PL   EN

Nadzwyczajne WZA

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STARHEDGE S.A.

Działając zgodnie z art. 399 § 1 w związku z art. 402_1_ § 1 kodeksu spółek handlowych _”k.s.h.”_, Zarząd spółki pod firmą STARHEDGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Łączyny 5, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000017849 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego _”Spółka”_ na wniosek akcjonariusza Inwest Sp. z o.o. złożonego na podstawie art. 400 § 1 k.s.h., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie STARHEDGE Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 9 października 2023 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Łączyny 5, 02-820 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Emitenta.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Emitenta.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
10. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Załączniki:

Projekty uchwał na NZWA 9 10 2023 Starhede
ogłoszenie NWZA 09102023 Starhedge
InfoLiczbaGłosówNWZA Starhedge 10 2023 (1)
Formularz Pełnomocnictwa 9 10 2023 Starhedge
Formularz do glosowania przez pelnomocnika 9 10 2023 Starhedge (1)

 

Pełna treść raportu


Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STARHEDGE S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 28 stycznia 2022 roku w Warszawie przy ulicy Łączyny 5 o godzinie 12.00, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Powołanie Członków Rady Nadzorczej Emitenta.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii E w drodze subskrypcji prywatnej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.
8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia”.

 

projekty_uchwal_NWZA__STARHEDGE_28.01
ogloszenie_NWZA_28.01.2022
SH_formularz_Pelnomocnictwa2022
Formularz_do_glosowania_przez_pelnomocnika_28.01.2022_STH

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane na dzień 17/10/2018

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane na dzień 27/04/2017

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane na dzień 14/12/2015

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane na dzień 14.12.2015

 


 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane na dzień 06.03.2015


 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane na dzień 27.03.2014


 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane na dzień 20.02.2013