PL   EN

Skonsolidowany raport kwartalny QSr

Data publikacji: 2020-11-20

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał_y_ narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2020-09-30
I. Przychody łącznie całkowite 24 601 906,54 32 225 890,72 5 538 419,72 7 479 434,32
II. Przychody ze sprzedaży 24 047 849,85 30 910 738,57 5 413 689,61 7 174 195,46
III. Koszty działalności operacyjnej _21 196 064,75_ _27 297 365,24_ _4 771 691,28_ _6 335 553,37_
IV. Amortyzacja _699 790,73_ _243 836,00_ _157 537,98_ _56 592,86_
V. Zysk _strata_ na sprzedaży 2 851 785,10 3 613 373,33 641 998,33 838 642,09
VI. Zysk _strata_ na działalności operacyjnej 3 051 291,06 3 170 023,18 686 911,42 735 743,21
VII. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem 2 490 724,66 2 633 091,76 560 715,84 611 124,67
VIII. Zysk _strata_ netto 2 432 652,66 2 613 125,76 547 642,58 606 490,68
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 258 841,39 12 214 594,97 283 392,34 2 834 933,61
X. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2 080 008,60 _8 599 247,36_ 468 254,79 _1 995 833,30_
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej _1 873 655,75_ _6 867 863,17_ _421 800,32_ _1 593 989,50_
XII. Aktywa trwałe 32 810 979,16 32 361 382,96 7 248 161,87 7 599 244,56
XIII. Aktywa obrotowe 43 657 087,59 39 899 215,54 9 644 138,82 9 369 312,09
XIV. Pożyczki udzielone długoterminowe 164 760,70 38 689,84
XV. Pożyczki udzielone krótkoterminowe 160 951,45 162 647,07 35 555,24 38 193,51
XVI. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 164 065,29 747 628,05 478 056,31 175 561,36
XVII. Kapitał własny 51 511 474,60 49 295 085,88 11 379 224,75 11 575 692,35
XVIII. 10 615 440,49 11 318 937,16 2 345 020,87 2 657 963,40
XIX. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 14 341 151,66 11 646 575,45 3 168 055,06 2 734 900,89
XX. Rezerwy długoterminowe 1 996 962,00 1 996 962,00 441 142,09 468 935,54
XXI. Rezerwy krótkoterminowe
XXII. Wartość księgowa na jedną akcję na dzień bilansowy _w zł._ 0,59 0,56 0,13 0,13
XXIII. Zysk _strata_ za okres na jedną akcję zwykłą _w zł._ 0,01 0,01 0,00 0,00
XXIV. Liczba akcji na dzień bilansowy* 88 000 000 88 000 000 88 000 000 88 000 000
XXV. Średnia ważona liczba akcji 88 000 000 88 000 000 88 000 000 88 000 000

Wybrane dane
finansowe zawarte w niniejszym sprawozdaniu zostały przeliczone na EURO
według następujących zasad:poszczególne
pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu ogłoszonego na dany
dzień przez Narodowy Bank Polski _odpowiednio 4,3736 zł / EURO na 30
września 2020 roku,  4,2585
zł / EURO na 31 grudnia 2019 roku_, poszczególne pozycje sprawozdania z
całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów środków pieniężnych
– według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów
ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego
zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego _odpowiednio 4,3086 zł /
EURO za 9 miesięcy 2020 roku i 4,3018 zł / EURO za 9 miesięcy 2019 roku_.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

 

SSF__GK_STARHEDGE_III_kwartal_2020