PL   EN

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku.

Data publikacji: 2020-01-29

Daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2020:

Raporty roczne:
  • Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2019 – 24 kwietnia 2020 roku;
  • Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2019 – 24 kwietnia 2020 roku;
  • za I kwartał 2020 – 29 maja 2020 roku;
  • za III kwartał 2020 – 20 listopada 2020 roku;
Skonsolidowany raport śródroczny za I półrocze 2020 zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe:
– 29 września 2020 roku.

Ponadto Emitent informuje, że:
• zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał roku obrotowego 2019, oraz za II kwartał roku obrotowego 2020
• zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia nie będzie publikował odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych, a skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalne informacje finansowe jednostki dominującej.