PL   EN

Raport bieżący 18/2018

Data publikacji: 2018-10-21

Zawarcie Umowy definitywnej nabycia prawa wieczystego użytkowania gruntu i własności budynków nieruchomości.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Zarząd Spółki Starhedge S.A. (zwaną dalej: „Emitent”, „Starhedge

lub „Spółka”) z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 19 października 2018 r. w kancelarii Notarialnej w Warszawie zawarł Umowę definitywną nabycia prawa wieczystego użytkowania gruntu i własności budynków zlokalizowanych na nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego, o której Emitent informował Raportem Bieżącym ESPI nr 14/2018 z dnia 13 września 2018 roku.
Cena 2.480.000,00 zł brutto (słownie: dwa miliony czterysta osiemdziesiąt tysięcy 0/100 złotych) w całości została przez Emitenta uiszczona przelewem na rachunek bankowy Syndyka przed zawarciem Umowy warunkowej.
Nieruchomość będąca przedmiotem Umowy sprzedaży znajduje się na obszarze przeznaczonym do rewitalizacji. W związku z wejściem w życie Uchwały Rady Miejskiej Nr XXV/589/16 prawo pierwokupu ww. nieruchomości przysługiwało miastu Łódź.
W odpowiedzi Prezydent Miasta Łodzi przesłał do kancelarii notarialnej oświadczenie w sprawie nieskorzystania przez miasto Łódź z prawa pierwokupu i tym samym spełnił się warunek zawieszający umożliwiający zawarcie Umowy ostatecznej.
Warunkowa Umowa sprzedaży nie zawierała innych warunków ograniczających jej wykonanie.
Wydanie nabytej nieruchomości nastąpiło w dniu podpisania Umowy definitywnej.
Zawarta transakcja jest zgodna ze strategią Grupy Kapitałowej Starhedge i zwiększyła posiadany przez Starhedge portfel nieruchomości inwestycyjnych.