PL   EN

Raport bieżący 3/2018

Data publikacji: 2018-03-22

Zawiadomienie w trybie Art.69 o zmianie stanu posiadania akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta

Zarząd Starhedge S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej również “STARHEDGE lub Emitent”) działając zgodnie z art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29

lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przekazuje do publicznej wiadomości poprzez system ESPI, że otrzymała, w trybie wskazanym w niniejszym zawiadomieniu jako Art. 69 ust.1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od akcjonariusza Andrzeja Witkowskiego z siedzibą w Łodzi, zawiadomienie z dnia 6 grudnia 2017 r. informujące o zmianie posiadania akcji Emitenta o następującej treści:

W związku z zarejestrowaniem w dniu 1 grudnia 2017 w KRS, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Starhedge S.A. o emisję nowych 38.000.000 szt. akcji serii D, w wyniku czego doszło do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty 21 120 000,00 zł, o czym dowiedziałem się ze strony internetowej Spółki w dniu 6 grudnia 2017 roku, w związku z zawartą przez mnie umową objęcia 10.452.000 (dziesięć milionów czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące ) akcji serii D, zwiększył się mój stan posiadania akcji Spółki Starhedge S.A. do 25.678,000 akcji (dwadzieścia pięć milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy), co stanowi 29,17% udziału w kapitale zakładowym i 29,17% głosów na WZA Starhedge S.A. Przed ww. transakcją posiadałem 15.226,000 akcji Starhedge S.A. co stanowiło 30,71% udziału w kapitale zakładowym Starhedge S.A. i 30,71% głosów na WZA Starhedge S.A.

Nie zawierałem żadnych porozumień, których przedmiotem jest przekazanie uprawnień do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Emitent informuje , że informację o zmianie stanu posiadania niezwłocznie zamieścił na stronie internetowej http://starhedge.pl/pl/relacje-inwestorskie/struktura-akcjonariatu/ jednocześnie uznając, że procentowa zmiana w wysokości 1,54 % nie wypełnia znamion ustawowych przekazania informacji w formie raportu bieżącego o jakich mowa w art. 69 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Z powodu przekazania w dniu dzisiejszym zapytania od Organu Nadzorującego rynek kapitałowy, oraz przedstawionej interpretacji Spółka niezwłocznie przekazuje ww. zawiadomienie do publicznej wiadomości także poprzez Elektroniczny System Przekazywania Informacji (ESPI).