani nie udostępniać jej w żaden inny sposób osobom trzecim, w szczególności poprzez obciążenie jakimikolwiek służebnościami; b) zrealizować inwestycję, zgodnie ze sztuką budowlaną, wymaganiami technicznymi oraz dokumentacją projektowo-techniczno–budowlaną, stanowiącą podstawę realizacji tej inwestycji, najpóźniej do dnia 31 marca 2018 roku c) nie zbywać nieruchomości na rzecz osób trzecich oraz nie zawierać z osobami trzecimi żadnych umów mających za przedmiot zbycie przedmiotowej nieruchomości, w tym również przedwstępnych i warunkowych umów zbycia z osobami trzecimi. Pozostałe postanowienia umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych, jak również warunków rozwiązujących. Opisana wyżej umowa, jest pierwszą umową zawartą przez Emitenta ze spółką z Grupy Kapitałowej CFI Holding S.A. z siedzibą w Warszawie. Pomiędzy Emitentem, a spółką CFI Holding S.A. oraz TBS Nasze Katy Sp. z o.o. nie zachodzą powiązania osobowe, ani kapitałowe. Pomimo planowanego zbycia aktywów nieruchomościowych i deweloperskich Zarząd Emitenta tym samym podtrzymuje chęć realizacji innych projektów w tym sektorze zlokalizowanych głównie na terenie kraju oraz ewentualnie i wyłącznie na terenie stolic innych państw Unii Europejskiej zgodnie z wcześniejszymi zamierzeniami Emitenta w zakresie budowy powierzchni mieszkaniowych.

Czytaj więcej…


Zawarcie Porozumienia – Memorandum of Understanding w zakresie rozpoczęcia i realizacji przez Emitenta procesu zbycia Przedsiębiorstwa STARHEDGE 2016-12-09

STARHEDGE S.A.: Zawarcie Porozumienia – Memorandum of Understanding w zakresie rozpoczęcia i realizacji przez Emitenta procesu zbycia Przedsiębiorstwa STARHEDGE

