PL   EN

Zawarcie znaczącej umowy przez Spółkę zależną od Emitenta.

Data publikacji: 2021-10-12

Zarząd Spółki Starhedge S.A. z siedzibą w Warszawie _zwaną dalej “Emitentem”_ zawiadamia, że w dniu dzisiejszym powziął od swojej spółki zależnej tj. Poznańskiego Przedsiębiorstwa Handlowego “Surtex” Sp. z o.o. _zwanej dalej “Spółką”_, że w dniach 11 i 12 października 2021 roku, Spółka zawarła umowy oraz złożyła oświadczenia o ustanowieniu hipoteki oraz poddaniu się egzekucji w trybie przepisu art. 777 § 1 pkt 6 k.p.c. na rzecz banku mającego siedzibę w Polsce, na rzecz którego, jako dłużnik rzeczowy, ustanowiła zabezpieczenie hipoteczne tj. hipotekę umowną łączną do kwoty 164.027.328,00 PLN _słownie: sto sześćdziesiąt cztery miliony dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dwadzieścia osiem złotych_, obciążającą prawo użytkowania wieczystego oraz prawo własności stanowiących odrębną nieruchomość budynków i urządzeń położonych przy ul. Głównej w Poznaniu, dla których Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerach KW: PO2P/00040771/8, PO2P/00138907/5, PO2P/00100046/6, PO2P/00142582/1, należących do Spółki. Każda z w/w czynności zabezpieczających, tj. zarówno hipoteka umowa łączna, jak i poddanie się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 6 k.p.c. zostało dokonane do kwoty 164.027.328,00 PLN _słownie: sto sześćdziesiąt cztery miliony dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dwadzieścia osiem złotych_.
Ustanowienie powyższego zabezpieczenia zostało dokonane na rzecz podmiotu mającego siedzibę w Polsce, nie powiązanego kapitałowo ze Spółką, ani Emitentem.
Postanowienia zrealizowanych czynności, nie odbiegają od warunków rynkowych, powszechnie stosowanych do tego typu czynności zawieranych na rynku.