PL   EN

Raport bieżący nr 12/2019 K

Data publikacji: 2019-06-29

Treść Uchwał podjętych w dniu 28 czerwca 2019 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy STARHEDGE S.A. Korekta

Zarząd Starhedge S.A. informuje, że w opublikowanym raporcie ESPI nr 12/2019 w uchwale nr 6 sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej STARHEDGE S.A. za rok obrotowy_ omyłkowo podano w treści rok 2017 zamiast 2018, a w uchwale nr 4 _zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ STARHEDGE S.A. zamiast rok 2018 pojawił się omyłkowo rok 2019. Spółka informuje że akt notarialny został prawidłowo sporządzony i nie zawiera powyższych błędów. 
Poniżej pełna treść raportu z poprawionym załącznikiem dotyczącym treści uchwał.
Działając zgodnie z § 19 ust 1. pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [Dz.U. 2018 poz. 757], Zarząd Spółki STARHEDGE S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”_ przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w dniu 28 czerwca 2019 roku uchwały, w formie załącznika do niniejszego raportu.
Jednocześnie Zarząd Starhedge S.A. informuje, że:
– zgodnie z § 19 ust 1. pkt. 7 ww. Rozporządzenia nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad;
– zgodnie z § 19 ust 1. pkt. 8 ww. Rozporządzenia nie było uchwał, które byłyby poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte;
– zgodnie z § 19 ust 1. pkt. 9 ww. Rozporządzenia do protokołu podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 19 pkt. 6_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.