Zarząd Spółki STARHEDGE S.A. z siedzibą w Warszawie poinformował raportem biezącym ESPI 26/2016, że działając na podstawie uchwały nr 1 z dnia 12 stycznia 2016 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta oraz uchwały nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 29 lipca 2016 roku, jak również uchwał Rady Nadzorczej Emitenta, które upoważniły i zobowiązały Zarząd do zbycia przedsiębiorstwa STARHEDGE, zawarł w dniu 29 września 2016 roku Porozumienie dot. Zbycia Przedsiębiorstwa STARHEDGE – właściwa nazwa dokumentu "Memorandum of Understanding", którego najważniejsze postanowienia określają m.in. stronę będącą potencjalnym kupującym w postaci podmiotu VTEC LLC z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, przystąpienie do procesu przygotowania i wyodrębnienia samodzielnie działającej części przedsiębiorstwa STARHEDGE, które będzie mogło być przedmiotem nabycia przez potencjalnego kupującego (VTEC LLC) w przypadku spełnienia stosownych kryteriów oraz wymogów określonych w raporcie "Due Diligence" sporządzonym przez potencjalnego kupującego. Jednocześnie strony uzgodniły, że ww. Podmiot uzyskał wyłączność na negocjacje przez okres 30 dni od dnia zawarcia ww. Porozumienia w związku z przekazaniem na rzecz Emitenta gwarancji pieniężnej w wysokości 500.000,00 zł jako potwierdzenie swojego zainteresowania realizacją akwizycji polegającej na nabyciu Przedsiębiorstwa STARHEDGE zawierającego istotne składniki majątkowe w tym m.in. ale nie wyłącznie: • wartości niematerialne i prawne (w tym dokumentacja sprzętu, narzędzi, transakcji, procedur, certyfikaty, licencje, programy, itp.) • własności intelektualne oraz know-how (w tym umowy oraz dokumenty transakcji i całej działalności operacyjnej i finansowej Emitenta, w tym wszelkie z tym związane materiały występujące w formie papierowej, elektronicznej lub innej, również wydane przez podmioty zewnętrzne, z którymi Emitent współpracował) • prawa, patenty, technologie, myśli technologiczne (w tym logo, marka, wiedza oraz informacje o poprzednich i obecnych działaniach, transakcjach, analizach, badaniach, studiach wykonalności projektów i inwestycji zapisanych na dowolnym nośnikach danych) • zobowiązania i należności warunkowe (w tym prawa i obowiązki wynikające ze wszystkich wcześniejszych umów i stosunków prawnych, z wyłączeniem należności i zobowiązań opisanych poniżej jako wyłączenia z przedsiębiorstwa STARHEDGE) • bieżące i wcześniejsze roszczenia oraz zobowiązania wynikające z wszystkich operacji i stosunków formalno-prawnych Emitenta (z wyłączeniem tych, które będą wymagały zgody osób trzecich na zmianę aktualnego wierzyciela tj. Emitenta) • informacje dotyczące dotychczasowych działań operacyjnych i finansowych, w tym ich przedmiotu i zakresu, oraz związane z tym kompetencje posiadane przez członków organów Spółki, personel oraz pracowników • wartości i prawa materialne, w tym środki trwałe (takie jak pojazdy, komputery, meble, wyposażenie, itp.) • rzeczowe i finansowe aktywa (w tym inwestycje, z wyłączeniem środków pieniężnych oraz środków trwałych takich jak działki, grunty) i wszelkie powiązane lub związane z nimi trwale prawa, obowiązki i wymogi, a w szczególności: a) 50% akcji dewelopera nieruchomości KIS INVEST OOD siedzibą w Sofii / Bułgaria b) 25% udziałów w notowanej spółki G-Energy SA z siedzibą w Warszawie c) Akcje spółek publicznych, notowanych na GPW, ze stanem posiadania poniżej progu 5% d) Wstępna inwestycja w farmę fotowoltaiczną zlokalizowaną na terenie Polski e) Pozostałe aktywa (w tym niematerialne i materialne, aktywa finansowe oraz inne prawa własności intelektualnej oraz inne o podobnym charakterze), które są częścią niezależnej organizacji zdolnej do samodzielnego działania w postaci przedsiębiorstwa STARHEDGE. Zawarte Porozumienie służy również osiągnięciu zgodności co do wszystkich warunków przyszłej umowy nabycia przedsiębiorstwa STARHEDGE przez VTEC LLC, jak również reguluje niezwłocznie przystąpienie do procedury "due diligence" aktywów posiadanych przez Starhedge S.A. wynikających z ostatniego opublikowanego skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego sporządzonego na dn. 30.09.2016 roku oraz wszystkich umów i innych dokumentów prawnych związanych z aktywami wchodzącymi w skład samodzielnego Przedsiębiorstwa STARHEDGE. Potencjalny Kupujący ponadto zadeklarował minimalną gotowość finansową na poziomie 7.500.000 PLN do realizacji transakcji nabycia przedsiębiorstwa STARHEDGE, a Strony dopuściły minimalną wartość takiej transakcji na poziomie 5.000.000 PLN obejmującą część ww. aktywów, których samodzielne zarządzanie poza spółką Starhedge S.A. będzie możliwe po nabyciu przedsiębiorstwa STARHEDGE.Zgodnie z ustaleniami stron dopełnienie wszystkich formalności związanych z porozumieniem i zbyciem składników majątkowych Emitenta w tym wszystkich lub części ww. aktywów zostanie zakończone w ciągu jednego miesiąca od daty publikacji skróconego śródrocznego Sprawozdania Finansowego spółki STARHEDGE S.A. za 2016 rok. Planowane zbycie przez Spółkę STARHEDGE S.A. przedsiębiorstwa nastąpi w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, a rozpoczęcia procedury zbycia przedsiębiorstwa i realizacji transakcji sprzedaży w formie aktu notarialnego może nastąpić w możliwie najkrótszym terminie (tj. nie dłuższym niż 30 dni od dnia zawarcia niniejszego Porozumienia). Z uwagi na fakt, że dotychczasowa strategia Spółki Starhedge S.A. oparta o posiadane aktywa nie przyniosła pożądanych efektów w ocenie uczestników rynku, również w zakresie wzrostu kapitalizacji Spółki, władze Emitenta podjęły decyzje o zbyciu Przedsiębiorstwa STARHEDGE zawierającego poszczególne istotne oraz strategiczne składniki majątku, które pośrednio lub bezpośrednio mają wpływ na powyższy niezadawalający stan. Celem zbycia przedsiębiorstwa STARHEDGE jest zmiana przyszłego kierunku rozwoju oraz działalności Spółki, a poprzez pozyskanie nowych aktywów będących przedmiotem przyszłych akwizycji w związku z możliwością szybkiego dokapitalizowania Spółki zarówno poprzez uzyskanie środków finansowych ze zbycia przedsiębiorstwa STARHEDGE jak również poprzez nową emisję akcji serii C, Zarząd upatruje szanse na znaczną poprawę przyszłych wyników finansowych Emitenta. Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że Strony Porozumienia dopuściły kary umowne w wysokości 500.000,00 zł dla każdej ze stron za ujawnienie jakichkolwiek informacji poufnych pozyskanych od siebie w procesie realizacji postanowień Porozumienia tj. przygotowania transakcji sprzedaży Przedsiębiorstwa STARHEDGE, za wyjątkiem informacji ujawnionych w niniejszym Raporcie Bieżącym. Zarząd deklaruje, że konsekwentnie będzie przestrzegał wszystkich zapisów Porozumienia oraz sukcesywnie zmierzał do realizacji dalszych etapów współpracy pomiędzy stronami skutkujących uzyskaniem ostatecznego kształtu transakcji zbycia Przedsiębiorstwa STARHEDGE celem zawarcia końcowej umowy w formie aktu notarialnego. Dodatkowo wyjaśniając powody dla których zawarto ww. Porozumienie, Zarząd informuje o uzyskanym zobowiązaniu ze strony organów nadrzędnych Spółki, które zdefiniowały swoje oczekiwania co do rozpoczęcia procesu zbycia Przedsiębiorstwa w możliwie najkrótszym terminie. Ponadto Zarząd będzie się skłaniał do takiego ustrukturyzowania transakcji zbycia Przedsiębiorstwa STARHEDGE aby jej przeprowadzenie mogło wygenerować minimalne koszty po stronie Emitenta przy zachowaniu maksymalnie szybkiego terminu jej realizacji i zakończenia. Podsumowując, pomimo planowanego zbycia aktywów nieruchomościowych i deweloperskich Zarząd Emitenta podtrzymuje chęć realizacji innych projektów w tym sektorze jednak głownie na terenie kraju oraz ewentualnie i wyłącznie na terenie stolic innych państw Unii Europejskiej. Zgodnie z wcześniejszymi zamierzeniami Emitenta w zakresie budowy powierzchni mieszkaniowych, Zarząd informuje, że poprzez akwizycję KIS INVEST Emitent realizował te plany, jednak z uwagi na fakt, że obecny nowy Zarząd Emitenta nie posiada doświadczenia ani kompetencji w realizacji inwestycji na terenie Bułgarii, dlatego podejmuje kroki zmierzające do wycofania się z aktywności na tym obszarze geograficznym. Ponadto Zarząd Emitenta uznał ujawnienie informacji w tym zakresie za konieczne, zarówno z uwagi na fakt, że wartość potencjalnej transakcji określonej w Porozumieniu znacznie przekracza 10% kapitałów własnych Starhedge S.A. wg. stanu na dzień ostatniego opublikowanego Sprawozdania Finansowego tj. za 3 kwartał 2016, jak również w związku z wcześniej opublikowanymi Uchwałami Walnego Zgromadzenia zapowiadającymi proces zbycia Przedsiębiorstwa STARHEDGE. Przekazanie wszystkich powyższych szczegółów zawartego Porozumienia zostało uznane za konieczne również w związku faktem ich znaczącej wartości cenotwórczej oraz realizacją wcześniejszych deklaracji Zarządu co do bieżącego przekazywania danych i informacji odzwierciedlających postępy realizowanych działań w odniesieniu do zbycia Przedsiębiorstwa STARHEDGE.

