PL   EN

2019 r.

Zawarcie przez Emitenta umowy przyrzeczonej nabycia nieruchomości. 2019-08-08

Zarząd Starhedge S.A.  informuje, że w dniu 6 sierpnia 2019 roku zawarł z osobą fizyczną definitywną umowę nabycia nieruchomości stanowiącej działkę gruntu o powierzchni jeden hektar dwadzieścia pięć arów osiemdziesiąt cztery metry kwadratowe, położonej w Łodzi, przy ulicy Nowe Sady w dzielnicy Górna.
W działach I-Sp, powołanej księgi wieczystej wpisów nie ma, w dziale III powołanej księgi wieczystej wpisane jest roszczenie o przeniesienie własności objętej tą księgą wieczystą nieruchomości, które zgodnie z oświadczeniem Stron wynika z umowy przedwstępnej sprzedaży objętej aktem notarialnym w dniu 05 sierpnia 2018 roku za numerem Rep. A 10130/2018, wpisane na rzecz Spółki – STARHEDGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w dziale IV powołanej księgi wpisana jest hipoteka umowna do kwoty 300.000,00 _trzysta tysięcy_ złotych, zabezpieczająca zwrot uiszczonego zadatku w podwójnej wysokości wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz kosztami dochodzenia roszczenia i kosztami egzekucyjnymi, która wynika z umowy przedwstępnej sprzedaży objętej aktem notarialnym z dnia 05 sierpnia 2018 roku za numerem Rep. A 10130/2018, wpisana na rzecz Spółki – STARHEDGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wszystkie działy powołanej księgi wieczystej wolne są od wzmianek o wnioskach, a stan wpisów w powołanej księdze wieczystej do chwili obecnej nie uległ zmianie i jest zgodny z rzeczywistym stanem prawnym.

Wobec zawarcia Umowy notariusz dokonał czynności polegającej na złożeniu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wniosku wieczystoksięgowego obejmującego żądania, aby Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych wpisał w dziale II księgi wieczystej spółkę pod firmą: STARHEDGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie jako właściciela nieruchomości objętej tą księgą wieczystą.

Dla wskazanej wyżej nieruchomości zostały ustalone warunki zabudowy tej inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z urządzeniami budowlanymi oraz zjazdu z ulicy. Nieruchomość nie jest zabudowana i posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu ani decyzja, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach, nie ma także obecnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nabyta nieruchomość nie jest położna na terenie Specjalnej Strefy Rewitalizacji ani na terenie, który rada gminy wyznaczyła jako obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji uchwałą, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 09 października 2015 roku o rewitalizacji, przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta ochroną archeologiczną ani konserwatorską, na nieruchomości nie znajdują się żadne stanowiska archeologiczne, nie są też prowadzone badania, poszukiwania archeologiczne lub prace konserwatorskie, ograniczające korzystanie z nieruchomości, żadne toksyczne ani niebezpieczne odpady czy substancje nie były wykorzystywane, przechowywane ani składowane na powierzchni lub pod powierzchnią przedmiotowej nieruchomości, jak również nieruchomość ani żadna z jej części nie jest zanieczyszczona lub skażona w stopniu, który mógłby skutkować odpowiedzialnością cywilną, karną lub administracyjną, w tym w szczególności zobowiązaniem do przeprowadzenia działań zapobiegawczych lub naprawczych w stosunku do nieruchomości.

Całkowita cena sprzedaży ustalona w stanie wolnym od wszelkich zajęć, obciążeń oraz praw osób trzecich, została na kwotę 1.675.000,00 zł jeden milion sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych.
Zgodnie z postanowieniami umowy przedwstępnej Starhedge S.A. zapłacił tytułem zadatku, 150.000,00 sto pięćdziesiąt tysięcy złotych przelewem na wskazany przez Sprzedającego rachunek bankowy, kwota 1.525.000,00 jeden milion pięćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych została zapłacona Stronie sprzedającej w całości, przelewem na wskazany przez Sprzedającego rachunek bankowy przed zawarciem niniejszej umowy i została zaliczona na poczet ceny sprzedaży, zaś jej odbiór Strona sprzedająca potwierdziła.

