PL   EN

Zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta

Data publikacji: 2022-06-07

Zarząd Starhedge S.A. z siedzibą w Warszawie _zwanej dalej również: “Emitentem” lub “Spółką_ zawiadamia, że Emitent w związku z podniesieniem na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników z dnia 7 czerwca 2022 roku, kapitału zakładowego w spółce zależnej od Emitenta tj. Starhedge Zarządzanie i Administracja Nieruchomościami Sp. z o.o. _KRS: 0000743210_ z kwoty 5.000,00 zł _pięć tysięcy złotych_ do kwoty 105.000,00 zł _sto pięć tysięcy złotych_, tj. o kwotę 100.000,00 zł _sto tysięcy złotych_ poprzez utworzenie 2.000 _dwa tysiące_ nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł _pięćdziesiątt złotych_ każdy oraz w związku ze złożonym jednocześnie w wykonaniu wskazanej uchwały przez Emitenta oświadczeniem o objęciu przez Emitenta 2.000 nowoutworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym tej spółki, o wartości nominalnej wynoszącej po 50,00 zł każdy i łącznej wartości nominalnej wynoszącej 100.000,00 złotych, również w dniu 7 czerwca 2022 roku, zawarł przed notariuszem Klaudią Najdowską w Warszawie, w formie aktu notarialnego umowę przeniesienia, na podstawie której Starhedge S.A. wniosła do spółki Starhedge Zarządzanie i Administracja Nieruchomościami Sp. z o.o., nieruchomość stanowiącą zabudowaną działkę gruntu o numerze ewidencyjny 583/2 _pięćset osiemdziesiąt trzy łamane przez dwa_, o obszarze 0,2565 ha _dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt pięć metrów kwadratowych_, położoną w województwie łódzkim, powiecie bełchatowskim, gminie Bełchatów M., w Bełchatowie, przy ulicy Czaplinieckiej nr 44B _czterdzieści cztery litera “B”_, dla której Sąd Rejonowy w Bełchatowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW NR PT1B/00034352/1, na pokrycie wartości objętych udziałów.

Wartość nieruchomości wniesionej do Spółki Starhedge Zarządzanie i Administracja Nieruchomościami Sp. z o.o. została oszacowana na dzień 7 czerwca 2022 roku m.in. w oparciu o wartość księgową składnika majątku Emitenta, na łączną kwotę 17.464.475,07 złotych, natomiast nadwyżka wartości tego wkładu ponad wartość nominalną pokrytych nim 2.000 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Starhedge Zarządzanie i Administracja Nieruchomościami Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, o wartości wynoszącej po 50,00 zł każdy, zostanie przekazana w wysokości 17.364.475,07 na kapitał zapasowy spółki Starhedge Zarządzanie i Administracja Nieruchomościami Sp. z o.o. _agio_.

Pozostałe warunki zawartej umowy nie odbiegają od warunków tego typu umów zawieranych na rynku.

Wniesienie opisanej nieruchomości stanowiącej modernizowany i adoptowany budynek mieszkalny wielorodzinny do odrębnego podmiotu, zależnego w całości od Emitenta, jest elementem wdrażanego przez Emitenta modelu biznesowego polegającego na stworzenie Spółek celowych, których zadaniem będzie realizowanie poszczególnych elementów strategii grupy kapitałowej w tym umożliwienie pozyskiwania Inwestorów dla poszczególnych projektów, a także umożliwienie pełniejszej kontroli nad strukturą kosztów.