PL   EN

2020 r.

Skonsolidowany raport kwartalny QS 1/2023 2023-05-30

Czytaj więcej…


Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku. 2023-01-27
Na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _zwanego dalej "Rozporządzeniem"_ Zarząd Spółki STARHEDGE S.A. _zwanej dalej: Emitent, Spółka_ z siedzibą w Warszawie, przekazuje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2023:

Raporty roczne:
- Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2022 - 14 kwietnia 2023 roku;
- Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2022 - 14 kwietnia 2023 roku;

Skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe, w zakresie i zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia:

- za I kwartał 2023 - 27 maja 2023 roku;
- za III kwartał 2023 - 17 listopada 2023 roku;

Skonsolidowany raport śródroczny za I półrocze 2023 zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe na podstawie, w zakresie i zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia:
- 16 września 2023 roku.

Ponadto Emitent informuje, że:
? zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał roku obrotowego 2021, oraz za II kwartał roku obrotowego 2022
? zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia nie będzie publikował odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych, a skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalne informacje finansowe jednostki dominującej.Podstawa prawna:
- par. 80 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim,

Czytaj więcej…


Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki STARHEDGE S.A. w drodze emisji akcji serii E. 2022-09-09

Zarząd Starhedge S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej "Emitent"_, na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 oraz § 6 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Rozporządzenie_ informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o rejestracji w dniu 7 września 2022 roku przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta.
W wyniku podwyższenia kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony z kwoty 21 120 000,00 zł do kwoty 21 120 000,00 zł, tj. o kwotę 5.234.750,00 zł _słownie: pięć milionów, dwieście trzydzieści cztery tysiące, siedemset pięćdziesiąt złotych_, poprzez emisję 20.939.000 _słownie: dwadzieścia milionów, dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy_ akcji serii E o wartości nominalnej 0,24 zł każda.
Po rejestracji podwyższenia kapitału w Krajowym Rejestrze Sądowym, kapitał zakładowy Spółki wynosi 26 145 360,00 PLN i dzieli się na:

- 5.587.403 akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,24 złotych każda,
- 1.424.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,24 złotych każda,
- 42.988.597 akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,24 złotych każda,
- 38.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,24 złotych każda, - 20.939.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,24 złotych każda,
dających prawo do 108.939.000 głosów na walnym zgromadzeniu.

Akcje wszystkich serii nie są uprzywilejowane.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 oraz § 6 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2018 r. poz. 512 i 685_

Czytaj więcej…


Zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta 2022-06-07

Zarząd Starhedge S.A. z siedzibą w Warszawie _zwanej dalej również: "Emitentem" lub "Spółką_ zawiadamia, że Emitent w związku z podniesieniem na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników z dnia 7 czerwca 2022 roku, kapitału zakładowego w spółce zależnej od Emitenta tj. Starhedge Zarządzanie i Administracja Nieruchomościami Sp. z o.o. _KRS: 0000743210_ z kwoty 5.000,00 zł _pięć tysięcy złotych_ do kwoty 105.000,00 zł _sto pięć tysięcy złotych_, tj. o kwotę 100.000,00 zł _sto tysięcy złotych_ poprzez utworzenie 2.000 _dwa tysiące_ nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł _pięćdziesiątt złotych_ każdy oraz w związku ze złożonym jednocześnie w wykonaniu wskazanej uchwały przez Emitenta oświadczeniem o objęciu przez Emitenta 2.000 nowoutworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym tej spółki, o wartości nominalnej wynoszącej po 50,00 zł każdy i łącznej wartości nominalnej wynoszącej 100.000,00 złotych, również w dniu 7 czerwca 2022 roku, zawarł przed notariuszem Klaudią Najdowską w Warszawie, w formie aktu notarialnego umowę przeniesienia, na podstawie której Starhedge S.A. wniosła do spółki Starhedge Zarządzanie i Administracja Nieruchomościami Sp. z o.o., nieruchomość stanowiącą zabudowaną działkę gruntu o numerze ewidencyjny 583/2 _pięćset osiemdziesiąt trzy łamane przez dwa_, o obszarze 0,2565 ha _dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt pięć metrów kwadratowych_, położoną w województwie łódzkim, powiecie bełchatowskim, gminie Bełchatów M., w Bełchatowie, przy ulicy Czaplinieckiej nr 44B _czterdzieści cztery litera "B"_, dla której Sąd Rejonowy w Bełchatowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW NR PT1B/00034352/1, na pokrycie wartości objętych udziałów.

