PL   EN

Nadzwyczajne WZA

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STARHEDGE S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 28 stycznia 2022 roku w Warszawie przy ulicy Łączyny 5 o godzinie 12.00, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Powołanie Członków Rady Nadzorczej Emitenta.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii E w drodze subskrypcji prywatnej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.
8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia”.

 

projekty_uchwal_NWZA__STARHEDGE_28.01
ogloszenie_NWZA_28.01.2022
SH_formularz_Pelnomocnictwa2022
Formularz_do_glosowania_przez_pelnomocnika_28.01.2022_STH

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane na dzień 17/10/2018

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane na dzień 27/04/2017

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane na dzień 14/12/2015

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane na dzień 14.12.2015

 


 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane na dzień 06.03.2015


 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane na dzień 27.03.2014


 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane na dzień 20.02.2013