PL   EN

Raport bieżący 26/2017

Data publikacji: 2017-09-29

Przeniesienie własności udziałów spółki Surtex sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi na rzecz Starhedge S.A.

Zarząd Spółki Starhedge S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: “Emitent” lub “Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości,

iż w dniu 29 września 2017 roku zawarł Umowę (“Umowa”), na mocy której doszło do przeniesienia własności udziałów w Spółce Surtex sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi (“Udziały”). 1.261 Udziałów w kapitale zakładowym Surtex sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi o wartości nominalnej 780,00 (słownie: siedemset osiemdziesiąt) złotych każdy, stanowiące 68,3 % w kapitale zakładowym przejmowanej spółki, zostało przeniesionych na rzecz Emitenta w ramach zapłaty ceny za nabyty weksel inwestycyjny, opiewający na sumę wekslową 9.200.000 (słownie: dziewięć milionów dwieście tysięcy) złotych. Informację o emisji Weksla Inwestycyjnego Spółka przekazała do publicznej wiadomości raportem bieżącym 25/2017 w dniu 27 września 2017 roku. Emitent przejął Udziały w zamian za zwolnienie Inwestora z długu (datio in solutum) w zakresie kwoty 8.500.000,00 (słownie: osiem milionów pięćset tysięcy) złotych, który to skutek nastąpił jednocześnie wraz z podpisaniem Umowy. Emitent pozostał tym samym w dalszym ciągu wierzycielem w zakresie kwoty 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) złotych, która to wierzytelność nie ulega umorzeniu na podstawie raportowanej Umowy. Z chwilą podpisania Umowy prawo własności do wszystkich Udziałów przeszło na Emitenta, tj. Emitent stał się ich wyłącznym właścicielem i dysponentem. Zgodnie założeniami Emitenta inwestycja kapitałowa w Surtex sp. z.o.o. z siedzibą w Łodzi ma charakter inwestycji długoterminowej, jednak Spółka nie wyklucza zwiększenia bądź zmniejszenia ilości posiadanych udziałów w kapitale zakładowym Surtex sp. z o.o. z siedziba w Łodzi.