PL   EN

RB 9/2021. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Data publikacji: 2021-06-29

Zarząd Spółki STARHEDGE S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, “Emitent”_ informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w dniu 28 czerwca 2021 r. uchwałę o powołaniu do pełnienia funkcji Członka Ray Nadzorczej Pana Wojciecha Ostrowskiego.
Nowo powołany członek Rady Nadzorczej zgodnie z oświadczeniem złożonym Emitentowi wyraził zgodę na kandydowanie, nie wykonuje w stosunku do Spółki innej działalności konkurencyjnej, ani też nie są wspólnikiem konkurencyjnych spółek cywilnych, osobowych, nie jest członkiem organów konkurencyjnych spółek kapitałowych, nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów, nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Życiorys zawodowy nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust.1 pkt 2 lit. a_ Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz. U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 oraz § 5 pkt. 5 i § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki

CV_opisowe_Wojciech_Ostrowski