PL   EN

RB 11/2021

Data publikacji: 2021-07-23

Treść Uchwał podjętych po przerwie w dniu 22 lipca 2021 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu STARHEDGE S.A.

Zarząd Spółki STARHEDGE S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”_ informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło po przerwie w dniu 22 lipca 2021 roku uchwałę, której treść stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Ponadto Zarząd informuje, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w podjętej uchwale wyraziło zgodę kwalifikowaną większością głosów o zarządzeniu przerwy w obradach do dnia 22 lipca 2021 roku do godziny 12:00, na co. Wznowienie obrad nastąpi w zawnioskowanym terminie w siedzibie Spółki to jest w Warszawie _02-820_ przy ulicy Łączyny 5.
Po przerwie w obradach Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę, której treść, wraz z określeniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, w tym liczbą głosów za, przeciw i wstrzymujących się, jest podana w załączniku do niniejszego raportu.
Do podjętych uchwał nie zgłoszono sprzeciwów.
Dodatkowo Spółka informuje, że do momentu zarządzenia przerwy w obradach, nie miało miejsce odstąpienie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, a ponadto nie zostały zgłoszone projekty uchwał, które byłyby poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 19 ust. 1 pkt 5-9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 29 marca 2018 r. _Dz.U. z 2018 r. poz. 757_ w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, z późniejszymi zmianami
Załączniki

uchwaly_powziete_poczas_ZWZA_StarhedgeSA_22.07.2021