Należy przy tym zaznaczyć , że opóźnienie zawarcia Umowy nastąpiło z przyczyny niezależnej od Spółki i dotyczyło uzyskania przez stronę Sprzedającą interpretacji podatkowej dotyczącej opodatkowania opisywanej Umowy podatkiem VAT. Ponieważ postepowanie w tej sprawie nie zostało zakończone Strony Umowy zgodnie postanowiły, że w przypadku, gdy na skutek rozpoznania sprawy przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi i uznania przez sąd obowiązku opodatkowania podatkiem od towarów i usług, do ceny sprzedaży określonej w niniejszej umowie zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką, co zostanie udokumentowane stosowną fakturą VAT z tytułu dostawy objętej niniejszą Umową oraz aneksem do niniejszej umowy sprzedaży. Kwota podatku VAT, o której mowa powyżej będzie płatna w terminie 7 siedmiu dni licząc od daty doręczenia Emitentowi powyżej opisanej faktury VAT.

Pozostałe postanowienia umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych, jak również warunków rozwiązujących.

Opisana wyżej umowa, jest finalna umową zawartą przez Emitenta ze sprzedającą osobą fizyczną i nie zachodzą pomiędzy podmiotami powiązania osobowe, ani kapitałowe.

Zarząd Emitenta tym samym podtrzymuje chęć realizacji kolejnych projektów w tym sektorze zlokalizowanych na terenie kraju zgodnie z wcześniejszymi zamierzeniami Emitenta w zakresie budowy powierzchni mieszkaniowych.
O istotności zawartej Umowy decyduje znaczący wpływ planowanej inwestycji na przychody Spółki oraz jej znaczenie dla prowadzonej przez Emitenta działalności gospodarczej, a tym samym jej potencjalny charakter cenotwórczy, i w związku z tym informacja o zawarciu Umowy została zakwalifikowana jako informacja poufna.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _zwane też MAR_.

Czytaj więcej…


Raport bieżący nr 13/2019 z plikiem. 2019-07-03

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów obecnych w dniu 28 czerwca 2019 roku _godzina 13:00_ na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Starhedge S.A  Podstawa prawna        Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %  Treść raportu:

Zarząd Spółki Starhedge S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 28 czerwca 2019 roku.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt. 3 – WZA lista powyżej 5% oraz art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

lista_akcjonariuszy_posiadajacych_co_najmniej_5%_glosow_obecnych_na_ZWZA_Starhedge_S_A_28.06.2019

Czytaj więcej…


Raport bieżący nr 12/2019 K 2019-06-29

Treść Uchwał podjętych w dniu 28 czerwca 2019 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy STARHEDGE S.A. Korekta

Zarząd Starhedge S.A. informuje, że w opublikowanym raporcie ESPI nr 12/2019 w uchwale nr 6 sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej STARHEDGE S.A. za rok obrotowy_ omyłkowo podano w treści rok 2017 zamiast 2018, a w uchwale nr 4 _zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ STARHEDGE S.A. zamiast rok 2018 pojawił się omyłkowo rok 2019. Spółka informuje że akt notarialny został prawidłowo sporządzony i nie zawiera powyższych błędów. 
Poniżej pełna treść raportu z poprawionym załącznikiem dotyczącym treści uchwał.
Działając zgodnie z § 19 ust 1. pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [Dz.U. 2018 poz. 757], Zarząd Spółki STARHEDGE S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_ przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w dniu 28 czerwca 2019 roku uchwały, w formie załącznika do niniejszego raportu.
Jednocześnie Zarząd Starhedge S.A. informuje, że:
- zgodnie z § 19 ust 1. pkt. 7 ww. Rozporządzenia nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad;
- zgodnie z § 19 ust 1. pkt. 8 ww. Rozporządzenia nie było uchwał, które byłyby poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte;
- zgodnie z § 19 ust 1. pkt. 9 ww. Rozporządzenia do protokołu podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 19 pkt. 6_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Czytaj więcej…


Raport bieżący 11/2019 z plikiem 2019-06-01

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STARHEDGE S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

  1. Formularz do wykonywania prawa głosów
  2. Info Liczba Głosów
  3. SH Formularz Pełnomocnictwa
  4. Ogłoszenie ZWZA
  5. Projekt Uchwał na ZWZA

Zarząd STARHEDGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd


Czytaj więcej…


Raport bieżący 10/2019 2019-05-25

Rozpoczęcie sprzedaży mieszkań w budynku "Solaris Bełchatów".

Zarząd Spółki Starhedge S.A. (zwaną dalej: "Emitent", "Starhedge lub "Spółka") z siedzibą w Warszawie, informuje, że w dniu 24 maja 2019r. po


Czytaj więcej…