PL   EN

RB 12/2021

Data publikacji: 2021-07-23

Powołanie nowej członkini Rady Nadzorczej Spółki

 

Zarząd Spółki STARHEDGE S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, “Emitent”_ przekazuje do publicznej wiadomości, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w dniu 22 lipca 2021 r. uchwałę o powołaniu do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Panią Emilię Hermaszewską.
Nowo powołana Członkini Rady Nadzorczej zgodnie z oświadczeniem złożonym Emitentowi wyraziła zgodę na kandydowanie, nie wykonuje w stosunku do Spółki innej działalności konkurencyjnej, ani też nie są wspólniczką konkurencyjnych spółek cywilnych, osobowych, nie jest członkiem organów konkurencyjnych spółek kapitałowych, nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członkini ich organów, nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Życiorys zawodowy nowo powołanej Członkini Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust.1 pkt 2 lit. a_ Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz. U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 oraz § 5 pkt. 5 i § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki

cv_eh