PL   EN

Finanse

Działalność finansowa STARHEDGE jest silnie skorelowana z dotychczasową strategią Spółki i opiera się na kilku podstawach mających za cel dywersyfikacje zarówno portfela inwestycyjnego jak i optymalne zarządzanie ryzkiem. W tym celu wykorzystywanie strukturyzowanych instrumentów finansowych opatrzonych akceptowalnym i rozsądnym ryzykiem jest jednym z wiodących elementów strategii Spółki. Strukturyzowane (hybrydowe) instrumenty finansowe umożliwiają uzyskanie zwiększonej stopy zwrotu w odniesieniu do tradycyjnych instrumentów oraz cechują się tym, że przy ich wykorzystaniu może być chroniony zainwestowany kapitał. Ponadto uzyskuje się możliwość inwestowania na rynkach trudniej dostępnych dla inwestora jak również powstaje dodatkowa możliwość korzystania z mechanizmów typowych dla instrumentów pochodnych takich jak lewarowanie przyczyniające się do zwielokrotnienia zwrotu z inwestycji w przypadku trafnych decyzji. Zaangażowanie kapitałowe przez Spółkę w różnorodne instrumenty finansowe jest jednym z wielu obecnie prowadzonych rozwiązań inwestycyjnych wykorzystywanych w ramach strategii STARHEDGE. Realizowane są także inwestycje o charakterze M&A (Mergers and Acquisition), których efektem jest fuzja, przejęcie lub kontrolowanie danych przedsiębiorstw.