PL   EN

RB 14/2021

Data publikacji: 2021-09-29

Zmiany w Składzie Zarządu Emitenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Starhedge S.A. _dalej: “Spółka”, “Emitent”_ przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym Pan Tomasz Bujak Prezes Zarządu Emitenta złożył Radzie Nadzorczej Spółki oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki oraz członkostwa w Zarządzie Spółki ze skutkiem na dzień 29 września 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, na mocy której przyjęła rezygnację Pana Tomasza Bujaka z funkcji Prezesa Zarządu. Pan Tomasz Bujak złożył na ręce Przewodniczącego RN wyjaśnienie skierowane do Rady, iż rezygnacja spowodowana jest innymi obowiązkami zawodowymi , których realizacja wymaga zwiększenia nakładu czasu. Zarząd oraz Rada Nadzorcza Spółki dziękują Panu Tomaszowi Bujakowi za jego zaangażowanie i pracę, które wniósł w okresie sprawowania funkcji w Zarządzie Emitenta.
Jednocześnie Rada Nadzorcza powołała do składu Zarządu wspólnej kadencji na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Panią Aleksandrę Fritz. Zarząd Spółki informuje, że nowo powołana Prezes Zarządu Pani Aleksandra Fritz złożyła oświadczenie, z którego wynika, że jego działalność wykonywana poza przedsiębiorstwem Spółki nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki, nie uczestniczy ona w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej, a także nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów. Otrzymane przez Spółkę oświadczenie zawiera również deklarację nowo powołanej Prezes Zarządu Spółki, że nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Informacje dotyczące kwalifikacji oraz zajmowanych stanowisk nowo powołanej Prezes Zarządu Spółka przekaże niezwłocznie.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust.1 pkt 2 lit. a_ Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz. U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 oraz § 5 pkt. 4 i 5 i § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.