PL   EN

Raport bieżący 7/2018

Data publikacji: 2018-06-28

Treść Uchwał podjętych w dniu 28 czerwca 2018 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy STARHEDGE S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Działając zgodnie z § 19 ust 1. pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych

przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [Dz.U. 2018 poz. 757], Zarząd Spółki STARHEDGE S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w dniu 28 czerwca 2018 roku uchwały, w formie załącznika do niniejszego raportu.

Jednocześnie Zarząd Starhedge S.A. informuje, że:

– zgodnie z § 19 ust 1. pkt. 7 ww. Rozporządzenia nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad;

– zgodnie z § 19 ust 1. pkt. 8 ww. Rozporządzenia nie było uchwał, które byłyby poddane pod głosowanie,

a nie zostały podjęte;

– zgodnie z § 19 ust 1. pkt. 9 ww. Rozporządzenia do protokołu podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.