PL   EN

2022 r.

2022.11.30

Skonsolidowany raport kwartalny QSr


2022.10.28

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2022 r.


2022.10.04

Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej.


2022.09.29

Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej.


2022.09.29

Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej.


2022.09.29

Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie.


2022.09.19

Skonsolidowany raport półroczny PSr


2022.09.09

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki STARHEDGE S.A. w drodze emisji akcji serii E KOREKTA


2022.09.09

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki STARHEDGE S.A. w drodze emisji akcji serii E


2022.09.02

Zmiana terminu publikacji Śródrocznego Raportu okresowego za 1 półrocze 2022 r.


2022.07.27

Zakończenie subskrypcji prywatnej dotyczącej akcji serii E


2022.07.26

Zawarcie umowy objęcia akcji


2022.07.01

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów obecnych w dniu 27 czerwca 2022 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Starhedge S.A.


2022.06.30

Wprowadzenie do sprzedaży lokali mieszkalnych, realizowanych w ramach przedsięwzięć deweloperskich prowadzonych przez Spółki zależne od Emitenta


2022.06.28

Treść Uchwał podjętych w dniu 27 czerwca 2022 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy STARHEDGE S.A.


2022.06.07

Zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta


2022.05.30

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STARHEDGE S.A.


2022.05.24

Korekta omyłkowo ujętych treści w Rocznym Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym oraz Sprawozdaniu z Działalności Grupy Kapitałowej Starhedge za 2021 rok


2022.04.22

Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 rok

2022.04.11

Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 rok

2022.02.08
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów obecnych w dniu 28 stycznia 2022 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Starhedge S.A.

2022.01.29
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku
Powołanie nowych członków Rady Nadzorczej Spółki

2022.01.28
Treść Uchwał podjętych w dniu 28 stycznia 2022 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy STARHEDGE S.A.

2022.01.04
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Emitenta.