PL   EN

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku.

Data publikacji: 2022-01-29

Na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _zwanego dalej “Rozporządzeniem”_ Zarząd Spółki STARHEDGE S.A. _zwanej dalej: Emitent, Spółka_ z siedzibą w Warszawie, przekazuje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2022:

Raporty roczne:
– Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2021 – 14 kwietnia 2022 roku;
– Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2021 – 14 kwietnia 2022 roku;

Skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe, w zakresie i zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia:

– za I kwartał 2022 – 25 maja 2022 roku;
– za III kwartał 2022 – 4 listopada 2022 roku;

Skonsolidowany raport śródroczny za I półrocze 2022 zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe na podstawie, w zakresie i zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia:
– 7 września 2022 roku.

Ponadto Emitent informuje, że:
? zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał roku obrotowego 2021, oraz za II kwartał roku obrotowego 2022
? zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia nie będzie publikował odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych, a skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalne informacje finansowe jednostki dominującej.Podstawa prawna:
– par. 80 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim,
– art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.