PL   EN

2019 r.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów obecnych w dniu 2 lipca 2020 roku na ZWZA 2020-07-09

Zarząd Spółki Starhedge S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 2 lipca 2020 roku, z określeniem ilości akcji oraz liczby głosów przysługujących każdemu z nich z podaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym WZA oraz w ogólnej liczbie głosów.

 

Akcjnariusze_ponad_5%_na_Walnym_-_STH

Czytaj więcej…


Treść Uchwał podjętych w dniu 2 lipca 2020 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy STARHEDGE S.A. 2020-07-03

Raport bieżący nr 13/2020

Działając zgodnie z § 19 ust 1. pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [Dz.U. 2018 poz. 757], Zarząd Spółki STARHEDGE S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_ przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w dniu 2 lipca 2020 roku uchwały, w formie załącznika do niniejszego raportu.
Jednocześnie Zarząd Starhedge S.A. informuje, że:
- zgodnie z § 19 ust 1. pkt. 7 ww. Rozporządzenia nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad;
- zgodnie z § 19 ust 1. pkt. 8 ww. Rozporządzenia nie było uchwał, które byłyby poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte;
- zgodnie z § 19 ust 1. pkt. 9 ww. Rozporządzenia do protokołu podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 19 pkt. 6_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Uchwaly_Starhedge_z_zwza_02.07.2020

Czytaj więcej…


Uzupełnienie dokumentów do uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STARHEDGE S.A. 2020-06-29

Zarząd STARHEDGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000017849 _dalej: "Emitent"_, w uzupełnieniu dokumentów przekazanych raportem bieżącym ESPI nr 8/2020 istotnych dla podejmowanych uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 2 lipca 2020 roku przekazuje w załączeniu :
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Starhedge S.A. za rok obrotowy 2019.
Propozycję Polityki wynagradzania członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej.

POLITYKA_WYNAGRODZEN_CZLONKOW_ZARZADU_I_RADY_NADZORCZEJ_STRHDG SPRAWOZDANIE_RADY_NADZORCZEJ_za2019

Czytaj więcej…


Zawiadomienie w trybie Art.69 o zmianie stanu posiadania akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta. 2020-06-06

Zarząd Spółki Starhedge S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej również "STARHEDGE lub Emitent"_ działając zgodnie z art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przekazuje do publicznej wiadomości, ze w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od akcjonariusza Restata Investments Limited z siedzibą w Gibraltar, zawiadomienie w trybie Art. 69 ust.1 pkt. 2 - Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o treści stanowiącej załącznik do niniejszego raportu.

zawiadomienie_RESTATA_06.06.2020

Czytaj więcej…