PL   EN

2017 r.

Raport bieżący 29/2017 2017-12-12

Zarząd Starhedge S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej również "STARHEDGE lub Emitent") działając zgodnie z art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach

Czytaj więcej…


Raport bieżący 28/2017 2017-12-12

Zarząd Starhedge S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej również "STARHEDGE lub Emitent") działając zgodnie z art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach

Czytaj więcej…


Raport bieżący 27/2017 2017-12-05

Zarząd Starhedge S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Emitent"), na podstawie § 5 ust. 1 pkt 9 oraz 15 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków

Czytaj więcej…


Raport bieżący 26/2017 2017-09-29

Przeniesienie własności udziałów spółki Surtex sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi na rzecz Starhedge S.A.

Zarząd Spółki Starhedge S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent" lub "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości,

Czytaj więcej…


Raport bieżący 25/2017 2017-09-27

Emisja weksla inwestycyjnego przez Starhedge S.A.

Zarząd Spółki Starhedge S.A. (zwaną dalej: "Emitent", "Starhedge lub "Spółka") z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 27 września 2017 roku wyemitował

Czytaj więcej…


Raport bieżący 24/2017 2017-09-24

Zamknięcie subskrypcji akcji serii D

Zarząd Spółki Starhedge S.A. (zwaną dalej: "Emitent", "Starhedge lub "Spółka") z siedzibą w Warszawie, zgodnie z treścią § 33.1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji

Czytaj więcej…


Raport bieżący 23/2017 2017-09-23

Rozpoczęcie sprzedaży mieszkań w budynku „Apartamenty Mackiewicza” oraz informacja o otwarciu mieszkaniowego rachunku powierniczego.

Zarząd Spółki Starhedge S.A. (zwaną dalej: "Emitent", "Starhedge lub "Spółka") z siedzibą w Warszawie, informuje, że

Czytaj więcej…


Raport bieżący 22/2017 2017-09-23

Zawarcie, w formie aktu notarialnego, aneksu do Umowy Nabycia.

Zarząd Spółki Starhedge S.A. (zwaną dalej: "Emitent", "Starhedge" lub "Spółka") z siedzibą w Warszawie, informuje, że

Czytaj więcej…


Raport bieżący 21/2017 2017-07-04

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów obecnych w dniu 28 czerwca 2017 roku (godzina 16:00) na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Starhedge S.A.

Czytaj więcej…


Raport bieżący 20/2017 2017-06-28

Treść Uchwał podjętych w dniu 28 czerwca 2017 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu STARHEDGE S.A.

Czytaj więcej…


Raport bieżący 19/2017 2017-06-01

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STARHEDGE S.A.

Zarząd STARHEDGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zarejestrowanej w rejestrze

Czytaj więcej…


Raport bieżący 18/2017 2017-05-22

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów obecnych w dniu 15 maja 2017 roku (godzina 17:00) na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Starhedge S.A.

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów obecnych w dniu w dniu 15 maja 2017 roku

Czytaj więcej…


Raport bieżący 17/2017 2017-05-16

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Zarząd Spółki STARHEDGE S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w dniu 15 maja 2017 r. uchwałę o odwołaniu wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej i powołało w ich miejsce następujące osoby:

1. Anna Korwin-Kochanowska

2. Agnieszka Katarzyna Witkowska

3. Mateusz Kaczmarek

4. Rafał Reczek

5. Marcin Rumowicz

Czytaj więcej…


Raport bieżący 16/2017 2017-05-15

Treść Uchwał podjętych w dniu 15 maja 2017 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu STARHEDGE S.A.

Uchwały podjęte 27.04.2017

Zarząd Spółki STARHEDGE S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w dniu 15 maja 2017 roku uchwały, których treść stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Czytaj więcej…


Raport bieżący 15/2017 2017-05-05

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów obecnych w dniu 27 kwietnia 2017 roku (godzina 17:00) na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Starhedge S.A.

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów

Zarząd Spółki Starhedge S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5%

Czytaj więcej…


Raport bieżący 14/2017 2017-04-27

Treść Uchwał podjętych w dniu 27 kwietnia 2017 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu STARHEDGE S.A. wraz z ogłoszeniem przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia do 15 maja 2017 r.

Uchwał podjętych w dniu 27 kwietnia 2017

Zarząd Spółki STARHEDGE S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w dniu 27

Czytaj więcej…


Raport bieżący 13/2017 2017-04-26

Zawiadomienie w trybie Art.69 o zwiększeniu przez Akcjonariusza stanu posiadania akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta

Zarząd Starhedge S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej również "STARHEDGE lub Emitent") działając zgodnie z art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca

Czytaj więcej…


Raport bieżący 12/2017 2017-04-25

Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego za rok 2016 .

Zarząd STARHEDGE SA informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości jednostkowego raportu rocznego za 2016 rok. Raport,

Czytaj więcej…


Raport bieżący 11/2017 2017-04-22

Zawiadomienie w trybie Art. 69 o zmniejszeniu przez akcjonariusza VIART sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie stanu posiadania akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta

Zarząd Starhedge S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej również "STARHEDGE lub Emitent") działając zgodnie z art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca

Czytaj więcej…


Raport bieżący 10/2017 2017-03-31

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STARHEDGE S.A.

Zarząd STARHEDGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000017849 (dalej: "Emitent"), działając na podstawie

Czytaj więcej…


Raport bieżący 9/2017 2017-03-31

Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych za rok 2017.

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych

Czytaj więcej…


Raport bieżący 8/2017 2017-03-30

Zawiadomienie o wydaniu zezwolenia na wykreślenie hipoteki umownej łącznej

Zarząd Starhedge S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej również "STARHEDGE lub Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał pismo Banku

Czytaj więcej…


Raport bieżący 3/2017 2017-03-25

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki STARHEDGE SA w drodze emisji akcji serii C

Zarząd Starhedge S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Emitent"), na podstawie § 5 ust. 1 pkt 9 oraz 15

Czytaj więcej…


Raport bieżący 5/2017 2017-03-18

Korekta Zawiadomienia w trybie Art.69a o zwiększeniu przez akcjonariusza RESTATA INVESTMENTS LIMITED z siedzibą na Gibraltarze stanu posiadania akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta

Czytaj więcej…


Raport bieżący 7/2017 2017-03-12

Zawarcie Umowy w sprawie emisji, nabycia i wykupu papieru wartościowego w formie weksla

Czytaj więcej…


Raport bieżący 6/2017 2017-03-06

Zawiadomienie w trybie Art.69 o zwiększeniu przez akcjonariusza VIART sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie stanu posiadania akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta

Czytaj więcej…


Raport bieżący 4/2017 2017-03-03

Zawiadomienie w trybie Art.69 o zwiększeniu przez GOODMAX sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie stanu posiadania akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta

Czytaj więcej…


Raport bieżący 2/2017 2017-02-06

REJESTRACJA OBNIŻENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Zarząd Starhedge S.A. ("Emitent") z siedzibą w Warszawie informuje, że powziął informację o dokonaniu

Czytaj więcej…


Raport bieżący 1/2017 2017-01-30

013Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

Zarząd STARHEDGE S.A. ( zwany dalej: "Emitent") niniejszym podaje do publicznej wiadomości

Czytaj więcej…