PL   EN

Raport bieżący 15/2019 – Zmiana terminu publikacji śródrocznego skróconego raportu finansowego.

Data publikacji: 2019-11-25

Zarząd Starhedge S.A. podaje do publicznej wiadomości informację o zmianie daty publikacji jednostkowego i skonsolidowanego śródrocznego skróconego raportu finansowego za okres od 1 stycznia 2019 do 30 września 2019 roku, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 4/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe zamiast 29 listopada 2019 roku zostanie opublikowany w dniu 22 listopada 2019 roku.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim