PL   EN

Raport bieżący 29/2017

Data publikacji: 2017-12-12

Zarząd Starhedge S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej również “STARHEDGE lub Emitent”) działając zgodnie z art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym STARHEDGE otrzymała, w trybie Art. 69 ust.2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od akcjonariusza GOODMAX sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zawiadomienie informujące o zmianie posiadania akcji Emitenta w związku z rejestracją 1 grudnia 2017 w KRS, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Starhedge S.A. o emisję nowych akcji serii D w liczbie 38000000 szt. Akcji, w wyniku czego doszło do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty 21 120 000,00 zł, o czym Goodmax sp. z o. o. dowiedziała się ze strony internetowej Spółki. W związku z zawartą umową objęcia przez Spółkę Goodmax sp. z o. o. 14.000.000 (czternaście milionów ) akcji serii D, Goodmax sp. z o. o. zwiększyła ilość posiadanych akcji Spółki Starhedge S.A. do 28.088.597 akcji (dwadzieścia osiem milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem) stanowiących łącznie ok 31,91% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 28.088.597 (dwadzieścia osiem milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem) ok 31,91 % głosów na Walnym Zgromadzeniu. Przed powyższym zdarzeniem, Goodmax sp. z o. o. posiadała 14.088.597 (czternaście milionów osiemdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 28,18 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 14.088.597 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (28,18 % głosów na Walnym Zgromadzeniu). Akcjonariusz poinformował, iż w związku z celami inwestycyjnymi, nie wyklucza dalszego zwiększania lub zmniejszenia liczby nabytych akcji Spółki . Akcjonariusz poinformował także, że nie zawierał żadnych porozumień, których przedmiotem jest przekazanie uprawnień do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Nie posiada ponadto podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki, nie występują też inne osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.