PL   EN

Raport bieżący 5/2019

Data publikacji: 2019-02-20

Wstępne Jednostkowe wyniki finansowe Starhedge S.A. za rok 2018

Zarząd Starhedge S.A (dalej zwanej “Spółką”) informuje, iż w związku z zakończeniem w dniu 20.02.2019 r. procesu agregacji danych finansowych

realizowanego na potrzeby przygotowania sprawozdania finansowego Spółki wskazującego znacząco wyższe niż w latach poprzednich, wstępne wyniki finansowe za rok 2018, podjął decyzję o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych wyników finansowych za ww. okres.

Wstępne wyniki finansowe STARHEDGE za rok 2018 (w nawiasie zaprezentowano dane za analogiczny okres 2017 roku):

– Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi: 20.559.149,19 zł (825.000,00 zł)

– zysk brutto ze sprzedaży: 2.773.621,01 zł (38.398,74 zł)

– zysk na działalności operacyjnej: 19.806.026,57zł (63.078,65 zł)

– zysk netto: 18.981.602,40 (1.075.371,98)

Wpływ na wyniki osiągnięte w 2018 r. , w porównaniu do wyników osiągniętych w 2017 roku, miały w szczególności:

• finalizacja inwestycji deweloperskiej przy ul Mackiewicza 3-5, w Łodzi.

• przeniesienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i własności budynków,

• znaczące zmniejszenie krótkoterminowych zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań z 2.431.194,29 zł na koniec 2017 roku do 788.835,64 zł na koniec 2018 roku, przy jednoczesnym zmniejszeniu zobowiązań długoterminowych w analogicznym okresie o ok. 0,5 mln zł.

Równocześnie wzrosły aktywa trwałe z 8.863.839,58 zł na koniec 2017 roku do 30.928.980,48 zł na koniec 2018 roku, oraz kapitał własny z 31.285.370,31 zł na dzień 31.12.2017 roku do 50.178.509,58 zł na dzień 31.12.2018.

Suma Środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wzrosła w porównywanym okresie z 1.101.603,02 zł do 3.630.580,21 zł na koniec 2018 roku.

Zaprezentowane wyniki nie są ostateczne i mogą ulec zmianie po weryfikacji zarówno wewnętrznej, jak również przez biegłego rewidenta, w ramach prowadzonego w Spółce badania sprawozdania finansowego za 2018 rok. Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w raporcie rocznym Spółki, który zostanie opublikowany w dniu 29.04.2019 roku.