PL   EN

Zmiana terminu publikacji Raportu rocznego za 2019 r.

Data publikacji: 2020-05-12

Zarząd Spółki Starhedge S.A. z siedzibą w Warszawie, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. zmienionego raportem bieżącym nr 2/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 r w sprawie harmonogramu przekazywania raportów okresowych w 2020 roku, niniejszym informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu okresowego za rok 2019 r., który zostanie opublikowany w dniu 22 maja 2020 r.
Zgodnie z informacją przekazaną raportem bieżącym nr 2/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 roku data publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu była ustalona na dzień 15 maja 2020 roku.

Zarząd podjął decyzję o zmianie terminu publikacji raportów okresowych na mocy § 21 ust. 1 i 3, wydanego w ramach Tarczy Antykryzysowej, Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych z dnia 7 kwietnia 2020 r. _Dz.U. z 2020 r. poz. 622_ z uwagi na stan epidemii spowodowany szczególności przez koronawirusa COVID-19, szczególności utrudnioną w związku z tym komunikację z biegłymi rewidentami, zmianą procedur dotyczących osób zaangażowanych w proces badania , a także ograniczoną skutkami pandemii współpracę w zakresie badania podmiotów zależnych.
Zgodnie z zaleceniami ESMA Emitent w przygotowywanych raportach okresowych stara się zapewnić przejrzystość informacji o faktycznych i potencjalnych skutkach Koronawirusa COVID-19, w zakresie możliwie jak najbardziej opartym na analizie jakościowej oraz ilościowej prowadzonej działalności, sytuacji finansowej i wyników finansowych.
W przypadku gdy w trakcie okresu obrotowego emitent zauważy znaczące zmiany w osiąganych przychodach lub ponoszonych kosztach w stosunku do poprzednich okresów również dokona oceny takich danych w kontekście powstania informacji poufnych. Jednocześnie informujemy, iż Spółka podziela Stanowisko Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, że komunikacja z inwestorami w zakresie informacji o sytuacji w spółce w kontekście koronawirusa, które nie są informacjami poufnymi, może i powinna być prowadzona za pośrednictwem innych mediów, w tym strony internetowej emitenta.
Pozostałe terminy i informacje wskazane w raporcie bieżącym nr 1/2020 nie ulegają na dzień dzisiejszy zmianie.

Szczegółowa podstawa prawna:
§21 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych z dnia 7 kwietnia 2020 r. _Dz.U. z 2020 r. poz. 622_ w zw. z § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.