PL   EN

Raport bieżący 12/2018

Data publikacji: 2018-08-06

Zawarcie przez Emitenta umowy przedwstępnej nabycia nieruchomości
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Zarząd Starhedge S.A. (dalej: Emitent, Spółka ) informuje, że w dniu 5 sierpnia 2018 roku zawarł z osobami fizycznymi przedwstępną umowy sprzedaży nieruchomości (Umowa)

stanowiącej działkę gruntu zabudowanego, o powierzchni 3927 (trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia siedem) metrów kwadratowych położonej w Łodzi, przy ulicy Obywatelskiej

W działach I-Sp, III i IV powołanej księgi wieczystej wpisów nie ma, wszystkie działy powołanej księgi wieczystej wolne są od wzmianek o wnioskach oraz, że stan wpisów w powołanej księdze wieczystej do chwili obecnej nie uległ zmianie.

Dla wskazanej wyżej nieruchomości zostały ustalone warunki zabudowy tej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z urządzeniami budowlanymi oraz przebudową zjazdu z ulicy. Nieruchomość jest zabudowana i posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

Przyrzeczona umowa sprzedaży nieruchomości na rzecz Spółki, zgodnie z treścią umowy przedwstępnej, winna zostać zawarta na żądanie którejkolwiek ze stron najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2019 roku.

Całkowita cena sprzedaży ustalona w stanie wolnym od wszelkich zajęć, obciążeń oraz praw osób trzecich została na kwotę 1.200.000,00 zł (jeden milion dwieście tysięcy) złotych.
Zgodnie z postanowieniami umowy przedwstępnej Starhedge S.A. zapłacił w dniu wczorajszym tytułem zadatku, 300.000,00 (trzysta tysięcy) złotych przelewem na wskazany przez Sprzedającego rachunek bankowy, kwota 900.000,00 (dziewięćset tysięcy) złotych zostanie zapłacona stronie sprzedającej, przelewem na wskazany przez Sprzedających rachunek bankowy w dniu zawarcia umowy przyrzeczonej sprzedaży. Sprzedający oświadczają, iż na dzień zawarcia Umowy przyrzeczonej na nieruchomości nie będzie zameldowana jakakolwiek osoba, a nieruchomość nie będzie przedmiotem jakiejkolwiek Umowy najmu, dzierżawy, leasingu, użyczenia czy też podobnej

Dla zabezpieczenia zwrotu uiszczonego przez Emitenta zadatku w podwójnej wysokości wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz kosztami dochodzenia roszczenia i kosztami egzekucyjnymi Sprzedający ustanawiają na rzecz Spółki hipotekę umowną do kwoty 650.000,00 (sześćset pięćdziesiąt tysięcy) złotych i tak ustanowioną hipoteką obciążają nieruchomość.

Ponadto w okresie od zawarcia umowy przedwstępnej do dnia zawarcia umowy przyrzeczonej, sprzedające osoby fizyczne zobowiązały się względem kupującej Spółki w szczególności:
a) nie obciążać przedmiotowej nieruchomości w całości ani w części prawami osób trzecich, nie oddawać jej w użytkowanie osobom trzecim, nie udostępniać jej lub jej części w żaden sposób osobom trzecim, w szczególności poprzez obciążanie służebnościami lub innymi prawami bez zgody Kupującego, która pod rygorem nieważności musi być udzielona w formie pisemnej;
b) nie zawierać z osobami trzecimi żadnych umów sprzedaży lub przedwstępnych umów sprzedaży, dotyczących przedmiotowej nieruchomości oraz nie składać ofert dotyczących przedmiotowej nieruchomości;
c) wyrażać zgodę na dysponowanie przez Kupującego przedmiotową nieruchomością na cele budowlane, w celu uzyskania zgód, pozwoleń, zezwoleń, uzgodnień i decyzji a także na wstęp na nieruchomość w celu przeprowadzenia koniecznych badań i pomiarów związanych z przygotowaniami do rozpoczęcia planowanej inwestycji;
d) do dnia zawarcia umowy przyrzeczonej sprzedaży opróżnić przedmiotowa nieruchomość z wszelkich praw i rzeczy przysługujących osobom trzecim, w szczególności zapewnić, aby na nieruchomości nie zamieszkiwała i nie była zameldowana żadna osoba.

Pozostałe postanowienia Umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Umowa nie zawiera postanowień dotyczących warunków rozwiązujących.

Opisana wyżej Umowa, jest pierwszą Umową zawartą przez Emitenta ze sprzedającymi osobami fizycznymi i nie zachodzą powiązania osobowe, ani kapitałowe między stronami Umowy.

Zarząd Emitenta tym samym podtrzymuje chęć realizacji innych projektów w tym sektorze zlokalizowanych głównie na terenie kraju zgodnie z wcześniejszymi zamierzeniami Emitenta w zakresie budowy powierzchni mieszkaniowych , a o jej istotności decyduje znaczący wpływ planowanej inwestycji na przychody Spółki.