PL   EN

Skonsolidowany raport półroczny PSr

Data publikacji: 2021-09-17

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze /2020 półrocze / 2021 półrocze /2020
I. Przychody łącznie całkowite 17 204,50 16 665,03 3 762,93 3 664,98
II. Przychody ze sprzedaży 16 362,33 16 204,04 3 578,73 3 563,60
III. Koszty działalności operacyjnej _14 410,44_ _14 187,05_ _3 151,82_ _3 120,02_
IV. Amortyzacja _570,38_ _443,16_ _124,75_ _97,46_
V. Zysk _strata_ na sprzedaży 1 951,89 2 016,99 426,91 443,58
VI. Zysk _strata_ na działalności operacyjnej 2 562,01 2 184,98 560,36 480,52
VII. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem 2 224,66 1 779,46 486,57 391,34
VIII. Zysk _strata_ netto 1 904,67 1 746,06 416,59 383,99
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 235,53 2 087,08 488,95 458,99
X. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej _1 439,80_ 2 118,41 _314,91_ 465,88
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej _2 113,72_ _2 794,13_ _462,31_ _614,49_
XII. 30.06.2021 31.12.2020 30.06.2021 31.12.2020
XIII. Aktywa trwałe 37 125,78 32 808,24 7 966,39 7 109,35
XIV. Aktywa obrotowe 40 593,50 43 169,10 8 710,49 9 354,49
XV. Pożyczki udzielone długoterminowe 4 371,16 937,96
XVI. Pożyczki udzielone krótkoterminowe 3,00 100,00 0,64 21,67
XVII. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 826,85 2 464,83 177,42 534,11
XVIII. 53 359,92 51 759,46 11 449,89 11 215,97
XIX. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 5 585,11 5 630,46 1 198,44 1 220,09
XX. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 18 774,26 18 587,42 4 028,55 4 027,78
XXI. Rezerwy długoterminowe 1 996,96 1 996,96 428,51 432,73
XXII. Wartość księgowa na jedną akcję na dzień bilansowy _w zł._ 0,61 0,59 0,13 0,59
XXIII. Zysk _strata_ za okres na jedną akcję zwykłą _w zł._ 0,01 0,01 0,00 0,01
XXIV. Liczba akcji na dzień bilansowy 88 000 000,00 88 000 000,00 88 000 000,00 88 000 000,00
XXV. Średnia ważona liczba akcji 88 000 000,00 88 000 000,00 88 000 000,00 88 000 000,00
JEDNOSTKA DOMINUJĄCA
XXVI. Przychody łącznie całkowite 1 462,79 3 571,68 321,69 804,21
XXVII. Przychody ze sprzedaży 750,00 1 140,95 164,94 256,90
XXVIII. Koszty działalności operacyjnej _627,03_ _747,95_ _137,89_ _168,41_
XXIX. Amortyzacja
XXX. Zysk _strata_ na sprzedaży 122,97 393,00 27,04 88,49
XXXI. Zysk _strata_ na działalności operacyjnej 683,58 2 700,15 150,33 607,97
XXXII. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem 578,63 2 438,84 127,25 549,13
XXXIII. Zysk _strata_ netto 578,63 2 438,84 127,25 549,13
XXXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 504,75 1 388,13 330,92 312,56
XXXV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej _728,90_ 2 317,41 _160,30_
XXXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej _1 707,33_ _3 059,00_ _375,47_
XXXVII. 30.06.2021 31.12.2020 r. 30.06.2021 31.12.2020 r.
XXXVIII. Aktywa trwałe 54 621,26 51 741,66 12 082,21 11 212,11
XXXIX. Aktywa obrotowe 22 124,33 26 774,76 4 893,90 5 801,93
XL. Pożyczki udzielone długoterminowe 2 879,60 636,97
XLI. Pożyczki udzielone krótkoterminowe
XLII. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 154,26 1 085,73 34,12 235,27
XLIII. Kapitał własny 70 649,91 70 071,28 15 627,75 15 184,03
XLIV. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 435,96 96,43
XLV. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 5 569,48 8 445,14 1 231,97 1 830,01
XLVI. Wartość księgowa na jedną akcję na dzień bilansowy _w zł._ 0,80 0,80 0,17 0,17

Wybrane dane
finansowe zawarte w niniejszym sprawozdaniu zostały przeliczone na EURO
według następujących zasad:poszczególne
pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu ogłoszonego na dany
dzień przez Narodowy Bank Polski _odpowiednio 4,5208 zł / EURO na 30
czerwca 2021 roku,_#160; 4,6148
zł / EURO na 31 grudnia 2020 roku_, poszczególne pozycje sprawozdania z
całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów środków pieniężnych
– według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów
ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego
zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego _odpowiednio 4,5472 zł /
EURO za 6 miesięcy 2021 roku i 4,4413 zł / EURO za 6 miesięcy 2020 roku_.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

 

2.7_Raport_z_przegladu_30.06.2021_jednostk._sf
2.7_Raport_z_przegladu_30.06.2021_skonsolid._sf
STARHEDGE_SA_-_SZ_I_polrocze_2021_
SSF__GK_STARHEDGE_II_kwartal_2021__