PL   EN

Rezygnacja członkini Rady Nadzorczej Emitenta.

Data publikacji: 2021-10-11

Zarząd Spółki Starhedge S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt. 2 lit. a_ ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 5 pkt 4 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym tj. 11 października 2021 r. do Spółki wpłynęła rezygnacja Pani Agnieszki Witkowskiej z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta. W treści otrzymanej informacji Pani Agnieszka Witkowska nie wskazała przyczyny rezygnacji.
Zarząd oraz Rada Nadzorcza Spółki dziękują Pani Agnieszce Witkowskiej za jej zaangażowanie i pracę, które wniosła w okresie sprawowania funkcji Członkini Rady Nadzorczej.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 4 w związku z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. _Dz.U. z 2018 r. poz. 757_.