PL   EN

Raport bieżący 24/2018

Data publikacji: 2018-12-28

Wykup weksla inwestycyjnego przed terminem
Zarząd Spółki Starhedge S.A. (zwaną dalej: “Emitent”, “Starhedge lub “Spółka”) z siedzibą w Warszawie, informuje, iż w dniu 27 grudnia 2018 roku wykupił od Inwestora weksel własny na sumę wynoszącą

9.200.000,00 PLN (słownie: dziewięć milionów dwieście tysięcy złotych), o emisji którego Emitent informował RB ESPI nr 25/2017 z dnia 27 września 2017 roku. Datę płatności weksla ustalono na dzień 27 września 2019 roku przy czym za porozumieniem obu Stron, termin wykupu “Weksla”, mógł zostać przesunięty, w tym skrócony. Tym samym wszelkie należności wynikające z sprzedaży weksla zostały rozliczone.