PL   EN

Raport bieżący nr 16/2019 – Zawarcie przez Emitenta Umowy przeniesienia własności nieruchomości.

Data publikacji: 2019-11-25

Zarząd Starhedge S.A. informuje, że w dniu 25 listopada 2019 roku zawarł z osobą prawną Umowę przeniesienia własności nieruchomości “Umowa”. Emitent kupił na rzecz Spółki nieruchomość położoną w Łodzi, przy ulicy Krzysztofa Cedry bez numeru stanowiącą działkę gruntu o obszarze 56 (pięćdziesiąt sześć arów, za cenę w kwocie 1.320.000,00 jeden milion trzysta dwadzieścia tysięcy złotych.

W działach I-Sp, III i IV księgi wieczystej prowadzonej dla ww. nieruchomości wpisów nie ma.

Na przedmiotowej nieruchomości nie ciążą zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, nieruchomość położona w Łodzi, przy ulicy Krzysztofa Cedry bez numeru stanowiącą działkę gruntu o obszarze 56 _pięćdziesiąt sześć_ arów nie jest przedmiotem żadnych umów najmu bądź dzierżawy, użyczenia, leasingu ani innej podobnej umowy, przedmiotu jakiegokolwiek postępowania egzekucyjnego, nie jest przedmiotem jakichkolwiek postępowań sądowych czy administracyjnych oraz jakichkolwiek innych postępowań powodujących utratę praw do przedmiotowej nieruchomości, nie jest obciążona jakimikolwiek zaległościami wobec Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, do których miałyby zastosowanie przepisy ordynacji podatkowej, w szczególności nie została wydana w stosunku do Sprzedającej Spółki żadna decyzja właściwego organu podatkowego, mogąca prowadzić do powstania hipoteki przymusowej, a przeciwko Sprzedającej Spółce nie jest prowadzone postępowanie upadłościowe, naprawcze, ani też postępowanie wywłaszczeniowe, a do chwili obecnej nie były zawierane z osobami trzecimi żadne umowy mające za przedmiot zbycie w całości lub w części nieruchomości opisanej powyżej ani jakiekolwiek jej obciążenie. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej, nie znajduje się na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, opisana powyżej nieruchomość nie jest położona na obszarze zdegradowanym oraz na obszarze rewitalizacji wyznaczonym uchwałą nr XXV/589/16 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi z dnia 10 lutego 2016 roku podjętą przez Radę Miejską w Łodzi ani nie są położne na terenie Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 09 października 2015 roku o rewitalizacji , na nieruchomości nie znajdują się żadne stanowiska archeologiczne, nie są też prowadzone badania, poszukiwania archeologiczne lub prace konserwatorskie, ograniczające korzystanie z nieruchomości, żadne toksyczne ani niebezpieczne odpady czy substancje nie były wykorzystywane, przechowywane ani składowane na powierzchni lub pod powierzchnią przedmiotowej nieruchomości, jak również nieruchomość ani żadna z jej części nie jest zanieczyszczona lub skażona w stopniu, który mógłby skutkować odpowiedzialnością cywilną, karną lub administracyjną, w tym w szczególności zobowiązaniem do przeprowadzenia działań zapobiegawczych lub naprawczych w stosunku do nieruchomości.
Nabyta nieruchomość stanowi nieruchomość rolną w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego. Przed zawarciem niniejszej Umowy została zawarta Umowa pod warunkiem, że Skarb Państwa – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa nie wykona przysługującego mu na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego – prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości opisanej powyżej za cenę w kwocie 1.320.000,00 _jeden milion trzysta dwadzieścia tysięcy_ złotych. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Z zaświadczenia wydanego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wynika, iż Oddział Terenowy nie skorzysta z prawa pierwokupu wyżej opisanej nieruchomości rolnej.
Cena sprzedaży w kwocie 1.320.000,00 _jeden milion trzysta dwadzieścia tysięcy_ złotych została zapłacona przelewem na rachunek bankowy Sprzedającej Spółki w całości przed podpisaniem aktu notarialnego.
Pozostałe postanowienia umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych, jak również warunków rozwiązujących.
Wobec zawarcia Umowy notariusz dokonał czynności polegającej na złożeniu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wniosku wieczystoksięgowego obejmującego żądania, aby Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych wpisał w dziale II księgi wieczystej spółkę pod firmą: STARHEDGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie jako właściciela nieruchomości objętej tą księgą wieczystą.

Opisana wyżej umowa, jest finalna umową zawartą przez Emitenta ze sprzedającą osobą prawną i nie zachodzą pomiędzy podmiotami powiązania osobowe, ani kapitałowe.

O istotności zawartej Umowy decyduje znaczący wpływ nabytej nieruchomości poprzez planowaną na jej obszarze inwestycje na przychody Spółki oraz jej znaczenie dla prowadzonej przez Emitenta działalności gospodarczej, a tym samym jej potencjalny charakter cenotwórczy, i w związku z tym informacja o zawarciu Umowy została zakwalifikowana jako informacja poufna.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _zwane też MAR_.