PL   EN

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki STARHEDGE S.A. w drodze emisji akcji serii E.

Data publikacji: 2022-09-09

Zarząd Starhedge S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej “Emitent”_, na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 oraz § 6 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Rozporządzenie_ informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o rejestracji w dniu 7 września 2022 roku przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta.
W wyniku podwyższenia kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony z kwoty 21 120 000,00 zł do kwoty 21 120 000,00 zł, tj. o kwotę 5.234.750,00 zł _słownie: pięć milionów, dwieście trzydzieści cztery tysiące, siedemset pięćdziesiąt złotych_, poprzez emisję 20.939.000 _słownie: dwadzieścia milionów, dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy_ akcji serii E o wartości nominalnej 0,24 zł każda.
Po rejestracji podwyższenia kapitału w Krajowym Rejestrze Sądowym, kapitał zakładowy Spółki wynosi 26 145 360,00 PLN i dzieli się na:

– 5.587.403 akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,24 złotych każda,
– 1.424.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,24 złotych każda,
– 42.988.597 akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,24 złotych każda,
– 38.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,24 złotych każda, – 20.939.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,24 złotych każda,
dających prawo do 108.939.000 głosów na walnym zgromadzeniu.

Akcje wszystkich serii nie są uprzywilejowane.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 oraz § 6 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2018 r. poz. 512 i 685_