PL   EN

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Data publikacji: 2021-10-22

Zarząd Spółki Starhedge S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt. 2 lit. a_ ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 5 pkt 4 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu wczorajszym do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Mateusza Kaczmarka z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta. W treści otrzymanej informacji Pan Mateusz Kaczmarek jako przyczyny rezygnacji wskazał względy osobiste oraz obowiązki zawodowe, które nie pozwalają panu Mateuszowi Kaczmarkowi na pełne zaangażowanie się w pracę Rady Nadzorczej Emitenta.
Zarząd oraz Rada Nadzorcza Spółki dziękują Panu Mateuszowi Kaczmarkowi za jego zaangażowanie i pracę, które wniósł w okresie sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 4 w związku z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. _Dz.U. z 2018 r. poz. 757_.