PL   EN

Kalendarz publikacji sprawozdań

Zarząd Spółki STARHEDGE S.A. z siedzibą w Warszawie, przekazuje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2024:

Raporty roczne:
– Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2023 – 29 marca 2024 roku;
– Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2023 – 29 marca 2024 roku;

Skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe, w zakresie i zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia:
– za I kwartał 2024 r. – 24 maja 2024 roku;
– za III kwartał 2024 r. – 7 listopada 2024 roku.

Skonsolidowany raport śródroczny za I półrocze 2024 roku zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe na podstawie, w zakresie i zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia:
– 9 września 2024 roku.

Ponadto Emitent informuje, że:
• zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał roku obrotowego 2023, oraz za II kwartał roku obrotowego 2024.
• zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia nie będzie publikował odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych, a skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalne informacje finansowe jednostki dominującej.