Czytaj więcej…


Raport bieżący 30/2016 2016-12-07

Zawarcie Umowy sprzedaży Przedsiębiorstwa STARHEDGE

Zarząd STARHEDGE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Emitent", "STARHEDGE" lub "Spółka") w

Czytaj więcej…


Raport bieżący 29/2016 2016-11-28

Zawarcie przez Emitenta umowy przedwstępnej

Zarząd Starhedge S.A. (dalej: Emitent, Spółka ) informuje, że w dniu 26 listopada 2016 roku zawarł ze

Czytaj więcej…


Raport bieżący 28/2016 2016-11-25

Zawarcie aneksów do Porozumienia – Memorandum of Understanding w zakresie rozpoczęcia i realizacji przez Emitenta procesu zbycia Przedsiębiorstwa STARHEDGE

Czytaj więcej…


Raport bieżący 27/2016 2016-11-09

09Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2016 roku

Zarząd STARHEDGE SA informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości raportu za

Czytaj więcej…


Raport bieżący 26/2016 2016-09-30

Zawarcie Porozumienia – Memorandum of Understanding w zakresie rozpoczęcia i realizacji przez Emitenta procesu zbycia Przedsiębiorstwa STARHEDGE

Zarząd Spółki STARHEDGE S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że działając na podstawie uchwały

Czytaj więcej…


Raport bieżący 25/2016 2016-09-03

Rezygnacja oraz powołanie Członka Zarządu

Zarząd Spółki Starhedge S.A. (dalej: "Spółka") informuje, że w dniu wczorajszym Rada Nadzorcza Spółki

Czytaj więcej…


Raport bieżący 24/2016 2016-08-29

Zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze 2016 roku

Zarząd STARHEDGE SA informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości raportu za

Czytaj więcej…