PL   EN

Raport bieżący 28/2017

Data publikacji: 2017-12-12

Zarząd Starhedge S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej również “STARHEDGE lub Emitent”) działając zgodnie z art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach

publicznych, przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym STARHEDGE otrzymała, w trybie Art. 69 ust.2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od akcjonariusza RESTATA INVESTMENTS LIMITED z siedzibą na Gibraltarze zawiadomienie informujące o zmianie posiadania akcji Emitenta o następującej treści: Zawiadomienie o stanie posiadania akcji W związku z rejestracją 1 grudnia 2017 w KRS, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Starhedge S.A. o emisję nowych akcji serii D w liczbie 38.000.000 szt. akcji, w wyniku czego doszło do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty 21 120 000,00 zł, o czym Restata Investment Limited. dowiedziała się ze strony internetowej Spółki w dniu 6 grudnia 2017 roku oraz w związku z zawartą umową objęcia przez Spółkę Restata Investment Limited 13.548.000 (trzynaście milionów pięćset czterdzieści osiem tysięcy ) akcji serii D, Restata Investment Limited. zwiększyła ilość posiadanych akcji Spółki Starhedge S.A. do 28.900.623 akcji (dwadzieścia osiem milionów dziewięćset tysięcy sześćset dwadzieścia trzy), co stanowi 32,84% udziału w kapitale zakładowym i 32,84% głosów na WZA Starhedge S.A. Przed ww. transakcją Restata Investments Limited posiadała 15.352.623 akcji Starhedge S.A. co stanowiło 30,71% udziału kapitale Zakładowym Starhedge S.A. i 30,71% głosów na WZA Starhedge S.A. Akcjonariusz nie zawierał żadnych porozumień, których przedmiotem jest przekazanie uprawnień do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.