PL   EN

Powołanie Zarządu na nową kadencję.

Data publikacji: 2020-05-25

Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą Starhedge Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_, działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a_ Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz zgodnie z § 5 pkt5 oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Rozporządzenie_, przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 22 maja 2020 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała do Zarządu Spółki na kolejną, kadencję Pana Tomasz Bujak powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu Spółki.

Powołanie na nową trzyletnią kadencję nastąpiło z chwilą podjęcia uchwały.

Pan Tomasz Bujak pełnił funkcję w Zarządzie Spółki poprzedniej kadencji.
Informacje, o których mowa w § 10 Rozporządzenia, dotyczące Pana Tomasz Bujaka, Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Tomasz Bujak nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, jak również nie prowadzi innej, konkurencyjnej działalności wobec Spółki oraz spółek z Grupy Kapitałowej Starhedge w wielu których jest członkiem Zarządu, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Tomasz_Bujak