PL   EN

Raport bieżący 13/2018

Data publikacji: 2018-08-10

Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Zarząd spółki Starhedge S.A. z siedzibą w Warszawie („STARHEDGE”, „Emitent”) informuje, że w dniu 9 sierpnia 2018 roku powziął informację o podjęciu przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników SURTEX Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi („Spółka), spółki zależnej Emitenta, w której posiada on 1261 udziałów, tj. 68,31 % udziału w kapitale zakładowym i w głosach na zgromadzeniu wspólników, uchwały z dnia 9 sierpnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Zgodnie z treścią uchwały kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony z kwoty 1.439.880,00 (słownie: milion czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt) złotych do kwoty 4.680.000,00 (słownie: cztery miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy) złotych, to jest o kwotę 3.240.120,00 (słownie: trzy miliony dwieście czterdzieści tysięcy sto dwadzieścia) złotych, poprzez utworzenie 4.154 (słownie: cztery tysiące sto pięćdziesiąt cztery) nowych równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej wynoszącej 780,00 (słownie: siedemset osiemdziesiąt) złotych każdy i łącznej wartości nominalnej wynoszącej 3.240.120,00 (słownie: trzy miliony dwieście czterdzieści tysięcy sto dwadzieścia) złotych.
Nowoutworzone udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki będą obejmowane przez dotychczasowych wspólników Spółki, z zachowaniem prawa pierwszeństwa objęcia udziałów.
W przypadku braku wykonania przez dotychczasowych wspólników Spółki w całości lub części przysługującego im prawa pierwszeństwa objęcia udziałów, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki „Surtex” Sp. z o.o. upoważniło Zarząd Spółki do dysponowania nieobjętymi przez dotychczasowych wspólników Spółki udziałami w podwyższonym kapitale zakładowym, według uznania Zarządu, w tym z zachowaniem prawa do zaoferowania nieobjętych przez dotychczasowych wspólników Spółki udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki osobom lub podmiotom spoza grona wspólników Spółki.
Intencją Emitenta jest wykonanie prawa pierwszeństwa dotyczącego objęcia akcji.