PL   EN

Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Emitenta.

Data publikacji: 2022-01-04

Zarząd Starhedge S.A. z siedzibą w Warszawie _zwanej dalej również: “Emitentem” _ zawiadamia, że w dniu 3 stycznia 2022 roku spółka zależna od Emitenta tj. Gdyńskie Przedsiębiorstwo Handlowe “SURTEX” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Gdyni wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000030363 _dalej; “Spółka”_, zwarła przed notariuszem Joanną Solecką prowadzącą Kancelarię Notarialna w Gdyni, przy ulicy Władysława IV nr 49/1 umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działek gruntu o numerach 846, 850, 855 i 856 oraz stanowiących odrębne nieruchomości budynków posadowionych na tych działkach, położonych w Gdyni przy ulicy Bolesława Krzywoustego 8, objętych księgami wieczystymi GD1Y/00024584/9 i GD1Y/00005119/0, za cenę 6.190.000,00 zł _sześć milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych_.
Nabywcą wskazanych powyżej praw jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą w Polsce, a nabycia dokonano na cele prowadzonej przez w/w osobę działalności gospodarczej. Nabywca nie jest powiązany kapitało ani osobowo z Emitentem, ani z żadną ze Spółek grupy kapitałowej Starhedge S.A.
Cena sprzedaży została uiszczona ze środków własnych nabywcy przy zawarciu opisanej umowy sprzedaży. Przedmiot sprzedaży został wydany nabywcy po podpisaniu umowy.
Pozostałe warunki zawartej umowy nie odbiegają od warunków tego typu umów zawieranych na rynku.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _zwane też MAR_.