PL   EN

Raport bieżący nr 35/2015

Data publikacji: 2015-07-02

STARHEDGE SA Nabycia aktywów znaczącej wartości – kolejnego pakietu akcji publicznej spółki deweloperskiej ORCO PROPERTY GROUP z siedzibą w Luxemburgu notowanej na paryskiej i warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Zarząd Starhedge S.A. (dalej “Emitent” lub “Spółka”) informuje, że w dniu wczorajszym w wyniku realizacji kolejnej transakcji doszło do nabycia 350000 akcji spółki deweloperskiej “ORCO PROPERTY GROUP z siedzibą w Luxemburgu” (dalej “Akcje ORCO”). Osiągnięty w wyniku ww. transakcji przez Emitenta łączny stan posiadania dla Akcji ORCO skutkuje, uznaniem ilości za znaczącą, z uwagi na fakt, że wartość nabytych ze środków własnych Starhedge S.A. Akcji ORCO przekracza 10 proc. aktywów i kapitałów własnych Spółki. Ponadto opisane zdarzenie kapitałowe w ocenie Zarządu jest istotne z punktu widzenia sposobu realizacji w najbliższych okresach przez Emitenta zakładanych celów strategicznych w obszarze budowy wartości Spółki w oparciu o inwestycje deweloperskie realizowane na terenie Europy, a ponadto z uwagi na fakt, że transakcja ma i będzie miała istotny wpływ na osiągnięcia finansowe Starhedge S.A. w bieżącym roku. Zarząd w ramach uzupełnienia informacji wyjaśnia, że zaangażowanie Spółki w aktywo będące przedmiotem ww. akwizycji może przyczynić się do szybszej realizacji celów inwestycyjnych Emitenta. Pozostałe wyjaśnienie i uzasadnienie dla nabywanych Akcji ORCO zostało zawarte w raporcie bieżącym nr 33 z dnia 1 lipca 2015 roku.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2009, nr 185 poz. 1439 z późn. zm.)