PL   EN

Powołanie Prezesa Zarządu Emitenta, uzupełnienie.

Data publikacji: 2021-09-30

Zarząd Spółki Starhedge S.A. _dalej: “Spółka”_ w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 14/2021 z dnia 29.09.2021r. przekazuje do publicznej wiadomości, informacje dotyczące kwalifikacji zawodowych oraz zajmowanych stanowisk nowo powołanej Prezes Zarządu wraz informacjami o których mowa w § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust.1 pkt 2 lit. a_ Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz. U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

ZyciorysZawodowy_A.Fritz