Wartość nieruchomości wniesionej do Spółki Starhedge Zarządzanie i Administracja Nieruchomościami Sp. z o.o. została oszacowana na dzień 7 czerwca 2022 roku m.in. w oparciu o wartość księgową składnika majątku Emitenta, na łączną kwotę 17.464.475,07 złotych, natomiast nadwyżka wartości tego wkładu ponad wartość nominalną pokrytych nim 2.000 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Starhedge Zarządzanie i Administracja Nieruchomościami Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, o wartości wynoszącej po 50,00 zł każdy, zostanie przekazana w wysokości 17.364.475,07 na kapitał zapasowy spółki Starhedge Zarządzanie i Administracja Nieruchomościami Sp. z o.o. _agio_.

Pozostałe warunki zawartej umowy nie odbiegają od warunków tego typu umów zawieranych na rynku.

Wniesienie opisanej nieruchomości stanowiącej modernizowany i adoptowany budynek mieszkalny wielorodzinny do odrębnego podmiotu, zależnego w całości od Emitenta, jest elementem wdrażanego przez Emitenta modelu biznesowego polegającego na stworzenie Spółek celowych, których zadaniem będzie realizowanie poszczególnych elementów strategii grupy kapitałowej w tym umożliwienie pozyskiwania Inwestorów dla poszczególnych projektów, a także umożliwienie pełniejszej kontroli nad strukturą kosztów.

Czytaj więcej…


Raport roczny za 2021 2022-04-28
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2 020 2021 2 020
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 4 150,00 5 241,00 907,00 1 180,00
II. Koszty działalności operacyjnej 2 245,00 1 694,00 490,00 381,00
III. Zysk _strata_ na działalności operacyjnej 2 257,00 3 507,00 493,00 790,00
IV. Zysk _strata_ brutto 79,00 5 442,00 17,00 1 225,00
V. Zysk _strata_ netto 60,00 5 442,00 13,00 1 225,00
VI. Aktywa trwałe 56 433,00 51 632,00 12 270,00 11 188,00
VII. Aktywa obrotowe 20 030,00 26 775,00 4 355,00 5 802,00
VIII. Kapitał własny 70 131,00 70 071,00 15 248,00 15 184,00
IX. Kapitał zakładowy 26 876,00 26 876,00 5 843,00 5 824,00
X. Zobowiązania długoterminowe 165,00 0,00 36,00 0,00
XI. Zobowiązania krótkoterminowe 6 167,00 8 445,00 1 341,00 1 830,00
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 070,00 1 194,00 1 108,00 269,00
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 438,00 2 835,00 -969,00 638,00
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 647,00 -2 986,00 -360,00 -672,00
XV. Wartość księgowa na akcję _zł/euro_ 0,80 0,80 0,17 0,17
XVI. Liczba udziałów/akcji w sztukach 88 000 000,00 88 000 000,00 88 000 000,00 88 000 000,00
XVII. Zysk _strata_ netto na akcję zwykłą _zł/euro_ 0,00 0,06 0,00 0,01
*Dane bilansowe prezentowane są za okres porównywalny kończący się 31.12.2020 roku, zgodnie z formatem prezentowanym w Jednostkowym sprawozdaniu z sytuacji finansowej.
Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EURO w okresach objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, ustalane przez Narodowy Bank Polski objętych historycznymi danymi finansowymi wynoszą: dla danych bilansowych za Rok bieżący 4,5994, za Rok poprzedni4,6148; dla danych rachunku zysków i strat za Rok bieżący 4,5775, za Rok poprzedni 4,4742.
Poszczególne pozycje aktywów i pasywów skonsolidowanego bilansu przeliczono według kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EURO obowiązujących na ostatni dzień prezentowanego okresu.
Poszczególne pozycje skonsolidowanego rachunku dochodów całkowitych oraz skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EURO obowiązujących na ostatni dzień miesiąca w danym okresie sprawozdawczym.
Podstawowe pozycje skonsolidowanego bilansu, skonsolidowanego rachunku dochodów całkowitych oraz skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych z prezentowanego sprawozdania finansowego oraz danych porównywalnych, przeliczonych na EURO.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

 

 

Czytaj więcej…