PL   EN

Raport bieżący 19/2018

Data publikacji: 2018-10-27

Zawarcie Umowy w sprawie emisji papieru wartościowego w formie weksla.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Zarząd STARHEDGE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”,

„STARHEDGE”, „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości, iż ramach zawartej w dniu 26 października 2018 roku Umowy dotyczącej emisji, sprzedaży i wykupu papieru wartościowego w formie weksla, Emitent wyemitował weksel własny(zwany dalej „Wekslem Inwestycyjnym”) na sumę wynoszącą 4 792 500,00 PLN (słownie: cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych) zaś Inwestor w ramach niniejszej Umowy nabył wyemitowany przez Emitenta „Weksel Inwestycyjny” za kwotę wynoszącą 4 750 000,00PLN (słownie: cztery miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). „Weksel Inwestycyjny” zawierający klauzulę bez protestu posiada bezwarunkowe zobowiązanie się Emitenta do zapłacenia sumy 4 792 500,00 PLN (słownie: cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych). Emitent zobowiązał się bezwarunkowo wykupić „Weksel Inwestycyjny” w dniu jego okazania do wykupu, nie wcześniej jednak niż przed upływem terminu płatności weksla tj. 28 grudnia 2018 roku. W przypadku opóźnienia Emitenta w wykupie „Weksla Inwestycyjnego” Inwestorowi przysługują odsetki za opóźnienie w wysokości ustawowej liczone za każdy dzień opóźnienia.

Pozostałe warunki umowy, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów.