PL   EN

Kalendarz publikacji sprawozdań

Raporty roczne:
– Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2020 – 16 kwietnia 2021 roku;
– Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2020 – 16 kwietnia 2021 roku;

Skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe, w zakresie i zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia:

– za I kwartał 2021 – 28 maja 2021 roku;
– za III kwartał 2021 – 26 listopada 2021 roku;

Skonsolidowany raport śródroczny za I półrocze 2021 zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe na podstawie, w zakresie i zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia:

– 17 września 2021 roku.

Ponadto Emitent informuje, że:
• zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał roku obrotowego 2020, oraz za II kwartał roku obrotowego 2021
• zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia nie będzie publikował odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych, a skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalne informacje finansowe jednostki dominującej.